Przestrzenne zróżnicowanie dochodów gmin z podatku rolnego

Main Article Content

Paweł Motek

Abstrakt

W artykule przedstawiono prawną charakterystykę podatku rolnego oraz przestrzenne zróżnicowanie dochodów gmin z tego podatku w latach 2000–2008. Podatek rolny zaliczany jest do podatków majątkowych, w których opodatkowaniu podlegają grunty rolne.W2000 r. dochody gmin z podatku rolnego wyniosły 0,7 mld zł (19 zł na 1 mieszkańca), a w 2008 r. już 1,2 mld zł (32 zł na 1 mieszkańca). Stanowiło to około 2% dochodów budżetowych gmin.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły

Bibliografia

  1. Anselin L. 1995. Local Indicators of Spatial Association – LISA. Geographical Analysis, 27: 93–115.
  2. Bivand R. 1980. Autokorelacja przestrzenna a metody analizy statystycznej w geografii.[W:] Z. Chojnicki (red.), Analiza regresji w geografii. PWN, Poznań, s. 23–38.
  3. Cliff A.D., Ord J.K. 1973. Spatial Autocorrelation. Pion, London.
  4. Etel L., Presnarowicz S. 2005. Podatki i opłaty samorządowe. Komentarz. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
  5. Janc K. 2006. Zjawisko autokorelacji przestrzennej na przykładzie statystyki I Morana oraz lokalnych wskaźników zależności przestrzennej (LISA) – wybrane zagadnienia metodyczne. [W:] T. Komornicki, Z. Podgórski (red.), Idee i praktyczny uniwersalizm geografii, Dokumentacja Geograficzna, 33: 76–83.
  6. Kopaczewska K. 2006. Ekonometria i statystyka przestrzenna z wykorzystaniem programu R CRAN. CeDeWu, Warszawa.
  7. Kossowski T., Motek P. 2009. Spatial Modelling of the Local Public Finance in Poland. Studia Regionalia, 24: 152–167.