Współpraca w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych miast wojewódzkich w Polsce – perspektywa liderów lokalnych

Main Article Content

Katarzyna Kuć-Czajkowska

Abstrakt

Artykuł oparto na wynikach autorskich badań ankietowych przeprowadzonych w 2018 r. wśród prezydentów, burmistrzów, wójtów, starostów współpracujących w ramach struktur Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych utworzonych dla miast wojewódzkich. Celem badania było m.in. poznanie opinii liderów lokalnych na temat czynników determinujących relacje w ramach każdego z 17 partnerstw ZIT. W artykule podjęto się odpowiedzi na pytania: jak oceniana jest i o czym świadczy przyjęta forma prawna ZIT, jakie czynniki determinują relacje między samorządowcami w ramach współpracy w ZIT, jak oceniana jest trwałość zawiązanych na potrzeby ZIT partnerstw, czy współpraca w miejskich obszarach funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich będzie kontynuowana po zakończeniu unijnego dofinansowania?

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Barlow M. 1991. Metropolitan Government. Routledge, London.
 2. Hamilton K.D. 1999. Governing Metropolitan Areas: Response to Growth and Change. Routledge, New York.
 3. Henton D. 2001. Lessons from Silicon Valley: Governance in Global City Regions. [W:] A.G. Scott (red.), Global City – Region: Trends, Theory, Policy. Oxford University Press, New York.
 4. Integrated Territorial Investment, Cohesion Policy 2014–2020, March 2014. European Commission (http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/iti_en.pdf; dostęp: 12.12.2016).
 5. Jacher W. 1976. Zagadnienia integracji systemu społecznego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Wrocław.
 6. Janas K., Jarczewski W. (red.) 2017. Raport o stanie polskich miast. Zarządzanie i współpraca w miejskich obszarach funkcjonalnych. Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 7. Kaczmarek T. 2017. Implementacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w miejskich obszarach funkcjonalnych. Przykład metropolii Poznań. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 40: 9–14.
 8. Kaczmarek T., Kociuba D. 2017. Models of governance in the urban functional areas: Policy lessons from the implementation of Integrated Territorial Investments (ITIs) in Poland. Quaestiones Geographicae, 36(4): 47–64.
 9. Kociuba D. 2017a. Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich w realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce – teoria versus praktyka. Studia Regionalne i Lokalne, 3(69): 54–78.
 10. Kociuba D. 2017b. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako narzędzie zarządzania terytorialnego w miejskich obszarach funkcjonalnych. [W:] T. Kudłacz, P. Brańka (red.), Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych. Studia PAN KPAZK, 174: 144–153.
 11. Kozak M.W. 2016b. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako eksperyment. Studia Regionalne i Lokalne, 3(65): 50–69.
 12. Kozak M.W. 2016a. Kapitał społeczny a Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w Polsce. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 46: 374–384.
 13. Krukowska J., Lackowska M. 2016. Metropolitalne kolory europeizacji. Instytucjonalizacja współpracy w funkcjonalnych obszarach miejskich w Polsce w świetle nowych instrumentów polityki spójności UE. Studia Regionalne i Lokalne, 1(63): 82–107.
 14. Kuć-Czajkowska K. 2019. Obszary funkcjonalne miast wojewódzkich w Polsce. Przestrzeń współpracy i konkurencji samorządów terytorialnych. Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 15. Lalman D., Oppenheimer J., Świstak P. 1994. Formalna teoria wyboru racjonalnego: komulatywne nauki polityczne. Studia Socjologiczne, 3–4: 13–62.
 16. Łukomska J., Szmigiel-Rawska K. 2015. Finansowe aspekty współpracy samorządów. Studia Regionalne i Lokalne, 3(61): 84–101.
 17. Obrębalski M. 2014. Kontrowersje wokół Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 333: 63–70.
 18. Olson M. 2012. Logika działania zbiorowego. Dobra publiczne i teorie grup. Przekład S. Szymański. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 19. Programowanie perspektywy finansowej 2014–2020. Założenia umowy partnerstwa (projekt). Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 16 listopada 2012.
 20. Ptak A. 2016. Sołectwa w lokalnym systemie władzy. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 21. Putnam R.D. 1995. Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech. Przekład J. Szacki. Wydawnictwo Znak, Warszawa–Kraków.
 22. Szafranek E. 2015a. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako narzędzie budowy potencjału obszarów funkcjonalnych. Przykład Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 392: 109–118.
 23. Szafranek E. 2015b. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako narzędzie wspierające kształtowanie centrów rozwoju regionalnego. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 32: 81–94.
 24. Szafranek E. 2017. Idea i praktyka wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce. [W:] T. Kudłacz, P. Brańka (red.), Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych. Studia PAN KPAZK, 174: 135–143.
 25. Szlachta J. 2011. Spójność terytorialna traktatowym wymiarem polityki strukturalnej Unii Europejskiej. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego, 85: 191–214.
 26. Śleszyński P. 2013. Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych stolic województw. Przegląd Geograficzny, 85, 2: 173–197.
 27. Trutkowski C., Mandes S. 2005. Kapitał społeczny w małych miastach. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 28. Ustawa z 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w wojewódzkie śląskim (Dz.U. z 2017 r., poz. 730).
 29. Wolański M., Ledzion B., Borowczak A., Płoszaj A., Kupiec T., Popis Z., Haber A., Mrozowski W. 2018. Ewaluacja systemu realizacji instrumentu ZIT w perspektywie finansowej UE na lata 2014– 2020. Raport Końcowy – wersja II. Wolański Ego Lider Ewaluacji, Warszawa.
 30. Zakrzewska-Półtorak A. 2013. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako nowe narzędzie wspierania współpracy jednostek samorządu terytorialnego – przypadek Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. Biblioteka Regionalisty, 13: 267–276.
 31. Zarycki T. 2004. Kapitał społeczny a trzy polskie drogi do nowoczesności. Kultura i Społeczeństwo, 2: 45–65.
 32. Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce. 2013. Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa.