Prof. UAM dr hab. Roman Matykowski – o Jubilacie

Main Article Content

Anna Tobolska
Justyna Weltrowska
Emilia Bogacka

Abstrakt

Prof. Roman Matykowski urodził się w niełatwych czasach powojennych, 12 marca 1950 r. w Poznaniu. Od ponad pół wieku związany jest z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie w 1974 r. ukończył studia na kierunku geografia ze specjalnością geografia ekonomiczna na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi. Pracę magisterską pt. „Struktura regionalno-administracyjna powiatu Krotoszyn na podstawie powiązań usługowych” napisał pod kierunkiem prof. dr. hab. Zbyszko Chojnickiego. W tym samym roku zdał egzamin na studia doktoranckie w Instytucie Geografii PAN w Warszawie, jednak ze względu na nieuregulowany stosunek do służby wojskowej nie został przyjęty. Rozpoczął więc pracę jako nauczyciel w Liceum Ekonomicznym w Złocieńcu, a w 1975 r. odbył roczną służbę wojskową w Szkole Oficerów Rezerwy przy Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Artylerii i Rakietowych w Toruniu oraz w jednostce Pomorskiego Okręgu Wojskowego. Następnie w 1976 r. krótko pracował jako meteorolog w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Od roku 1977 związał swoją karierę zawodową z ówczesnym Zakładem Geografii Ekonomicznej Instytutu Geografii UAM, w którym przez pierwsze dwa lata zatrudniony był jako pracownik inżynieryjno-techniczny, a następnie na stanowisku starszego asystenta. W tym początkowym okresie pracy naukowej zainteresowania badawcze prof. Matykowskiego skoncentrowały się na koncepcjach dotyczących struktury przestrzennej miast w ujęciu behawioralnym, w tym postrzegania miasta przez mieszkańców i ich zachowań w przestrzeni miejskiej, szczególnie analizowanych w kontekście układów miejsc docelowych cyklicznych podróży wewnątrzmiejskich, osadzonych w koncepcji ekologii społecznej. W lipcu 1987 r. obronił doktorat pt. „Struktura przestrzenna Gniezna i przemieszczenia jego mieszkańców”, którego promotorem był również prof. dr hab. Zbyszko Chojnicki.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Tobolska, A., Weltrowska, J., & Bogacka, E. (2021). Prof. UAM dr hab. Roman Matykowski – o Jubilacie. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (54), 11–33. https://doi.org/10.14746/rrpr.2021.54.02
Dział
Od Redakcji

Referencje

 1. Dorobek publikacyjny prof. Romana Matykowskiego (z wielkim poświęceniem i wytrwałością zredagowała dr Emilia Bogacka)
 2. Matykowski R. 1981. Miary centrograficzne i ich zastosowanie w badaniach ekonomiczno-geograficznych. Przegląd Geograficzny, 53(3): 493–518.
 3. Matykowski R. 1983. Modele zachowań przestrzennych ludności. Sprawozdania Komisji Geograficzno-Geologicznej PTPN za 1979–1981, 97–99: 157–161.
 4. Matykowski R. 1983. Orientacje przestrzenne rozmieszczenia ludności województwa konińskiego. Sprawozdania Komisji Geograficzno-Geologicznej PTPN za 1979–1981, 97–99: 58–61.
 5. Matykowski R. 1983. Zachowanie przestrzenne ludności Ostrowa Wielkopolskiego. Sprawozdania Komisji Geograficzno-Geologicznej PTPN za 1979–1981, 97–99: 161–164.
 6. Matykowski R. 1983. Zastosowanie miar dyspersji względnej do analizy typów rozkładu przestrzennego ludności. Sprawozdania Komisji Geograficzno-Geologicznej PTPN za 1979–1981, 97–99: 61–64.
 7. Manikowska B., Matykowski R. 1984. Analiza struktury przestrzennej miasta na podstawie wyobrażeń i ocen jego mieszkańców (na przykładzie Ślesina). Sprawozdania Komisji Geograficzno-Geologicznej PTPN za rok 1982, 100: 111–117.
 8. Matykowski R. 1984. Charakterystyka ilościowa kształtu miast województwa pilskiego. Sprawozdania Komisji Geograficzno-Geologicznej PTPN za rok 1982, 100: 105–111.
 9. Matykowski R. 1984. Systematyzacja wskaźników kształtu stosowanych w geografii. Sprawozdania Komisji Geograficzno-Geologicznej PTPN za rok 1982, 100: 99–104.
 10. Matykowski R., Stryjakiewicz T. 1984. Zmiany struktury regionalnej usług w Polsce w latach 1979–1982. [W]: Przewodnik Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Lublin 13–15 IX 1984. Cz. 1. Obrady plenarne i sekcyjne, s. 223–225.
 11. Manikowska B., Matykowski R., Stryjakiewicz T. 1985. Struktura przestrzenna i rodzajowa produkcji oraz organizacja i funkcjonowanie przedsiębiorstw polonijno-zagranicznych w Polsce. Materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Opole 5–8 IX 1985 r. PTG, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, s. 31–32.
 12. Manikowska B., Matykowski R., Stryjakiewicz T. 1985. Tendencje lokalizacyjne i struktura przestrzenna przedsiębiorstw polonijno-zagranicznych w Polsce. Czasopismo Geograficzne, 56(3–4): 356–377.
 13. Matykowski R., Stryjakiewicz T. 1985. The processes of service orientation of the Polish economy in 1970–1982. Concepts and Methods in Geography, 2: 81–94.
 14. Manikowska B., Matykowski R., Stryjakiewicz T. 1986. Struktura przestrzenna przedsiębiorstw polonijno-zagranicznych w Polsce. Sprawozdania Komisji Geograficzno-Geologicznej PTPN za rok 1984, 103: 68–71.
 15. Matykowski R. 1986. Preferencje regionalne turystów i mieszkańców Szczyrku w zakresie warunków pracy i życia. Sprawozdania Komisji Geograficzno-Geologicznej PTPN za rok 1984, 103: 72–76.
 16. Matykowski R. 1986. Sport żużlowy w Polsce: rozmieszczenie ośrodków i ich oddziaływanie przestrzenne. Sprawozdania Komisji Geograficzno-Geologicznej PTPN za rok 1984, 103: 77–81.
