Czynniki oraz efekty lokalizacji zakładu Volkswagena w powiecie wrzesińskim
PDF

Słowa kluczowe

czynniki lokalizacji
efekty mnożnikowe
społeczna odpowiedzialność biznesu
Volkswagen
powiat wrzesiński

Jak cytować

Dyba, W. (2020). Czynniki oraz efekty lokalizacji zakładu Volkswagena w powiecie wrzesińskim. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (52), 161–180. https://doi.org/10.14746/rrpr.2020.52.10

Abstrakt

W artykule przedstawiona została analiza czynników i efektów lokalizacji zakładu produkcyjnego Volkswagen Crafter w Białężycach koło Wrześni. Uzyskane wyniki oparte są na wywiadach przeprowadzonych z przedstawicielami przedsiębiorstwa i władz samorządowych oraz z mieszkańcami. Badanie pozwoliło wykazać, że w zakresie czynników lokalizacji – obok kosztowych (związanych z terenem inwestycji i ulgami podatkowymi) – znaczenie miały też czynniki zaopatrzeniowe (m.in. oczekiwana wydajność pracy) oraz „miękkie” (m.in. dobry wizerunek regionu, współpraca z władzami lokalnymi). Wśród korzyści dla powiatu wrzesińskiego, jakie wynikają z inwestycji i działań podejmowanych przez władze zakładu, są przede wszystkim: utworzenie nowych miejsc pracy, sponsoring lokalnych imprez i wydarzeń, finansowanie akcji prośrodowiskowych, a także wzrost obrotów w lokalnym sektorze usługowym, napływ mieszkańców i lokalizowanie firm współpracujących z Volkswagenem.

https://doi.org/10.14746/rrpr.2020.52.10
PDF

Bibliografia

Adamczyk J. 2009. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. PWE, Warszawa.

Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów w Polsce. 2014. Raport Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, przygotowany przez zespół pod red. M. Nowickiego. Gdańsk.

Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2017. Raport na zlecenie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. przygotowany przez zespół pod kierunkiem H. Godlewskiej-Majkowskiej w Szkole Głównej Handlowej. Warszawa.

Bernatt M. 2009. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Wymiar konstytucyjny i międzynarodowy. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Budner W. 2004. Lokalizacja przedsiębiorstw: aspekty ekonomiczno-przestrzenne i środowiskowe. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 26–41.

Caroll A.B., Shabana K.M. 2010. The business case for corporate social responsibility: A review of concepts, research and practice. International Journal of Management Reviews, 12(1): 85–105.

Cieślik A. 2007. Czynniki lokalizacji spółek z udziałem handlu zagranicznego w Polsce. Gospodarka Narodowa, 3: 25–48.

Domański B. 2001. Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski. Prawidłowości rozmieszczenia, uwarunkowania i skutki. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Domański B. 2004. Local and regional embeddedness of foreign industrial investors in Poland. [W:] M. Paszkowski (red.), Effectiveness, geographical space, quality of life. Prace Geograficzne, 114: 37–54.

Domański B., Gwosdz K. 2010. Multiplier effects in local and regional development. Quaestiones Geographicae, 29(2): 27–38.

Domański B., Gwosdz K., Huculak M., Wiedermann K. 2005. Oddziaływanie SSE Euro-Park Mielec na otoczenie lokalne. Powiązania firm i efekty mnożnikowe. [W:] Dziesięć lat doświadczeń pierwszej polskiej specjalnej strefy ekonomicznej Mielec 1995–2005. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, ARP o. Mielec.

Dyba W. 2013. Wpływ dużych przedsiębiorstw na rozwój regionalny na przykładzie województwa wielkopolskiego. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 21: 21–39.

Dziemianowicz W. 1997. Kapitał zagraniczny a rozwój lokalny i regionalny w Polsce (Vol. 20). Uniwersytet Warszawski, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Warszawa.

Dziemianowicz W., Łukomska J., Ambroziak A.A. 2019. Location factors in foreign direct investment at the local level: the case of Poland. Regional Studies, 53(8): 1183–1192.

Fijałkowski P. 2016. Fabryka Volkswagena pod Wrześnią otwarta. Gazeta Wyborcza, 24.10.2016.

Godlewska H. 2001. Lokalizacja działalności gospodarczej. Wybrane zagadnienia. Wyd. WSHiFM, Warszawa, s. 13–17, 50–72.

