Przestrzeń idealna – perspektywa władzy. Na przykładzie strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców w Polsce
PDF

Słowa kluczowe

strzeżone ośrodki dla cudzoziemców
detencja
przestrzeń/miejsce/nie-miejsce

Jak cytować

Schmidt, J. (2021). Przestrzeń idealna – perspektywa władzy. Na przykładzie strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców w Polsce. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (54), 163–182. https://doi.org/10.14746/rrpr.2021.54.10

Abstrakt

Nadzorowana przez Straż Graniczną przestrzeń ośrodków detencyjnych dla cudzoziemców jest niedostępna dla obserwatorów z zewnątrz. Z tych samych względów nie mamy wglądu w praktyki związane z administrowaniem tą przestrzenią, regulowaniem zachowań personelu i pensjonariuszy. W latach 2018–2019 przeprowadzono w ośrodkach pierwsze w Polsce eksploracyjne badania naukowe, które były ukierunkowane na rozpoznanie zasad i standardów organizacji przedmiotowej przestrzeni i funkcjonowania w niej wszystkich kategorii aktorów społecznych. W artykule zaprezentowano wycinek tych badań, jaki stanowią wyobrażenia funkcjonariuszy reprezentujących władzę na temat tego, jak powinien wyglądać i funkcjonować idealny ośrodek detencyjny dla cudzoziemców. Dane wynikowe pozyskano w trakcie serii wywiadów fokusowych, które przeprowadzono we wszystkich ośrodkach strzeżonych w Polsce.

https://doi.org/10.14746/rrpr.2021.54.10
PDF

Bibliografia

Augé M. 2010. Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności. Przeł. R. Chymkowski. PWN, Warszawa.

Barbour R. 2011. Badania fokusowe. Przeł. B. Komorowska. PWN, Warszawa.

Bentham J. 1835. The Works of Jeremy Bentham. Vol. 4. John Browning (https://oll.libertyfund.org/titles/bentham-the-works-of-jeremy-bentham-vol-4).

Bohnsack R. 2004. Dyskusja grupowa – teoria i praktyka rekonstrukcji kolektywnych wzorów orientacji. [W:] S. Krzychała (red.), Społeczne przestrzenie doświadczenia. Metoda interpretacji dokumentarnej. Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław, s. 36–48.

Bosworth M. 2014. Inside Migration Detention. Oxford University Press, Oxford.

Foucault M. 1983. Nadzorować i karać. Narodziny więzienia. Przeł. T. Komendant. Wydawnictwo Fundacji Aletheia, Warszawa.

Foucault M. 2005. Inne przestrzenie. Przeł. A. Rejniak-Majewska. Teksty Drugie, 6: 117–125.

Krzychała S. 2004. Dokumentarna interpretacja tekstu – od samobieżnego toku dyskusji do refleksywnej interpretacji dyskursu. [W:] S. Krzychała (red.), Społeczne przestrzenie doświadczenia. Metoda interpretacji dokumentarnej. Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław, s. 49–63.

Labanca N., Ceccorulli M. 2014. Introduction. [W:] M. Ceccorulli, N. Labanca (red.), The EU. Migration and the Politics of Administrative Detention. Routledge, London–New York, s. 1–16.

Niedźwiedzki D., Schmidt J. 2020. Detencja cudzoziemców w Polsce. Perspektywa teoretyczno-metodologiczna. Nomos, Kraków.

Sieniow T. 2016. Stosowanie alternatyw do detencji cudzoziemców w Polsce w latach 2015–2015. Raport z monitoringu. Instytut na rzecz Państwa Prawa, Lublin.

Tokarczuk O. 2007. Bieguni. Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2013 r., poz. 1650, t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 35).