 17. Matykowski R., Stryjakiewicz T. 1986. Dynamika i tendencje zmian struktury przestrzennej i gałęziowej sfery usług w Polsce w latach 1970–1982. Sprawozdania Komisji Geograficzno-Geologicznej PTPN za rok 1984, 103: 86–89.
 18. Matykowski R., Stryjakiewicz T. 1986. Procesy serwicyzacji a procesy uprzemysłowienia i urbanizacji w Polsce w latach 1970–1982. Sprawozdania Komisji Geograficzno-Geologicznej PTPN za rok 1984, 103: 90–93.
 19. Matykowski R., Stryjakiewicz T. 1986. Zróżnicowanie przestrzenne poziomu usług w Polsce w 1982 r. Sprawozdania Komisji Geograficzno-Geologicznej PTPN za rok 1984, 103: 82–85.
 20. Manikowska B., Matykowski R. 1987. Zróżnicowanie przestrzenne Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce. Sprawozdania Komisji Geograficzno-Geologicznej PTPN za rok 1985, 104: 87–91.
 21. Matykowski R. 1987. Rozmieszczenie ośrodków piłki nożnej w Polsce. Sprawozdania Komisji Geograficzno-Geologicznej PTPN za rok 1985, 104: 100–104.
 22. Matykowski R. 1987. Warunki funkcjonowania przedsiębiorstw polonijno-zagranicznych w Polsce. Sprawozdania Komisji Geograficzno-Geologicznej PTPN za rok 1985, 104: 95–100.
 23. Matykowski R., Klebba E. 1987. Analiza rozkładu przestrzennego obiektów metodą kwadratów. Sprawozdania Komisji Geograficzno-Geologicznej PTPN za rok 1985, 104: 34–38.
 24. Matykowski R., Klebba E. 1987. Zastosowanie metod analizy układów punktowych do charakterystyki rozmieszczenia młynów w regionie wrzesińskim. Sprawozdania Komisji Geograficzno-Geologicznej PTPN za rok 1985, 104: 38–43.
 25. Matykowski R., Manikowska B., Stryjakiewicz T. 1987. Zmiany struktury przestrzen¬nej przedsiębiorstw polonijno-zagranicznych w województwie poznańskim w latach 1979–1983. Sprawozdania Komisji Geograficzno-Geologicznej PTPN za rok 1985, 104: 91–94.
 26. Matykowski R., Stryjakiewicz T. 1987. The analysis of changes in the spatial structure of services in Poland. [W:] R. Thürmer (red.), Quantitative Methoden der Prozessforschung in der Geographie und ihre Anwendung in der Territorial- und Landschaftsplanung. Wissenschaftliche Mitteilungen, 22: 187–206.
 27. Matykowski R., Stryjakiewicz T. 1987. Typy przekształceń strukturalnych gospodarki Polski w latach 1979–1982. Sprawozdania Komisji Geograficzno-Geologicznej PTPN za rok 1985, 104: 109–113.
 28. Matykowski R., Stryjakiewicz T. 1987. Typy regionów usługowych w Polsce. Sprawozdania Komisji Geograficzno-Geologicznej PTPN za rok 1985, 104: 105–109.
 29. Matykowski R. 1988. Badania struktury przestrzennej miast średniej wielkości. [W:] T. Czyż (red.), Problemy metodologiczne analizy przestrzennej w geografii społeczno-ekonomicznej. Wydawnictwo Naukowe UAM, Seria Geografia, Poznań, 38: 133–156.
 30. Matykowski R., Parysek J.J. 1988. The spatial structure of commercial activities of a middle-sized Polish town (on the exemple of Gniezno). [W:] B. Merenne-Schoumaker (red.), Le commerce de detail face aux mutations actuelles. Les faits et leur analyse. Actes du Colloque Intemational, 1987: 169–187.
 31. Matykowski R., Stryjakiewicz T. 1988. Relacje między układami miejsc pracy, miejsc zamieszkania i usług w ośrodku przemysłowym średniej wielkości na przykładzie Gniezna. Sprawozdania Komisji Geograficzno-Geologicznej PTPN za rok 1987, 106: 116–120.
 32. Matykowski R., Stryjakiewicz T. 1988. Struktura i ruch siły roboczej a innowacyjność w przemyśle (na przykładzie zakładów Gniezna). Sprawozdania Komisji Geograficzno-Geologicznej PTPN za rok 1987, 106: 112–116.
 33. Matykowski R., Stryjakiewicz T. 1989. The changing organisation of labour and its impacts on daily activities. [W:] G.J.R. Linge, G.A. van der Knaap (red.). Labour, environment and industrial change. Routledge, London–New York, s. 128–143.
 34. Matykowski R., Stryjakiewicz T. 1989. The Processes of Service Orientation of the Polish Economy in 1970–1982. Concepts and Methods in Geography, 2: 81–94.
 35. Matykowski R. 1990. Struktura przestrzenna Gniezna i przemieszczenia jego mieszkańców. Prace Komisji Geograficzno-Geologicznej, 22. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Poznań.
 36. Matykowski R., Kaczmarek U. 1990. Typy struktur społeczno-demograficznych ludności wiejskiej w Polsce (w ujęciu wojewódzkim). Sprawozdania Komisji Geograficzno-Geologicznej PTPN za rok 1988, 107: 74–78.
 37. Matykowski R., Kaczmarek U. 1990. Zróżnicowanie regionalne stopnia towarowości rolnictwa indywidualnego w Polsce. Sprawozdania Komisji Geograficzno-Geologicznej PTPN za rok 1988, 107: 78–83.
 38. Matykowski R., Rogacki H. 1990. Zróżnicowanie regionalne uczestnictwa w referendum z dnia 29 listopada 1981 r. Sprawozdania Komisji Geograficzno-Geologicznej PTPN za rok 1988, 107: 83–87.
 39. Matykowski R., Stryjakiewicz T. 1990. Konferencja Komisji Przemian Przemysłu MUG na temat „Zachowania przedsiębiorstw, rynki, finanse a przemiany przemysłu” (Eppenhain k. Frankfurtu n. Menem, 4–8 IX 1989 r.). Przegląd Geograficzny, 62(3–4): 478–479.
 40. Budner W., Matykowski R. 1991. Świadomość regionalna mieszkańców Wielkopolski. Sprawozdania Komisji Geograficzno-Geologicznej PTPN za lata 1989–1990, 108: 33–36.
