Tereny zieleni a nazwy inwestycji deweloperskich w Poznaniu

Main Article Content

Barbara Maćkiewicz
Magdalena Szczepańska

Abstrakt

Nazwy nowych inwestycji deweloperskich bardzo często nawiązują do zieleni. W Poznaniu, który od lat promuje się jako „zielone miasto”, tendencja ta wydaje się szczególnie widoczna. Prezentowany artykuł podejmuje próbę zbadania, czy w porównaniu do innych dostępnych na rynku inwestycji te o „zielonej” nazwie rzeczywiście zlokalizowane są bliżej terenów zieleni. W oparciu o wskaźnik dostępności terenów zieleni dla poszczególnych inwestycji określa się, ile obiektów zieleni znajduje się w strefie ich najbliższego (do 300 m) oraz dalszego (do 1000 m) sąsiedztwa. W opracowaniu ujęto również wieloaspektową charakterystykę terenów zieleni w największych polskich miastach.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Maćkiewicz, B., & Szczepańska, M. (2018). Tereny zieleni a nazwy inwestycji deweloperskich w Poznaniu. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (40), 227–241. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/12539
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Album targowy – mieszkania, apartamenty, domy, kredyty – Poznań i okolice. 2015. Nowy Adres S.A., Warszawa.
 2. Balcerek M. 2016. Nowe inwestycje deweloperskie w Warszawie: dobra nazwa musi być ekologiczna? (http://perfectspace.pl/nowe-inwestycje-deweloperskie-w-warszawie-dobra-nazwa-musi-byc-ekologiczna/; dostęp: 23.08.2017).
 3. Biao Z., Gaodi X., Bin X., Canqiang Z. 2012. The effects of public green spaces on residential property value in Beijing. Journal of Resources and Ecology, 3(3): 243–252.
 4. Borkowska M., Rozwadowska M., Śleszyński J., Żylicz T. 2001. Environmental amenities on the housing market in Warsaw: hedonic price method research. Ekonomia Journal, 3: 70–82.
 5. Crompton J.L. 2001. The impact of parks on property values: A review of the empirical evidence. Journal of Leisure Research, 33(1): 1.
 6. Crompton J.L. 2005. The impact of parks on property values: empirical evidence from the past two decades in the United States. Managing Leisure, 10(4): 203–218.
 7. Czembrowski P. 2016. The economic valuation of urban green spaces as a voice in the debate over their role in sustainable cities. Economic and Environmental Studies, 3(16): 365–375.
 8. Dunse N., White M., Dehring C. 2007. Urban parks, open space and residential property values. RICS.
 9. Freeman A.M. 1979. Hedonic prices, property values and measuring environmental benefits: a survey of the issues. Scandinavian Journal of Economics, (81): 154–171.
 10. Grabowski M. 2017. Zieleń w procesie rewitalizacji. Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań. Niepubl. praca magisterska.
 11. Godzina P. 2015. Tereny zieleni publicznej w kontekście zrównoważonego rozwoju miasta/Public green open spaces according to city sustainable development. Prace Geograficzne, (141), 57.
 12. Gould K.A., Lewis T.L. 2016. Green Gentrification: Urban sustainability and the struggle for environmental justice. Routledge.
 13. Gruehn D., Budinger A. 2012. Development of green areas in Frankfurt and their economic benefit. [W:] I. Dymitryszyn, M.
 14. Kaczyńska, G. Maksymiuk (red.), The Power of Landscape. University of Life Sciences – SGGW, Warsaw.
 15. GUS. 2017. Bank Danych Lokalnych.
 16. Jadach-Sepioło A. 2009. Gentryfikacja w kontekście rewitalizacji. Demograficzne i społeczne uwarunkowania rewitalizacji miast w Polsce. IRM, 125, 135.
 17. Larson E.K., Perrings C. 2013. The value of water-related amenities in an arid city: The case of the Phoenix metropolitan area. Landscape and Urban Planning, 109(1): 45–55.
 18. Libura H. 1990. Percepcja przestrzeni miejskiej. Inst. Gospodarki Przestrzennej.
 19. Lutzenhiser M., Netusil N.R. 2001. The effect of open spaces on a home’s sale price. Contemporary Economic Policy, 19(3): 291–298.
 20. Łowicki D. 2010. Wartość krajobrazu w świetle cen terenów pod zabudowę w latach 1995–2000. Ekonomia i Środowisko, (1): 146–156.
 21. Maksymiuk G. 2013. Wpływ zielonej infrastruktury na wartość ekonomiczną nieruchomości. Problemy Ekologii Krajobrazu, 36: 145–153.
 22. Morancho A.B. 2003. A hedonic valuation of urban green areas. Landscape and Urban Planning, 66(1): 35–41.
 23. Netusil N.R., Levin Z., Shandas V., Hart T. 2014. Valuing green infrastructure in Portland, Oregon. Landscape and Urban Planning, 124: 14–21.
 24. Nicholls S., Crompton J.L. 2005. The impact of greenways on property values: Evidence from Austin, Texas. Journal of Leisure Research, 37(3): 321–341.
 25. Nowa Karta Ateńska 2003. Wizja miast XXI wieku. Europejska Rada Urbanistów, 20: 6–9.
 26. Piątkowska K. 1983. Kształtowanie obiektów i zespołów usługowych. Zieleń i wypoczynek. Instytut Kształtowania Środowiska, Warszawa.
 27. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania. T. 2. Kierunki. 2014. Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta Poznania nr LXXII/1137/VI/2014 z dnia 23 września 2014 r.
 28. Szczepańska A., Krzywnicka I., Lemański G. 2016. Urban Greenery as a Component of Real Estate Value. Real Estate Management and Valuation, 24(4): 79–87.
 29. Szczepańska M., Maćkiewicz B., Dziewiatowska A. 2017. Tereny zieleni a ceny nieruchomości mieszkaniowych w Poznaniu. Biuletyn KPZK, PAN, (266): 142–158.
 30. Trojanek R. 2016. The Impact of Green Areas on Dwelling Prices: the Case of Poznań City. Entrepreneurial Business and Economics Review, 4(2): 27–35.
 31. Tyrväinen L. 1997. The amenity value of the urban forest: an application of the hedonic pricing method. Landscape and Urban Planning, 37(3–4): 211–222.
 32. Tyrväinen L., Miettinen A. 2000. Property prices and urban forest amenities. Journal of Environmental Economics and Management, 39(2): 205–223.
 33. Urbański P., Krzyżaniak M., Rydzewska A. 2009. Zieleń Poznania i innych miast w Polsce. Nauka Przyroda Technologie, 3(1): 44.
 34. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2016, nr 0, poz. 290 z późn. zm.).
 35. Ustawa z dna 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2016, nr 0, poz. 2134 z późn. zm.).
 36. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2016, nr 0, poz. 778 z późn. zm.).
 37. Wolch J.R., Byrne J., Newell J.P. 2014. Urban green space, public health, and environmental justice: The challenge of making cities ‘just green enough’. Landscape and Urban Planning, 125: 234–244.
 38. Zygmunt R., Gluszak M. 2015. Forest proximity impact on undeveloped land values: A spatial hedonic study. Forest Policy and Economics, 50: 82–89.