Partycypacja społeczna w praktyce – schemat postępowania na przykładzie osiedla Maślice (Wrocław) i miasta Międzyborza

Main Article Content

Anna Kamzol
Karolina Wrembel

Abstrakt

Celem pracy jest określenie schematu postępowania w procesie partycypacyjnym dotyczącym gospodarowania przestrzenią. Badania zostały przeprowadzone w dwóch zróżnicowanych obszarach – w małej miejscowości oraz na osiedlu dużego miasta. Kluczowe było zestawienie wiedzy teoretycznej na temat partycypacji społecznej z jej wdrażaniem w praktyce w różnego rodzaju obszarach. Do opracowania schematu postępowania wykorzystano głównie program partycypacji opracowany przez Pawłowską oraz model poczwórnej helisy. Proces badawczy oparto na metodologii PAR (badania partycypacyjne w działaniu). Natomiast weryfikacja przyjętych założeń miała miejsce podczas bezpośredniego kontaktu grupy badawczej ze społecznością lokalną oraz obserwacjijej zaangażowania w poszczególne etapy procesu partycypacji. W opisywanym badaniu skoncentrowano się przede wszystkim na włączeniu społeczności lokalnej na etapie opiniotwórczym i decyzyjnym. Szczególne znaczenie w pracach badawczych o charakterze społecznym miały opinie na temat przestrzeni oraz funkcjonalności otoczenia wyrażane przez badanych. Przeprowadzona analiza jest próbą usystematyzowania działań w celu wypracowania praktycznego podejścia do współpracy z mieszkańcami w działaniach planistycznych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Andrzejewska M. (red.) 2007. O partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym. Zastosowanie geowizualizacji w celu wzmocnienia udziału społecznego w planowaniu przestrzennym. Warszawa.
 2. Brzozowska-Brywczyńska M. 2019. Badania partycypacyjne w działaniu (PAR): między produkcją wiedzy a społecznym zaangażowaniem. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 46: 91–101.
 3. Carayannis E., Campbell D. 2011. Open Innovation Diplomacy and a 21st Century Fractal Research, Education and Innovation (FREIE) Ecosystem: Building on the Quadruple and Quintuple Helix Innovation Concepts and the „Mode 3” Knowledge Production System. Springer Science+Business Media, LLC.
 4. Etzkowitz H., Leydesdorff L. 2000. The dynamics of innovation: from National Systems and „Mode 2” to a Triple Helix of university-industry-government relations. Research Policy (www.elsevier. nlrlocatereconbase; dostęp: 26.03.2020).
 5. Fiedziukiewicz K. 2007. Udział społeczeństwa w planowaniu przestrzennym. Aspekty prawne. Warszawa.
 6. Gawryszewska B.J. 2005. Uczestnictwo społeczne w kształtowaniu ładu przestrzeni i jego związek ze strukturą krajobrazu codziennego. [W:] Oblicza równowagi. Materiały z konferencji „Architektura, urbanistyka, planowanie u progu międzynarodowej dekady edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 7. Guy Peters B. 1999. Administracja publiczna w systemie politycznym. Warszawa.
 8. Góral A., Jałocha B., Mazurkiewicz G., Zawadzki M. 2019. Badania w działaniu. Książka dla kształcących się w naukach społecznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków.
 9. Hausner J. 1999. Komunikacja i partycypacja społeczna. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej. Kraków.
 10. Kalisiak-Mędelska M. 2015. Partycypacja społeczna na poziomie lokalnym jako wymiar decentralizacji administracji publicznej w Polsce. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź.
 11. Kotus J., Sowada T., Rzeszewski M., Pazder D. 2019. Zapraszamy Państwa do rozmów... Wędrówki po labiryncie wielkomiejskiej partycypacji. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 12. Kwiatkowski J. 2003. Partycypacja społeczna i rozwój społeczny. Agencja Wydawnicza MT, Warszawa.
 13. Legutko-Kobus P. 2011. Rola lidera lokalnego w rozwoju gminy. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace, s. 117–135.
 14. MacDonald C. 2012. Understanding participatory action research: a qualitative research methodology option. Canadian Journal of Action Research, 13: 34–50.
 15. Mironowicz I. 2016. Analiza funkcjonalna osiedli Wrocławia. Wrocław.
 16. Niewiadomski Z. 2003. Planowanie przestrzenne – zarys systemu. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
 17. Pawłowska K. 2000. Teoria a praktyka w architekturze współczesnej. Gra o przestrzeń. V Sympozjum w Rybnej. Gliwice.
 18. Pawłowska K. 2008. Przeciwdziałanie konfliktom wokół ochrony i kształtowania krajobrazu: partycypacja społeczna, debata publiczna, negocjacje. Kraków.
 19. Pawłowska K. 2010. Zanim wybuchnie konflikt. Idea i metody partycypacji społecznej w ochronie krajobrazu i kształtowaniu przestrzeni: praca zbiorowa. Kraków.
 20. Pawłowska K., Swaryczewska M. 2002. Ochrona dziedzictwa kulturowego. Zarządzanie i partycypacja społeczna. Kraków.
 21. Pistelok P., Martela B. (red.) 2019. Partycypacja publiczna. Raport o stanie polskich miast. Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa–Kraków.
 22. Rokicki J. 2016. Partycypacja społeczna we współczesnym samorządzie lokalnym. Warszawa.
 23. Sobol A. 2017. Budżet obywatelski jako narzędzie rozwoju lokalnego. Studia Ekonomiczne, 316: 172–182.
 24. Solesvik M. 2017. The triple helix model for regional development and innovation: context of nordic countries. Forum Scientiae Oeconomia, 5.
 25. Sowa K.Z. 1988. Lokalizm, centralizm i rozwój społeczny. Państwo i Kultura Polityczna. Zeszyty Politologiczne, 5: 55.
 26. Siemiński W. 2007. Cele i zasady partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym – przegląd literatury. Człowiek i Środowisko, 31(1–2).
 27. Swianiewicz P. 2012. Partycypacja społeczna w realizacji polityk miejskich. [W:] M. Stec, M. Mączyński (red.), Partycypacja obywateli i podmiotów obywatelskich w podejmowaniu rozstrzygnięć publicznych na poziomie lokalnym. Warszawa.
 28. Sztando A. 2011. Warsztaty jako metoda konsultacji społecznych w procesie lokalnego planowania strategicznego. [W:] R. Brol, A. Sztando (red.), Gospodarka lokalna w teorii i praktyce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 179.
 29. Szwajdler W., Bąkowski T. 2004. Proces inwestycyjno-budowlany, zagadnienia administracyjno-prawne. Dom Organizatora, Toruń.
 30. Żylski T. (red.) 2016. Plan na plan. Partycypacja w planowaniu miejscowym. MDruk, Warszawa.