PKB i TFP w powiatach województwa wielkopolskiego. Oszacowanie i ocena zróżnicowania
PDF

Słowa kluczowe

łączna produktywność czynników produkcji (TFP)
PKB
powiat
autokorelacja przestrzenna

Jak cytować

Dańska-Borsiak, B. (2020). PKB i TFP w powiatach województwa wielkopolskiego. Oszacowanie i ocena zróżnicowania. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (52), 11–28. https://doi.org/10.14746/rrpr.2020.52.02

Abstrakt

W prezentowanych badaniach oszacowano poziom PKB i łączną produktywność czynników produkcji (TFP) dla powiatów województwa wielkopolskiego w latach 2008–2018 oraz dokonano analizy ich zróżnicowania pod tym względem. W szczególności zbadano występowanie zależności przestrzennych w rozkładach obu zmiennych. Na podstawie wartości globalnych i lokalnych statystyk Morana wskazano powiat miasto Poznań jako tzw. hot-spot, a więc region o wysokich wartościach PKB oraz TFP, pozytywnie oddziałujący na region sąsiedni. Zależności przestrzenne w skali globalnej (całego województwa) praktycznie nie występują, natomiast zauważalne są różnice w zależności od dominującego profilu gospodarczego powiatu.

https://doi.org/10.14746/rrpr.2020.52.02
PDF

Bibliografia

Ascari G., Di Cosmo V. 2005. Determinants of Total Factor Productivity in the Italian Regions. Italian Journal of Regional Science, 4: 27–49.

Bolińska M. 2018. Zróżnicowanie łącznej produktywności czynników produkcji w powiatach województwa podkarpackiego. Humanities and Social Sciences, 25(2): 49–63.

Brodzicki T. 2014. Przestrzenne aspekty wzrostu gospodarczego. Przegląd literatury teoretycznej. Working Papers, 004/2014, Instytut Rozwoju, Sopot.

Ciołek D., Brodzicki T. 2016. Determinanty produktywności polskich powiatów. Bank i Kredyt, 47(5): 463–494.

Dańska-Borsiak B. 2009. Szacowanie i modelowanie TFP w przemyśle polskim na podstawie danych panelowych. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 10(1): 58–66.

Dańska-Borsiak B. 2012. Konwergencja wojewódzkich wartości TFP. Zastosowanie panelowych testów pierwiastków jednostkowych. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, 26: 73–85.

Dańska-Borsiak B. 2018. Determinants of total factor productivity in Visegrad Group Nuts-2 regions. Acta Oeconomica, 68(1): 31–50, DOI: 10.1556/032.2018.68.1.2.

Dykas P., Misiak T. 2018. Przestrzenne zróżnicowanie łącznej produktywności czynników produkcji w grupach powiatów. Studia Prawno-Ekonomiczne, 109: 205–223, DOI:10.26485/ SPE/2018/109/13.

Easterly W., Levine R. 2000. It’s Not Factor Accumulation: Stylized Facts and Growth Models. The World Bank Economic Review, 15(2): 177–219.

Elhorst J.P. 2010. Spatial Panel Data Models. [W:] M.M. Fischer, A. Getis (red.), Handbook of Applied Spatial Analysis. Wyd. Springer, s. 377–407.

Florczak W. 2007. Kapitał ludzki a rozwój gospodarczy. [W:] W. Welfe (red.), Gospodarka oparta na wiedzy. PWE, Warszawa, s. 112–172.

Górajski M., Błażej M. 2020. A control function approach to measuring the total factor productivity of enterprises in Poland. Bank i Kredyt, 51(3): 293–316.

Gosińska E., Ulrichs M. 2020. Sektorowe funkcje produkcji – wnioski z modeli panelowych dla Polski. Gospodarka Narodowa, 2(302): 71–94, DOI: 10.33119/GN/116617.

Growiec J., Gradzewicz M., Hagemejer J., Jankiewicz Z., Popowski P., Puchalska K., Strzelecki P., Tyrowicz J. 2014. Rola usług rynkowych w procesach rozwojowych gospodarki Polski. Materiały i Studia, 308.

Helpman E. 2010. The Mystery of Economic Growth. Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge.

Hulten C.R., Isaksson A. 2007. Why Development Levels Differ: The Sources of Differential Economic Growth in a Panel of High and Low Income Countries. NBER Working Paper, 13469: 1–46 (https://doi.org/10.3386/w13469).

Juszczak-Szumacher G. 1996. Makroekonomiczna analiza procesu produkcyjnego. Wydawnictwo UŁ, Łódź.

Laskowska I., Żółtaszek A. (w druku). Analizy i prognozy polskiego rynku pracy. Przekrój powiatowy.

Łaszek A. 2015. Następne 25 lat. Jakie reformy musimy przeprowadzić, by dogonić Zachód? Forum Obywatelskiego Rozwoju, FOR (https://for.org.pl/pl/a/3559,raport-nastepne-25-lat-jakiereformy-musimy-przeprowadzic-by-dogonic-zachod).

Mankiw N., Romer D., Weil D.N. 1992. A contribution to the empirics of economic growth. Quarterly Journal of Economics, 107: 407−437.

Młynarzewska-Borowiec I.E. 2018. Łączna produktywność czynników produkcji (TFP) i jej zróżnicowanie w krajach Unii Europejskiej. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 3(335): 109–122, DOI: 10.18778/02086018.335.08.

Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Dokument przyjęty przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego dn. 19.12.2005 r. (http://www.wrot.umww.pl/wp-content/uploads/2014/07/Strategia-rozwoju-wojew%C3%B3dztwa-wielkopolskiego-do-2020-r_2005.pdf).

Suchecki B. (red.) 2010. Ekonometria przestrzenna. Wydawnictwo CH Beck, Warszawa.

Świeczewska I. 2007. Łączna produktywność czynników produkcji. Ucieleśniony kapitał wiedzy. [W:] W. Welfe (red.), Gospodarka oparta na wiedzy. PWE, Warszawa, s. 58–111.

Świeczewska I. 2013. Modele sektorów przemysłu według stopnia zaawansowania techniki. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 294: 371–405.

Tokarski T. 2008. Oszacowanie regionalnych funkcji produkcji. Wiadomości Statystyczne, 10: 38–53.

Tokarski T. 2010. Przestrzenne zróżnicowanie łącznej produkcyjności czynników produkcji w Polsce. Gospodarka Narodowa, 3: 23–39.

Welfe W. (red.) 2001. Ekonometryczny model wzrostu gospodarczego. Wydawnictwo UŁ, Łódź.

Welfe W. 2003. Łączna produktywność czynników produkcji a postęp techniczny. Studia Ekonomiczne, 36–37(1–2): 94–115.

Zaucha J., Brodzicki T., Ciołek D., Komornicki T., Szlachta J., Zaleski J., Mogiła Z. 2015. Terytorialny wymiar wzrostu i rozwoju. Wyd. Difin.