Możliwości integracji producentów rolnych w oparciu o substrat energetyczny w województwie wielkopolskim
PDF

Słowa kluczowe

integracja
biogazownia rolnicza
odnawialne źródła energii

Jak cytować

Bała, D. (2018). Możliwości integracji producentów rolnych w oparciu o substrat energetyczny w województwie wielkopolskim. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (40), 215–225. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/12538

Abstrakt

Celem artykułu jest wyznaczenie powiatów charakteryzujących się najkorzystniejszymi uwarunkowaniami dla integracji producentów substratów energetycznych w województwie wielkopolskim. Integracja producentów substratów energetycznych może przebiegać poprzez zawiązywanie celowych grup producenckich powołanych dla obrotu produktami energetycznymi lub stanowić dodatkową działalność dla grup zorganizowanych ze względu na produkt główny. Istotnym elementem wykorzystania substratów energetycznych jest biogazownia rolnicza, która może być integracyjną częścią grupy producenckiej, a w przypadku grup o profilu energetycznym stanowi podstawę jej funkcjonowania. W oparciu o syntetyczny wskaźnik określono uwarunkowania poszczególnych powiatów dla integracji producentów substratów. Najkorzystniejszym poziomem uwarunkowań charakteryzuje się grupa 11 powiatów w centrum województwa, na północ i południe od Poznania.
PDF

Bibliografia

Buczkowski R., Igliński B., Koziński G., Skrzatek M., Rzymyszkiewicz P., Pazderski L., Cichosz M., Plaskacz- Dziuba M., Iwański P. 2017. Odnawialne źródła energii szansą dla Wielkopolski. Monografia. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. 2010. Komisja Europejska.

Ginalski Z. 2011. Substraty dla biogazowni rolniczych (www.cdr.gov.pl).

Gis W., Żółtowski A., Grzelak P. 2013. Potencjał produkcji biogazu w Polsce. Zesz. Nauk. Inst. Pojazdów, 1: 13–20.

Jarocka M. 2015. Wybór formuły normalizacyjnej w analizie porównawczej obiektów wielocechowych. Ekonomia i Zarządzanie, 1: 113–126.

Jasiulewicz M. 2011. Rozwój energetyki w rolnictwie polskim. Rocz. Nauk. SERiA, 13, 5: 20–24.

Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2010–2020. 2010. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.

Pilarska A., Pilarski K., Myszura, M., Boniecki P. 2013. Perspektywy i problemy rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce. Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna, 4: 1–4.

Piwowar A., Dzikuć M. 2013. Charakterystyka podmiotów zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego w Polsce. Journal of Agribusiness and Rural Development, 1, 27: 207–217.

Rejestr wytwórców biogazu rolniczego. 2017. ARR.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 kwietnia 2016 r. w sprawie wykazu produktów i grup produktów, ze względu na które mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych (Dz.U. 2016, poz. 577 ).

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017, poz. 1566).