Współpraca w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych miast wojewódzkich w Polsce – perspektywa liderów lokalnych
pdf

Słowa kluczowe

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
współpraca
miejskie obszary funkcjonalne ośrodków wojewódzkich

Jak cytować

Kuć-Czajkowska, K. (2019). Współpraca w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych miast wojewódzkich w Polsce – perspektywa liderów lokalnych. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (47), 75–91. https://doi.org/10.14746/rrpr.2019.47.06

Abstrakt

Artykuł oparto na wynikach autorskich badań ankietowych przeprowadzonych w 2018 r. wśród prezydentów, burmistrzów, wójtów, starostów współpracujących w ramach struktur Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych utworzonych dla miast wojewódzkich. Celem badania było m.in. poznanie opinii liderów lokalnych na temat czynników determinujących relacje w ramach każdego z 17 partnerstw ZIT. W artykule podjęto się odpowiedzi na pytania: jak oceniana jest i o czym świadczy przyjęta forma prawna ZIT, jakie czynniki determinują relacje między samorządowcami w ramach współpracy w ZIT, jak oceniana jest trwałość zawiązanych na potrzeby ZIT partnerstw, czy współpraca w miejskich obszarach funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich będzie kontynuowana po zakończeniu unijnego dofinansowania?

https://doi.org/10.14746/rrpr.2019.47.06
pdf

Bibliografia

Barlow M. 1991. Metropolitan Government. Routledge, London.

Hamilton K.D. 1999. Governing Metropolitan Areas: Response to Growth and Change. Routledge, New York.

Henton D. 2001. Lessons from Silicon Valley: Governance in Global City Regions. [W:] A.G. Scott (red.), Global City – Region: Trends, Theory, Policy. Oxford University Press, New York.

Integrated Territorial Investment, Cohesion Policy 2014–2020, March 2014. European Commission (http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/iti_en.pdf; dostęp: 12.12.2016).

Jacher W. 1976. Zagadnienia integracji systemu społecznego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Wrocław.

Janas K., Jarczewski W. (red.) 2017. Raport o stanie polskich miast. Zarządzanie i współpraca w miejskich obszarach funkcjonalnych. Instytut Rozwoju Miast, Kraków.

Kaczmarek T. 2017. Implementacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w miejskich obszarach funkcjonalnych. Przykład metropolii Poznań. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 40: 9–14.

Kaczmarek T., Kociuba D. 2017. Models of governance in the urban functional areas: Policy lessons from the implementation of Integrated Territorial Investments (ITIs) in Poland. Quaestiones Geographicae, 36(4): 47–64.

Kociuba D. 2017a. Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich w realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce – teoria versus praktyka. Studia Regionalne i Lokalne, 3(69): 54–78.

Kociuba D. 2017b. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako narzędzie zarządzania terytorialnego w miejskich obszarach funkcjonalnych. [W:] T. Kudłacz, P. Brańka (red.), Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych. Studia PAN KPAZK, 174: 144–153.

Kozak M.W. 2016b. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako eksperyment. Studia Regionalne i Lokalne, 3(65): 50–69.

Kozak M.W. 2016a. Kapitał społeczny a Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w Polsce. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 46: 374–384.

Krukowska J., Lackowska M. 2016. Metropolitalne kolory europeizacji. Instytucjonalizacja współpracy w funkcjonalnych obszarach miejskich w Polsce w świetle nowych instrumentów polityki spójności UE. Studia Regionalne i Lokalne, 1(63): 82–107.

Kuć-Czajkowska K. 2019. Obszary funkcjonalne miast wojewódzkich w Polsce. Przestrzeń współpracy i konkurencji samorządów terytorialnych. Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Lalman D., Oppenheimer J., Świstak P. 1994. Formalna teoria wyboru racjonalnego: komulatywne nauki polityczne. Studia Socjologiczne, 3–4: 13–62.

Łukomska J., Szmigiel-Rawska K. 2015. Finansowe aspekty współpracy samorządów. Studia Regionalne i Lokalne, 3(61): 84–101.

Obrębalski M. 2014. Kontrowersje wokół Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 333: 63–70.

Olson M. 2012. Logika działania zbiorowego. Dobra publiczne i teorie grup. Przekład S. Szymański. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Programowanie perspektywy finansowej 2014–2020. Założenia umowy partnerstwa (projekt). Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 16 listopada 2012.

Ptak A. 2016. Sołectwa w lokalnym systemie władzy. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Putnam R.D. 1995. Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech. Przekład J. Szacki. Wydawnictwo Znak, Warszawa–Kraków.

Szafranek E. 2015a. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako narzędzie budowy potencjału obszarów funkcjonalnych. Przykład Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 392: 109–118.

Szafranek E. 2015b. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako narzędzie wspierające kształtowanie centrów rozwoju regionalnego. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 32: 81–94.

Szafranek E. 2017. Idea i praktyka wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce. [W:] T. Kudłacz, P. Brańka (red.), Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych. Studia PAN KPAZK, 174: 135–143.

Szlachta J. 2011. Spójność terytorialna traktatowym wymiarem polityki strukturalnej Unii Europejskiej. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego, 85: 191–214.

Śleszyński P. 2013. Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych stolic województw. Przegląd Geograficzny, 85, 2: 173–197.

Trutkowski C., Mandes S. 2005. Kapitał społeczny w małych miastach. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Ustawa z 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w wojewódzkie śląskim (Dz.U. z 2017 r., poz. 730).

Wolański M., Ledzion B., Borowczak A., Płoszaj A., Kupiec T., Popis Z., Haber A., Mrozowski W. 2018. Ewaluacja systemu realizacji instrumentu ZIT w perspektywie finansowej UE na lata 2014– 2020. Raport Końcowy – wersja II. Wolański Ego Lider Ewaluacji, Warszawa.

Zakrzewska-Półtorak A. 2013. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako nowe narzędzie wspierania współpracy jednostek samorządu terytorialnego – przypadek Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. Biblioteka Regionalisty, 13: 267–276.

Zarycki T. 2004. Kapitał społeczny a trzy polskie drogi do nowoczesności. Kultura i Społeczeństwo, 2: 45–65.

Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce. 2013. Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa.