Problematyka miejskich obszarów funkcjonalnych (metropolitalnych) w badaniach polskich geografów społeczno-ekonomicznych

Main Article Content

Tomasz Kaczmarek
Magdalena Szmytkowska

Abstrakt

Od niemal dwudziestu lat w Polsce trwa intensywny polityczny i naukowy dyskurs metropolitalny, związany z problematyką rozwoju wielkomiejskimi struktur osadniczych i ich zarządzania. Kwestie te stały się także przedmiotem badań przedstawicieli geografii społeczno-ekonomicznej. Celem opracowania jest wykazanie dorobku polskich geografów na temat obszarów metropolitalnych (miejskich obszarów funkcjonalnych). Przyjęto dwie zasadnicze metody badawcze: przegląd prac geograficznych opublikowanych w latach 2000–2017 oraz ankietę na temat aktywności eksperckiej geografów działających w 11 głównych ośrodkach geograficznych w Polsce. Wykazano znaczący dorobek geografów, dotyczący zagadnień rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych i metropolitalnych. W podsumowaniu przedstawiono rekomendacje w zakresie dalszych badań metropolitalnych w polskiej geografii społeczno-ekonomicznej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Bartosiewicz B. 2016. Obszary funkcjonalne małych i średnich miast w Polsce – koncepcja badawcza. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 279: 234–244.
 2. Frankowski J., Szmytkowska M. 2015. Regionalne zróżnicowanie nowych partnerstw miejskich w Polsce. Zarządzanie Publiczne, 2(30): 131–150.
 3. Heffner K., Gibas P. 2015. Obszary funkcjonalne i ich związki z zasięgiem oddziaływania ośrodków subregionalnych (na przykładzie województwa opolskiego). Studia Miejskie, 18: 9–23.
 4. Kaczmarek T. 2017. Miejskie obszary funkcjonalne – problemy integracji zarządzania, Studia KPZK, 174: 157–167.
 5. Kaczmarek T. 2018. Zarządzanie obszarami metropolitalnymi – zagraniczne doświadczenia i ich polskie implikacje. Studia KPZK, 183: 273–287.
 6. Kociuba D. 2017. Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich w realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce – teoria versus praktyka. Studia Regionalne i Lokalne, 3(69): 54–78.
 7. Kozak M. 2016. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako eksperyment. Studia Regionalne i Lokalne, 3(65): 50–69.
 8. Krukowska J., Lackowska M. 2016. Metropolitalne kolory europeizacji. Instytucjonalizacja współpracy w funkcjonalnych obszarach miejskich w Polsce w świetle nowych instrumentów polityki spójności UE. Studia Regionalne i Lokalne, 1(63): 82–107.
 9. Sokołowski D. (red.) 2016. Bibliografia prac z zakresu geografii osadnictwa i ludności za lata 1999–2015. Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności PTG, Warszawa–Toruń.
 10. Szmytkowska M. 2014. Top-down czy bottom-up? Dylematy kształtowania policentrycznych obszarów metropolitalnych na przykładzie Trójmiasta. Studia Regionalne i Lokalne, 3(57): 26–45.
 11. Śleszyński P. 2013. Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych stolic województw. Przegląd Geograficzny, 85(2): 173–197.
 12. Zuzańska-Żyśko E. 2016. Procesy metropolizacji. Teoria i praktyka. PWN.