 41. Matykowski R., Krawczyk P. 1991. Społeczne i przestrzenne aspekty oddziaływania festiwalu muzycznego w Brodnicy. Sprawozdania Komisji Geograficzno-Geologicznej PTPN za lata 1989–1990, 108: 49–51.
 42. Matykowski R., Manikowska B., Stryjakiewicz T. 1991. Locational Tendencies Structure and Functioning of Foreign Enterprises in Poland. [W:] M. Ciechocińska (red.), Restructuring and Spatial Strategy. Polish Academy of Sciences, Institute of Geography and Spatial Organization, Conference Papers, 12: 190–203.
 43. Matykowski R., Stryjakiewicz T. 1991. Aspects spatiaux et économiques de l’activité des entreprises étrangeres en Pologne. [W:] A. Potrykowska, J. Grzeszczak, M. Rościszewski (red.), Impact des mutations structurelles sur le développement territorial en Europe. Polish Academy of Sciences, Institute of Geography and Spatial Organisation, Conference Papers, 13: 127–140.
 44. Matykowski R. 1992. Les délocalisations dans la recherche: accroissement des contrastes régionaux. La Lettre d’Odile, 10: 8–10.
 45. Matykowski R. 1992. Les implantations étrangères en Pologne. La Lettre d’Odile, 10: 9–10.
 46. Matykowski R. 1992. Zbieranie i tworzenie informacji w badaniach społeczno- geograficznych: problemy i trudności. [W:] Z. Chojnicki, T. Czyż (red.), Współczesne problemy geografii społeczno-ekonomicznej Polski. Wydawnictwo Naukowe UAM, seria Geografia, 55: 149–161.
 47. Matykowski R., Czyż T., Rogacki H. 1992. Przejawy ożywienia społeczno-gospodarczego w województwie poznańskim. Biuletyn KPZK PAN, 159: 89–127.
 48. Matykowski R., Kaczmarek T. 1992. Projekt nowej organizacji terytorialnej kraju: reforma administracji w Polsce 1990–1994. [W:] Pierwsze kroki ku regionalizacji. Krajowy Instytut Badań Samorządowych, Poznań, s. 9–15.
 49. Matykowski R., Stryjakiewicz T. 1992. Adaptacja przemysłu w nowych warunkach ekonomicznych Polski. [W:] Z. Zioło (red.), Geografia przemysłu w warunkach nowego systemu gospodarowania. Kraków–Warszawa, s. 62–76.
 50. Matykowski R., Stryjakiewicz T. 1992. The adaptation of industry and its labour force to the changing economic system in Poland. Erdkunde, 46, 149–157.
 51. Budner W., Kaczmarek T., Matykowski R. 1993. Podstawowe kryteria tworzenia powiatów. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 3: 47–60.
 52. Budner W., Matykowski R. 1993. Regionalizm i świadomość regionalna w Wielkopolsce: spojrzenie geograficzne. [W:] M. Latoszek (red.), Regionalizm jako folkloryzm, ruch społeczny i formuła ideologiczno-polityczna. Gdańsk, s. 133–154.
 53. Kaczmarek T., Klebba E., Matykowski R., Tobolska A. 1993. Warunki mieszkaniowe miejskich osiedli substandardowych Poznania i Gniezna. Kronika Miasta Poznania, 61(1–2): 294–317.
 54. Krawczyk P., Matykowski R., Tobolska A. 1993. Podstawowe problemy geografii elektoralnej: przykłady polskiej. [W:] M. Barcicki, J. Mityk (red.), 42. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kielce, 27–30 czerwca 1993: streszczenie referatów. Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział w Kielcach, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, Kielce, s. 144–146.
 55. Matykowski R., Kaczmarek T. 1993. Projekt nowej organizacji terytorialnej kraju: reforma administracji w Polsce 1990–1994. [W:] R. Sowiński (red.), Dyskusja o powiatach. T. 1. Wytyczanie kierunków reformy powiatowej. Krajowy Sejmik Samorządu Terytorialnego, Poznań, s. 36–49.
 56. Matykowski R., Koralewski T. 1993. Problemy badawcze geografii napojów. [W:] M. Barcicki, J. Mityk (red.), 42. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kielce, 27–30 czerwca 1993: streszczenie referatów. Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział w Kielcach, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, Kielce, s. 124–126.
 57. Matykowski R., Stryjakiewicz T. 1993. Foreign enterprises in an “economy in transition”: the example of Poland. [W:] E.W. Schamp, G.J.R. Linge, C.M. Rogerson (red.), Finance, institutions and industrial change: spatial perspectives. Walter de Gruyter, Berlin–New York, s. 162–182.
 58. Matykowski R., Tobolska A. 1993. Postawy elektoralne mieszkańców polskiego pogranicza z RFN w świetle wyników wyborów do Sejmu w dniu 27 października 1991 r. Przegląd Zachodni, 3(268): 209–215.
 59. Matykowski R., Tobolska A. 1993. Przekształcenia systemu gospodarczego Polski: różnice regionalne. [W:] M. Barcicki, J. Mityk (red.) 42. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kielce, 27–30 czerwca 1993: streszczenie referatów. Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział w Kielcach, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, Kielce, s. 144–146.
 60. Baudelle G., Matykowski R. 1994. Naissance d’une démocratie. Les premières élections libre en Pologne (1989–1991). L’Information Géographique, 58: 72–81.
 61. Budner W., Matykowski R. 1994. Wielkopolska regionalism. [W:] M. Koter (red.), Inner divisions region and regionalism. Łódź–Opole, s. 127–142.
 62. Churski P., Matykowski R. 1994. Zachodnie i wschodnie pogranicze Polski: podobieństwa i różnice makrostrukturalne. Ogólnopolski Zjazd PTG, Referaty i postery, Lublin, s. 180.
 63. Kaczmarek U., Krawczyk P., Matykowski R. 1994. Charakterystyka miast wschodniego pogranicza Polski. Ogólnopolski Zjazd PTG, Referaty i postery, Lublin, s. 164–165.
 64. Matykowski R. 1994. Ocena funkcjonowania władz lokalnych Starego Sącza. [W:] B. Głębocki (red.), Miasto i gmina Stary Sącz w okresie transformacji 1991–1993. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 153–155.
 65. Matykowski R. 1994. Zachowania elektoralne mieszkańców gminy Stary Sącz w wyborach parlamentarnych 1991 i 1993 r. [W:] B. Głębocki (red.), Miasto i gmina Stary Sącz w okresie transformacji 1991–1993. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 157–159.
 66. Matykowski R., Konecka B. 1994. Charakterystyka poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województw pogranicznych: analiza porównawcza województw jeleniogórskiego i przemyskiego. Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego: referaty i postery. PTG, Lublin, s. 186–187.
 67. Matykowski R., Schaefer K. 1994. Guben/Gubin – miasto polsko-niemieckiej strefy przygranicznej. Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego: referaty i postery. PTG, Lublin, s. 194–195.
 68. Matykowski R., Szulc R. 1994. Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych w województwie poznańskim. [W:] Z. Zioło (red.), Funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania. Wydawnictwo Naukowe WSP, Warszawa, Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Kraków, s. 76–85.
 69. Matykowski R., Tobolska A. 1994. Aktywność elektoralna i zróżnicowanie przestrzen¬ne poziomu poparcia mniejszości narodowych w Polsce w wyborach parlamentarnych z dnia 19 września 1993 roku. Sprawy Narodowościowe, Seria Nowa, 2(5): 215–228.
 70. Matykowski R., Tobolska A. 1994. Mniejszości narodowe w Polsce w świetle wyników wyborów do Sejmu z dnia 27 października 1991 roku. Sprawy Narodowościowe, Seria Nowa, 1(4): 131–145.
 71. Matykowski R., Tobolska A. 1994. Mniejszości narodowe wschodniego i północno-wschodniego pogranicza Polski. Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego: referaty i postery. PTG, Lublin, s. 189–190.
 72. Matykowski R., Tobolska A. 1994. Przekształcenia społeczno-gospodarcze w Polsce a zróżnicowanie przestrzenne przemysłu. [W:] Z. Zioło (red). Zachowania przestrzenne przemysłu w zmieniających się warunkach gospodarowania. Kraków–Warszawa, s. 79–93.
 73. Matykowski R., Tobolska A. 1994. Zachowania wyborcze mieszkańców wschodniego pogranicza Polski. Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego: referaty i postery. PTG, Lublin, s. 190–191.
 74. Matykowski R., Tobolska A. 1994. Zróżnicowanie regionalne wyników wyborów parlamentarnych w Polsce z dnia 19 września 1993 r. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2: 137–146.
 75. Matykowski R., Weltrowska J. 1994. Ludność i sieć osadnicza. [W:] B. Głębocki (red.), Miasto i gmina Stary Sącz w okresie transformacji 1991–1993. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 37–41.
 76. Krawczyk P., Matykowski R. 1995. Zróżnicowanie postaw elektoralnych mieszkańców województwa poznańskiego w latach 1990–1991. Sprawozdania PTPN za lata 1991–1994, 109(2): 30–33.
 77. Krawczyk P., Matykowski R. 1995. Zróżnicowanie regionalne poparcia elektoralnego kandydatów na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 1990 r. Sprawozdania PTPN za lata 1991–1994, 109(2): 27–29.
 78. Matykowski R. 1995. Świadomość regionalna mieszkańców województwa bielskiego. [W:] Człowiek a środowisko. Referaty i postery. 44 Zjazd PTG, Toruń, s. 322–324.
 79. Matykowski R. 1995. Tło osadnicze w badaniach nad świadomością regionalną mieszkańców. [W:] Człowiek a środowisko. Referaty i postery. 44 Zjazd PTG, Toruń, s. 324–327.
 80. Matykowski R., Adamczak Z. 1995. Przemiany społeczno-gospodarcze Gubina w latach 1989–1991. Sprawozdania PTPN za lata 1991–1994, 109(2): 120–121.
 81. Matykowski R., Kaczmarek T. 1995. Ranga i zasięg oddziaływania ośrodków szkolnictwa ponadpodstawowego w województwach środkowo-zachodniej Polski. Sprawozdania PTPN za lata 1991–1994, 109(2): 79–84.
 82. Matykowski R., Klebba E. 1995. Warunki mieszkaniowe w osiedlu substandardowym „Wolność” w Poznaniu. Sprawozdania PTPN za lata 1991–1994, 109(2): 90–93.
 83. Matykowski R., Mizgajski A. 1995. Przesłanki społeczno-gospodarczego rozwoju pogranicza z Niemcami. [W:] S. Lisiecki (red.), Otwarta granica. Raport z badań na pograniczu polsko-niemieckim 1991–1993. Instytut Zachodni, Poznań, s. 66–77.
 84. Matykowski R., Tobolska A., Konecka B. 1995. Urbanizacja jako czynnik zachowań wyborczych i zachowania wyborcze jako przejaw urbanizacji. [W:] VIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Centra i peryferie dużych miast. Transformacja i przyszłość. Pojęcia i metody badawcze. Łódź, s. 83–92.
 85. Matykowski R. 1996. Issues in political geography. [W:] Z. Chojnicki (red.), Contemporary problems of Polish geography. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 69–78.
 86. Matykowski R. 1996. Przejawy współczesnego regionalizmu w Wielkopolsce. [W:] E. Rydz (red.), 45 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego: Polska w Europie Bałtyckiej. Słupsk–Ustka, 18–21 września 1996. Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Słupsk, s. 207–209.
 87. Matykowski R. 1996. Rola świadomości regionalnej w kształtowaniu granic regionu poznańskiego. [W:] T. Czyż (red.), Podstawy regionalizacji geograficznej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 127–140.
 88. Matykowski R., Mizgajski A. 1996. Przesłanki rozwoju społeczno-gospodarczego pogranicza polsko-niemieckiego. [W:] Z. Chojnicki, T. Stryjakiewicz (red.), Problemy współpracy regionalnej w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym. Biuletyn KPZK PAN, 171: 43–56.
 89. Matykowski R., Schaefer K. 1996. Economic Aspects of Operation of Split Towns. [W:] Abstract Bock, 28th. International Geographical Congress, The Hague, 4–10 August 1996.
 90. Matykowski R., Schaefer K. 1996. Społeczne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania przygranicznego zespołu miejskiego Gubin–Guben. [W:] Z. Chojnicki, T. Stryjakiewicz (red.), Problemy współpracy regionalnej w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym. Biuletyn KPZK PAN, 171: 91–103.
 91. Matykowski R., Tobolska A. 1996. Ethnic and Regional Identity in the Light of Elections in Poland in the 1990. [W:] Abstract Bock, 28th. International Geography Congress, The Hague, 4–10 August 1996.
 92. Matykowski R., Tobolska A. 1996. Geografia elektoralna. Geografia w Szkole, 4(250): 206–214.
 93. Matykowski R., Tobolska A. 1996. Geografia wyborcza Polski lat 1989–1995. [W:] E. Rydz (red.), 45 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego: Polska w Europie Bałtyckiej. Słupsk–Ustka, 18–21 września 1996. Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Słupsk, s. 222–225.
 94. Matykowski R., Tobolska A., 1996. Zachowania wyborcze mieszkańców pogranicza polsko-niemieckiego w świetle wyników wyborów parlamentarnych 1991–1993. [W:] Z. Chojnicki, T. Stryjakiewicz (red.), Problemy współpracy regionalnej w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym. Biuletyn KPZK PAN, 171: 105–123.
 95. Matykowski R. (red.) 1997. Aktualizacje encyklopedyczne: suplement do Wielkiej Ilustrowanej Encyklopedii Powszechnej wydawnictwa Gutenberga. Wydawnictwo Kurpisz s.c., Poznań, t. 9.
 96. Konecka-Szydłowska B., Matykowski R. 1997. Bretania – peryferyjny region Francji? Kwartalnik Geograficzny, 4/97: 40–47.
 97. Matykowski R. 1997. Geografia wyborów po polsku. Kwartalnik Geograficzny, 1/97: 11–22.
 98. Matykowski R. 1997. Mniejszości narodowe a wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 1995: analiza przestrzenna. Sprawy Narodowościowe, Seria Nowa, 2(9): 139–154.
 99. Matykowski R. 1997. Śląsk Cieszyński a Podbeskidzie. Świadomość regionalna mieszkańców województwa bielskiego (spojrzenie geograficzne). [W:] I. Bukowska-Floreńska, H. Rusek (red.), Śląsk Cieszyński i inne pogranicza w badaniach nad tożsamością etniczną, narodową i regionalną. Studia Etnologiczne i Antropologiczne, t. 1. Katowice, s. 99–114.
 100. Matykowski R. 1997. Regionalizm w polskich badaniach geograficznych. [W:] W. Maik, D. Sokołowski (red.), Geografia osadnictwa, ludności i turyzmu wobec transformacji systemowej. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 197–211.
 101. Matykowski R. 1997. Zróżnicowanie przestrzenne zachowań wyborczych mieszkańców Mazowsza w wyborach prezydenckich 1995 roku. [W:] Przyrodnicze i społeczne walory Mazowsza w dobie restrukturyzacji. Wystąpienia. 46 Zjazd PTG, Rynia, 18–21 września 1997 r., s. 198–200.
 102. Matykowski R., Tobolska A. 1997. Zróżnicowanie przestrzenne wyników wyborów na obszarach miejskich. [W:] W. Maik, D. Sokołowski (red.), Geografia osadnictwa, ludności i turyzmu wobec transformacji systemowej. Toruń, s. 155–172.
 103. Kaczmarek T., Koralewski T., Matykowski R. 1998. Ludność świata. Wielka encyklopedia geografii świata, t. 12. Wydawnictwo Kurpisz, Poznań.
 104. Matykowski R. 1998. Mniejszość niemiecka na Śląsku Opolskim w świetle wyników wyborów parlamentarnych w latach 1991–1997. [W:] Geografia w kształtowaniu i ochronie środowiska oraz transformacji gospodarczej regionu górnośląskiego. Referaty, komunikaty, postery. 47 Zjazd PTG, Sosnowiec, 23–26 września 1998 r., s. 252–253.
 105. Matykowski R., Figisiak E. 1998. Społeczno-przestrzenne aspekty oddziaływania subkultur w Polsce. [W:] Geografia w kształtowaniu i w ochronie środowiska oraz transformacji gospodarczej regionu górnośląskiego. Referaty, komunikaty, postery. 47 Zjazd PTG, Sosnowiec, 23–26 września 1998 r., s. 254–255.
 106. Matykowski R., Kulczyńska K., Tobolska A., Konecka-Szydłowska B. 1998. Polskie obszary przygraniczne w okresie transformacji. [W:] J.J. Parysek, H. Rogacki (red.), Przemiany społeczno-gospodarcze Polski lat dziewięćdziesiątych. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 145–174.
 107. Matykowski R., Schaefer K. 1998. Socio-economic aspects of operation of the split town of Guben/Gubin. [W:] J. Burdack, F.-D. Grimm, L. Paul (red.), The political geography of current East-West relations. Beiträge zur Regionalen Geographie, 47: 205–212.
 108. Matykowski R., Tobolska A. 1998. Ethnic minorities and regional organisations in the Polish elections of 1991 and 1993. [W:] J. Burdack, F.-D. Grimm, L. Paul (red.), The political geography of current East-West relations. Beiträge zur Regionalen Geographie, 47: 242–251.
 109. Czerny M., Kaczmarek T., Lisocka-Jaegermann B., Matykowski R. 1999. Region w badaniach geografii społeczno-ekonomicznej. [W:] B. Domański, W. Widacki (red.), Geografia polska u progu III tysiąclecia. Instytut Geografii UJ, Kraków, IV: 167–182.
 110. Matykowski R. 1999. Zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne. [W:] D. Sołowiej, J. Błoszyk (red.), Podstawy ekorozwoju „Zielonej Wstęgi Odra–Nysa”. Wydawnictwo Kontekst, Poznań, s. 140–158.
 111. Matykowski R. 2000. Języki i religie. [W:] T. Stryjakiewicz (red.), Ziemia. Liczby, fakty, ilustracje. T. 2. Ludność i gospodarka. Wydawnictwo Kurpisz, Poznań, s. 107–124.
 112. Matykowski R. 2000. Kręgi kulturowe świata i ich charakterystyka. [W:] Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. 49 Zjazd PTG, Szklarska Poręba, 20–24 września 2000 r., Wrocław, s. 278–280.
 113. Matykowski R. 2000. Nad mapą polityczną. [W:] T. Stryjakiewicz (red.), Ziemia. Liczby, fakty, ilustracje. T. 2. Ludność i gospodarka. Wydawnictwo Kurpisz, Poznań, s. 7–50.
 114. Matykowski R. 2000. Przestrzeń elektoralna Dolnego Śląska. [W:] Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. 49 Zjazd PTG, Szklarska Poręba, 20–24 września 2000 r., Wrocław, s. 211–212.
 115. Matykowski R., Kaczmarek T. 2000. Przemysł. [W:] T. Stryjakiewicz (red.), Ziemia. Liczby, fakty, ilustracje. T. 2. Ludność i gospodarka. Wydawnictwo Kurpisz, Poznań, s. 183–192.
 116. Matykowski R., Tobolska A. 2000. Tendencje lokalizacyjne i funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w Poznaniu i jego strefie podmiejskiej w warunkach transformacji. [W:] J.J. Parysek, H. Rogacki (red.), Procesy społeczno-gospodarcze w Polsce w końcu XX wieku. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 183–197.
 117. Matykowski R., Tomczak K. 2000. Centra finansowe i waluty świata. [W:] T. Stryjakiewicz (red.), Ziemia. Liczby, fakty, ilustracje. T. 2. Ludność i gospodarka. Wydawnictwo Kurpisz, Poznań, s. 284–290.
 118. Matykowski R. 2001. Ethnic minorities in Poland in the context of socio-political behaviour patterns. Revista Română de Geografie Politică, Annul III, 1: 9–54.
 119. Prawelska-Skrzypek G., Matykowski R. 2001. Tożsamość regionalna i jej przeobrażenia we współczesnej Polsce. [W:] I. Sagan, M. Rzepczyński (red.), Wybrane problemy badawcze geografii społecznej w Polsce. Katedra Geografii Ekonomicznej UG, Gdynia, s. 63–72.
 120. Prawelska-Skrzypek G., Matykowski R. 2001. Współczesne oblicza regionalizmu: analiza przypadków w Polsce. Regiony Polski, 2: 45–73.
 121. Matykowski R. 2002. Domeny kulturowe współczesnego świata. [W:] E. Orłowska (red.), Kultura jako przedmiot badań geograficznych. Oddział PTG, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 71–86.
 122. Matykowski R. 2003. Teoretyczne podstawy geograficznych badań nad regionalizmem. [W:] E. Orłowska, J. Klimentowski (red.), Kulturowy aspekt badań geograficznych. Studia Teoretyczne i Regionalne. PTG–IGiRR UW, Wrocław, s. 35–49.
 123. Matykowski R. 2003. Mniejszość niemiecka a wyniki wyborów prezydenckich w województwie opolskim: analiza przestrzenna. [W:] M. Śmigielska, J. Słodczyk (red.), Śląsk Opolski w warunkach integracji europejskiej. PTG–Uniwersytet Opolski, Opole, s. 69–74.
 124. Matykowski R., Tobolska A. 2003. Produkcja stali na świecie i w Polsce w warunkach wrastającej internacjonalizacji i globalizacji. [W:] M. Śmigielska, J. Słodczyk (red.), Śląsk Opolski w warunkach integracji europejskiej. PTG–Uniwersytet Opolski, Opole, s. 477–481.
 125. Tobolska A., Matykowski R. 2003. Rozwój działalności gospodarczej i osiedli mieszkaniowych w strefie podmiejskiej Poznania w warunkach transformacji. [W:] M. Śmigielska, J. Słodczyk (red.), Geograficzne aspekty globalizacji i integracji europejskiej. PTG–Uniwersytet Opolski, Opole, s. 343–350.
 126. Matykowski R. 2004. Świadomość regionalna mieszkańców w kontekście społeczno-geograficznym i kulturowym: analiza wybranych obszarów Polski. [W:] E. Orłowska (red.), Kulturowy aspekt badań geograficznych. Studia Teoretyczne i Regionalne, IV: 71–84.
 127. Matykowski R., Tobolska A. 2004. Społeczno-ekonomiczne aspekty zmian na pograniczu Olzy. [W:] Z. Michalczyk (red.), Badania geograficzne w poznawaniu środowiska. Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 567–572.
 128. Konecka-Szydłowska B., Matykowski R. 2005. Procesy urbanizacji w Wielkopolsce oraz w strefie podmiejskiej Poznania. [W:] I. Jażdżewska (red.), Współczesne procesy urbanizacji i ich skutki. XVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 153–161.
 129. Matykowski R., Tobolska A. 2005. Nowe inwestycje przemysłowe i mieszkaniowe w gminie Tamowo Podgórne (w strefie podmiejskiej Poznania). [W:] T. Marszał (red.), Gospodarka w przestrzeni polskich miast. Biuletyn KPZK PAN, 216: 98–111.
 130. Matykowski R., Tobolska A. 2005. Renesans stali. Aspekty ekonomiczne i geograficzne. Geografia w Szkole, 3: 133–141.
 131. Bilska-Wodecka E., Matykowski R. 2006. Problematyka geografii religii w edukacji szkolnej. [W:] T. Komornicki, Z. Podgórski (red.), Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Dokumentacja Geograficzna, 33: 298–301.
 132. Matykowski R. 2006. Regions and Regionalism in Poland. [W:] M. Czerny (red.), Poland in The Geographical Centre of Europe: Political, Social and Economic Consequences. Nova Science Publishers, New York, s. 47–70.
 133. Matykowski R., Orłowska E. 2006. Świadomość terytorialna jako element edukacji geograficznej. [W:] T. Komornicki, Z. Podgórski (red.), Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Dokumentacja Geograficzna, 33: 329–333.
 134. Matykowski R., Tobolska A. 2006. Globalizacja jako przedmiot badań i nauczania w geografii społeczno-ekonomicznej. [W:] T. Komornicki, Z. Podgórski (red.), Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Dokumentacja Geograficzna, 33: 171–175.
 135. Tobolska A., Matykowski R. 2006. Działalność przemysłowa w warunkach wzrastającej internacjonalizacji i globalizacji na przykładzie wybranych produktów. [W:] Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu. Prace Komisji Geografii Przemysłu, 8: 47–59.
 136. Hasła z tematu „metodologia geografii” 2006. W: A. Czerny, M. Czerny (red.), Geografia. Encyklopedia szkolna. WSiP, Warszawa.
 137. Bilska-Wodecka E., Matykowski R. 2007. Problematyka geografii religii w edukacji szkolnej. Geografia w Szkole, 1: 51–54.
 138. Bilska-Wodecka E., Matykowski R. 2007. Zróżnicowanie regionalne Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce. [W:] M. Strzyż, A. Świercz (red.), Badania regionalne – wybrane problemy. T. 3. Instytut Geografii AŚ, Kielce, s. 155–160.
 139. Bilska-Wodecka E., Matykowski R. 2007. Źródła danych statystycznych do badań regionalnych w geografii religii na przykładzie krajów UE. [W:] M. Strzyż, A. Świercz (red.), Badania regionalne – wybrane problemy. T. 3. Instytut Geografii AŚ, Kielce, s. 161–166.
 140. Konecka-Szydłowska B., Matykowski R. 2007. Nowe Skalmierzyce – funkcjonowanie małego miasta na symbolicznym pograniczu. [W:] J. Schmidt, R. Matykowski (red.), Granica symboliczna i jej pogranicza w czasach najnowszych. AWEL, Poznań, s. 89–106.
 141. Matykowski R. 2007. Granice i pogranicza regionów w badaniach geograficznych i nauk pokrewnych. [W:] J. Schmidt, R. Matykowski (red.), Granica symboliczna i jej pogranicza w czasach najnowszych. AWEL, Poznań, s. 131–145.
 142. Matykowski R. 2007. Zachowania wyborcze Wielkopolan: czy występują odmienności w przestrzeni geograficzno-historycznej? [W:] J. Schmidt, R. Matykowski (red.), Granica symboliczna i jej pogranicza w czasach najnowszych. AWEL, Poznań, s. 75–92.
 143. Matykowski R. 2007. Zróżnicowanie regionalne wyników wyborów do Sejmu w Polsce w latach 1991–2005. [W:] I. Kiniorska, S. Sala (red.), Rola geografii społeczno-ekonomicznej w badaniach regionalnych. T. 2. Instytut Geografii AŚ, Kielce, s. 185–191.
 144. Matykowski R., Dura M. 2007. Symboliczne miejsca nagłej śmierci we współczesnej przestrzeni miasta Poznania. [W:] I. Kiniorska, S. Sala (red.), Rola geografii społeczno-ekonomicznej w badaniach regionalnych. T. 3. Instytut Geografii AŚ, Kielce, s. 109–114.
 145. Matykowski R., Orłowska R. 2007. Świadomość terytorialna jako element edukacji geograficznej. Geografia w Szkole, 1: 42–46.
 146. Matykowski R., Tobolska A. 2007. Globalizacja jako przedmiot badań i nauczania w geografii społeczno-ekonomicznej. Geografia w Szkole, 1: 22–25.
 147. Schmidt J., Matykowski R. (red.) 2007. Granica symboliczna i jej pogranicza w czasach najnowszych. AWEL, Poznań.
 148. Schmidt J., Matykowski R. 2007. Terytorialne powiązania małżeńskie na symbolicznym pograniczu. [W:] J. Schmidt, R. Matykowski (red.), Granica symboliczna i jej pogranicza w czasach najnowszych. AWEL, Poznań, s. 47–68.
 149. Schmidt J., Matykowski R., Brencz A. 2007. O potrzebie dalszych badań i działań edukacyjno-oświatowych na granicy i dawnym pograniczu zaborów w Wielkopolsce. [W:] J. Schmidt, R. Matykowski (red.), Granica symboliczna i jej pogranicza w czasach najnowszych. Poznań, AWEL, s. 13–25.
 150. Bilska-Wodecka E., Matykowski R. 2008. Struktura wyznaniowa województwa podlaskiego. [W:] D. Świątek, M. Bednarek, P. Siłka (red.), Współczesne problemy badawcze geografii polskiej – geografia człowieka. Dokumentacja Geograficzna, 36: 21–27.
 151. Konecka-Szydłowska B., Matykowski R. 2008. Społeczno-demograficzna charakterystyka sieci miast województwa podlaskiego. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 4: 125–132.
 152. Kulczyńska K., Matykowski R. 2008. Społeczno-kulturowe i przestrzenne aspekty szaty informacyjnej miasta przygranicznego. [W:] E. Orłowska (red.), Kulturowy aspekt badań geograficznych. Studia Teoretyczne i Regionalne, V: 141–157.
 153. Kulczyńska K., Matykowski R. 2008. Struktura przestrzenno-handlowa przygranicznego zespołu miejskiego Česky Tešin–Cieszyn. [W:] D. Świątek, M. Bednarek, P. Siłka (red.), Współczesne problemy badawcze geografii polskiej – geografia człowieka. Dokumentacja Geograficzna, 36: 202–207.
 154. Matykowski R. 2008. Przestrzenne różnice w zachowaniach wyborczych mieszkańców województwa podlaskiego. [W:] D. Świątek, M. Bednarek, P. Siłka (red.), Współczesne problemy badawcze geografii polskiej – geografia człowieka. Dokumentacja Geograficzna, 36: 28–33.
 155. Matykowski R. 2008. Trwałość i zmienność granic w Europie. Przegląd Zachodni, 3(328): 95–112.
 156. Matykowski R., Figisiak E. 2008. Społeczne i przestrzenne aspekty oddziaływania Festiwalu Muzyki Rockowej w Jarocinie. [W:] S. Bernat (red.), Dźwięk w krajobrazie jako przedmiot badań interdyscyplinarnych. Lublin, s. 275–284.
 157. Matykowski R., Kulczyńska K. 2008. Muzyka jako przedmiot badań geografii kultury: wybrane problemy. [W:] S. Bernat (red.), Dźwięk w krajobrazie jako przedmiot badań interdyscyplinarnych. Lublin, s. 265–274.
 158. Matykowski R., Polkowska K. 2008. Rozmieszczenie parków rozrywki w Niemczech. [W:] D. Świątek, M. Bednarek, P. Siłka (red.), Współczesne problemy badawcze geografii polskiej – geografia człowieka. Dokumentacja Geograficzna, 36: 262–267.
 159. Matykowski R., Siwek M. 2008. Proces „pączkowania” podstref w ramach specjalnych stref ekonomicznych. [W:] D. Świątek, M. Bednarek, P. Siłka (red.), Współczesne problemy badawcze geografii polskiej – geografia człowieka. Dokumentacja Geograficzna, 36: 213–217.
