Suburbanizacja jako wyzwanie dla rozwoju transportu w miejskim obszarze funkcjonalnym Bydgoszczy i Torunia

Main Article Content

Karol Piątkowski

Abstrakt

Miejski obszar funkcjonalny (MOF) ośrodków wojewódzkich – Bydgoszczy i Torunia – jest szczególnym przykładem miejskiego duopolu, aczkolwiek o nie w pełni jeszcze wykształconych powiązaniach funkcjonalnych. Tworzą go dwa największe miasta województwa kujawsko-pomorskiego: Bydgoszcz (siedziba wojewody i urzędu wojewódzkiego) oraz Toruń (siedziba marszałka województwa i urzędu marszałkowskiego), leżące w odległości 30 km od siebie. Szansą na zacieśnienie współpracy obu ośrodków i gmin je otaczających stały się Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) – program UE wspierający zrównoważony rozwój w miejskich obszarach funkcjonalnych. Celem artykułu jest przedstawienie projektów realizowanych w MOF Bydgoszczy i Torunia, które mają służyć zwiększeniu dostępności obu miast i zintegrowaniu ich systemów transportowych, realizowanych w latach 2014–2020. Ich analizę poprzedza naświetlenie przebiegu i skutków demograficznych oraz przestrzennych procesu suburbanizacji, powodującego konieczność zintegrowanych działań na całym obszarze funkcjonalnym Bydgoszczy i Torunia.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Bank Danych Lokalnych (https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start; dostęp: 18.08.2019).
 2. Antonowicz M., Moś T. 2018. Regulacja dostępu do infrastruktury dworcowej w Polsce i Europie. Problemy Transportu i Logistyki, 1(41): 7–16.
 3. Bilet aglomeracyjny BiT-City (https://polregio.pl/pl/oferty-i-promocje/oferty-regionalne/aglomeracyjny-bilet-bit-city/; dostęp: 18.08.2019).
 4. Bul R. 2017. Węzły przesiadkowe jako główny element zintegrowanego systemu transportu publicznego w aglomeracji poznańskiej. Transport Miejski i Regionalny, 9: 11–19.
 5. Corine Land Cover 2012 (http://clc.gios.gov.pl/index.php/clc-2012/o-clc2012; dostęp: 18.08.2019).
 6. Corine Land Cover 2018 (http://clc.gios.gov.pl/index.php/clc–2018/o-projekcie; ostęp: 18.08.2019).
 7. Drewnowski A., Małachowski K. 2018. Problematyka efektywnej realizacji przewozów pasażerskich w głównych relacjach w ramach koncepcji Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Problemy Transportu i Logistyki, 1(41): 29–40.
 8. Gierańczyk G., Krajewska M. 2017. Zmiany zachowań migracyjnych w województwie kujawsko-pomorskim, 10(677): 69–84.
 9. Kacprzak E., Głębocki B. 2016. Urban sprawl a zmiany zasobów użytków rolnych na obszarach wiejskich aglomeracji poznańskiej w latach 1990–2016. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 34: 99–118.
 10. Kaczmarek T. 2017. Implementacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w miejskich obszarach funkcjonalnych. Przykład metropolii Poznań. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 40: 9–24.
 11. Kaczmarek T., Bul R., Kaczmarek U., Mikuła Ł. 2013. Obszar funkcjonalny Bydgoszczy i Torunia (BiT) oraz jego związki z pozostałą częścią województwa. Centrum Badań Metropolitalnych UAM w Poznaniu.
 12. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. 2011. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 13. Kurek S. 2008. Typologia starzenia się ludności Polski w ujęciu przestrzennym. Prace Monograficzne, 497. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.
 14. Mapy dotacji UE (https://mapadotacji.gov.pl/; dostęp: 18.08.2019).
 15. Parysek J.J. 2008. Procesy suburbanizacyjne w aglomeracji poznańskiej. [W:] T. Kaczmarek, A. Mizgajski (red.), Powiat poznański. Jakość przestrzeni i jakość życia. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 71–90.
 16. Piątkowski K. 2019. Wyzwania polityki przestrzennej miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego (MOFOW) – Bydgoszczy i Torunia. Przegląd Planisty, 3: 19–21.
 17. Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II (https://www.torun.pl/pl/poprawa-funkcjonowania-komunikacji-miejskiej-w-toruniu-bit-city-ii; dostęp: 18.08.2019).
 18. Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w 2016 r. (https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/opracowania/przeplywy-ludnosci-zwiazane-z-zatrudnieniem-w–2016-r-,20,1.html; dostęp: 18.08.2019).
 19. Rychlewski J., Bul R. 2012. Kolej aglomeracyjna jako podstawowy element systemu transportu publicznego w aglomeracji poznańskiej. [W:] M. Szymczak (red.), Transport publiczny w aglomeracji poznańskiej – propozycje usprawnień. Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej, 19: 35–48.
 20. Sługocki W. 2017. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako nowy instrument podejścia terytorialnego w polityce regionalnej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 115: 195–210.
 21. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. 2016 (http://zit.btof.pl/attachments/article/84/12a.%20Strategia_BTOF%2031.05.2016. pdf; dostęp: 18.08.2019).
 22. Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+ (https://kujawsko-pomor-skie.pl/pliki/planowanie/planowanie_przestrzenne/strategia_rozwoju_wojewodztwa_plan_modernizacji_2020.pdf; dostęp: 18.08.2019).
 23. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz. 293, 471).
 24. Szymańska D., Biegańska J. 2011. Obszary podmiejskie dużych miast w Polsce w świetle migracji stałych. [W:] M. Soja, A. Zborowski (red.), Człowiek w przestrzeni zurbanizowanej. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, s. 83–98.
 25. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako narzędzie współfinansowania inwestycji celu publicznego (http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/zintegrowane-inwestycje-terytorialne; dostęp: 18.08.2019).