Godlewska-Majkowska H. 2013. Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski na tle Unii Europejskiej. SGH (WSE), Warszawa.

Godlewska-Majkowska H. 2015. Lokalizacja produkcji przemysłowej. [W:] K. Kuciński (red.), Geografia ekonomiczna. Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków.

Jarczewski W. 2012. Pozyskiwanie inwestorów do gmin. Wolters Kluwer Polska, Warszawa.

Kaczyńska M. 2014 Wrzesińska strefa aktywności gospodarczej wciąż z terenami. Głos Wielkopolski, 21.10.2014.

Kilar W. 2018. Corporations as an Object of Research in Geography of Industry. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 32(4): 69–85.

Kortus B. 1983. Geografia przemysłu: wybrane aktualne kierunki i problemy badawcze. IGiPZ PAN, Warszawa.

Kudłak R. 2018. Instytucjonalne uwarunkowania społecznej odpowiedzialności biznesu. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Płaziak M., Szymańska A.I. 2014. Klasyczne czynniki w procesie lokalizacji przedsiębiorstwa na wybranych przykładach. Przedsiębiorczość–Edukacja, 10: 71–84.

Rachwał T. 2018. Research Issues of Structural Changes in Polish Industry in Geography of Industry. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 32(4): 86–109.

Rachwał T., Wiedermann K. 2008. Multiplier effects in regional development: the case of the motor vehicle industry in Silesian voivodeship (Poland). Quaestiones Geographicae, 27B/1: 68–80.

Stachowiak K. 2007. Instytucjonalne uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Stachowiak K. 2011. Rola koncepcji zakorzenienia w geograficznych badaniach nad globalizacją. Podstawowe Idee I Koncepcje w Geografii, 5: 83–99.

Stryjakiewicz T. 1999. Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Stryjakiewicz T. 2004. Wpływ inwestorów zagranicznych na rozwój regionalny i lokalny na przykładzie GlaxoSmothKline Pharmaceuticals S.A. w Poznaniu. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Stryjakiewicz T. 2007. Transformacja gospodarki w ujęciu strukturalnym i przestrzennym. Nowe czynniki działalności gospodarczej. [W:] H. Rogacki (red.), Geografia społeczno-gospodarcza Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, s. 177–180.

Stryjakiewicz T. 2009. Nowe spojrzenie na czynniki lokalizacji działalności gospodarczej. [W:] I. Jażewicz (red.), Współczesne problemy przemian strukturalnych przestrzeni geograficznej. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, Słupsk, s. 94–102.

Śleszyński P. 2018. Research Topics of Geography of Enterprise and Decision-Control Functionsin Poland against Global Trends. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 32(4): 22–47.

Tarski 1963. Transport jako czynnik lokalizacji produkcji. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa.

Tobolska A. 2010. Miejsce inwestora zagranicznego w przestrzeni lokalnej i regionalnej na przykładzie Swedwood w Chlastawie. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Tobolska A. 2011. Czynniki lokalizacji fabryk wybranych korporacji międzynarodowych w Polsce. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, 15.

Tobolska A. 2017. Strategie przedsiębiorstw międzynarodowych oraz ich oddziaływania w przestrzeni lokalnej i regionalnej. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Tobolska A. 2018. Strategies of International Companies as a Research Problem of Geography of Enterprise. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 32(4): 48–68.

Wdowicka M. 2005. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne i inwestycje samorządowe w aglomeracji poznańskiej w okresie transformacji ustrojowej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Wiedermann K. 2008. Koncepcja efektów mnożnikowych w wyznaczaniu wpływu przedsiębiorstw na otoczenie społeczno-gospodarcze. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 11: 98–106.

Wieloński A. 2005. Geografia przemysłu. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Weber A. 1909. Über den Standort der Industrien. Tübingen.

Wojtyra B. 2019. Wrzesińska Strefa Aktywności Gospodarczej. [W:] B. Wojtyra (red.), Lokalne strefy aktywności gospodarczej w procesie rozwoju obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 159–166.

Zielona Księga w sprawie koncepcji społecznej odpowiedzialności 2001. Komisja Europejska, Bruksela.

Zioło Z. 2009. Procesy kształtowania się światowych korporacji i ich wpływ na otoczenie. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 12: 11–32.