 160. Matykowski R. 2009. Eks-granice i aktualne granice administracyjne a zachowania wyborcze Polaków na początku XXI wieku w województwach śląskim i wielkopolskim. [W:] M. Kulesza (red.), Geografia historyczna jako determinanta rozwoju nauk humanistycznych. Legnica–Łódź, s. 78–95.
 161. Matykowski R. 2009. Koncepcja państw we współczesnej Europie. [W:] M. Kulesza (red.), Geografia historyczna jako determinanta rozwoju nauk humanistycznych. Legnica–Łódź, s. 29–36.
 162. Matykowski R. 2009. Sanktuaria, obiekty i ślady kultury chrześcijańskiej w diecezji bielsko-żywieckiej jako miejsca docelowe turystyki religijnej. [W:] A. Jackowski, F. Mróz, I. Hodorowicz (red.), Turystyka religijna na obszarach górskich (Religious Tourism in Mountainous Regions). Podhalańska Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, Nowy Targ, s. 363–379.
 163. Matykowski R., Tobolska A. 2009. Funkcjonowanie zakładów przemysłowych XXI wie¬ku na przykładzie Swedwood Poland i Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. Analiza dojazdów do pracy. [W:] Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Problemy kształtowania się przestrzennych struktur przemysłowych i ich otoczenia. Wydawnictwo Naukowe UP, Warszawa–Kraków, s. 65–75.
 164. Siwek T., Kulczyńska K., Matykowski R. 2009. Cieszyn i Śląsk Cieszyński a przemiany polityczne na pograniczu Olzy w XX wieku. [W:] M. Kulesza (red.), Geografia historyczna jako determinanta rozwoju nauk humanistycznych. Legnica–Łódź, s. 97–107.
 165. Cegłowska A., Matykowski R. 2010. Przestrzenie publiczne i ich znaczenie w dużym mieście: przypadek Poznania. [W:] J. Słodczyk, A. Dembicka-Niemiec (red.), Funkcje miast jako czynnik kształtowania przestrzeni miejskiej. Opole, s. 243–256.
 166. Kulczyńska K., Matykowski R. 2010. Dylematy badawcze studiów nad funkcjonowaniem systemu handlowego we współczesnej przestrzeni miejskiej. [W:] J. Słodczyk, A. Dembicka-Niemiec (red.), Funkcje miast jako czynnik kształtowania przestrzeni miejskiej. Opole, s. 87–94.
 167. Matykowski R. 2010. The electorate in Poland’s large and medium-sized cities and towns and its influence on the results of the 2007 Parliamentary Elections. Bulletin of Geog¬raphy. Socio-economic Series, 13: 103–111.
 168. Matykowski R. 2010. Wyniki wyborów do Sejmu w 2007 roku jako wyznacznik przemian społeczno-urbanizacyjnych w strefach oddziaływania dużych miast w Polsce. [W:] M. Barwiński (red.), Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym. Łódź, s. 109–117.
 169. Matykowski R., Dominik A. 2010. Polska emigracja zarobkowa w Irlandii w latach 2004–2007. Przegląd Geograficzny, 82, 2: 257–279.
 170. Matykowski R., Dura M. 2010. Tanatotopografia pamięci w przestrzeni publicznej Poznania. [W:] J. Słodczyk, A. Dembicka-Niemiec (red.), Funkcje miast jako czynnik kształtowania przestrzeni miejskiej. Opole, s. 231–242.
 171. Matykowski R., Kulczyńska K. 2010. Wybory prezydenta RP w 2010 roku: studium znaczenia elektoratu dużych i średnich miast. Przegląd Geograficzny, 82, 4: 593–617.
 172. Matykowski R., Kulczyńska K., Kisiała W. 2010. Typy miast polskich w świetle wyników wyborów do Sejmu. [W:] M. Barwiński (red.), Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym. Łódź, s. 119–126.
 173. Kulczyńska K., Matykowski R. 2011. Images of the Urban Spaces of Cieszyn. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 15(15): 83–94.
 174. Kulczyńska K., Matykowski R. 2011. Struktura przestrzenno-organizacyjna specjalnych stref ekonomicznych w Polsce i jej znaczenie jako instrumentu polityki regionalnej. [W:] B. Namyślak (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, 1, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 19: 105–115.
 175. Kulczyńska K., Matykowski R., Siwek T. 2011. Przygraniczne miasto podzielone jako ośrodek rozwoju subregionalnego: na przykładzie zespołu miejskiego Cieszyn–Čéský Tešín. [W:] B. Namyślak (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, 2, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 20: 133–143.
 176. Matykowski R., Konecka-Szydłowska B., Kulczyńska K. 2011. Miejskość elektoralna w Polsce na początku XXI wieku w świetle wyników wyborów do Sejmu. [W:] J. Słodczyk, M. Śmigielska (red.), Procesy urbanizacji i ich uwarunkowania na początku XXI wieku. Uniwersytet Opolski, Opole, s. 119–130.
 177. Matykowski R., Kulczyńska K. 2011. Polish presidential election in 2010: A study of the power of voters in big and medium-sized towns. Geographia Polonica, 84: 93–113.
 178. Matykowski R., Andrzejewska A. 2012. Polish economic migrants in Ireland, 2004–2007. Geographia Polonica, 85: 33–43.
 179. Kulczyńska K., Matykowski R., Bilska-Wodecka E. 2013. Nouveaux comportements des consommateurs en tant qu’effet des changements sociaux et économiques des villes divisées de la zone frantalière polono-allemande et polono-tchèque. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 22: 29–42.
 180. Matykowski R. 2013. Regions and regionalism in Poland. [W:] M.P. Larsen (red.), Economic and political developments in Poland. Nova Science Publishers, New York.
 181. Kulczyńska K., Matykowski R. 2014. Struktura przestrzenna miasta granicznego, jego przestrzeń publiczna i symboliczna na przykładzie Cieszyna. [W:] S. Ciok, S. Dołzbłasz (red.), Współczesne wyzwania polityki regionalnej i gospodarki przestrzennej. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 33/1: 123–134.
 182. Bilska-Wodecka E., Matykowski R. 2015. Influence of social and religious factors in Polish Sejm elections, 2001–2007. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 30: 7–22.
 183. Gmerek P., Matykowski R. 2015. Ośrodek szkolnictwa średniego w Ostrowie Wielkopolskim i zasięg jego oddziaływania. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 32: 185–200.
 184. Kościelniak I., Matykowski R. 2015. