Obszary integracji zarządzania publicznego w sferze usług edukacyjnych – doświadczenia Metropolii Poznań

Main Article Content

Marzena Walaszek

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych dziedzin współpracy metropolitalnej w sektorze edukacji. Scharakteryzowano zarówno istniejące, jak i potencjalne zakresy tej współpracy, dotyczące m.in.: wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, dobrej dostępności przestrzennej do szkół, kryteriów naboru do szkół czy też określania oferty edukacyjnej oraz kierunków kształcenia w szkołach ponadpodstawowych. W opracowaniu przedstawiono wybrane wyniki badań z realizacji projektów zespołu badawczego Centrum Badań Metropolitalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, które posłużyły autorce do określenia obszarów współpracy. Artykuł kończy się podsumowaniem oraz sformułowaniem rekomendacji dla organów prowadzących szkoły.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Czapiewska G. 2015. Wybrane inicjatywy z zakresu wspierania edukacji i ich wpływ na rozwój społeczno-ekonomiczny obszarów wiejskich Pomorza. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 20: 101–117.
 2. Kaczmarek T. 2018. Zarządzanie obszarami metropolitalnymi – zagraniczne doświadczenia i ich polskie implikacje. Studia KPZK, 183: 273–287.
 3. Kaczmarek T., Łodyga B. 2011. Rozmieszczenie, dynamika i struktura ludności. [W:] T. Kaczmarek (red.), Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego aglomeracji poznańskiej. Centrum Badań Metropolitalnych UAM, Poznań.
 4. Marks-Krzyszkowska M. 2016. Zarządzanie publiczne – istota i wybrane koncepcje. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, 56: 37–51.
 5. Stępień N. 2015. Wyrównywanie szans edukacyjnych w warunkach polskiej szkoły po 1989 roku. O potrzebie wyrównywania szans edukacyjnych. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 14: 122–134.
 6. Walaszek M. 2016. Dostępność przestrzenna szkół oraz warunki i wyniki nauczania w aglomeracji poznańskiej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 7. Walaszek M. 2017. Niski poziom edukacji w diagnozie społecznej programu rewitalizacji. Przypadek miasta Poznania. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 39: 115–127.
 8. Opracowania i ekspertyzy
 9. Kaczmarek T. (red.) 2012. Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego aglomeracji poznańskiej. Centrum Badań Metropolitalnych UAM, Poznań.
 10. Kaczmarek T., Bul R., Walaszek M., Karczewicz M. 2018. Stan i kierunki rozwoju sieci szkół ponadpodstawowych w Metropolii Poznań w świetle nowej reformy oświatowej. Centrum Badań Metropolitalnych UAM, Poznań.
 11. Kaczmarek T., Mikuła Ł. (red.) 2016. Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań. Centrum Badań Metropolitalnych UAM, Poznań.
 12. Kaczmarek T., Walaszek M. 2014. Prognoza demograficzna dla celów oświatowych gminy Tarnowo Podgórne na lata 2014–2019. Centrum Badań Metropolitalnych UAM, Poznań.
 13. Strategia rozwoju aglomeracji poznańskiej Metropolia 2020. Centrum Badań Metropolitalnych UAM, Poznań.
 14. Akty prawne
 15. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).
 16. Uchwała nr V/52/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 8.01.2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych ogólnodostępnych i integracyjnych (wyłącznie w odniesieniu do uczniów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.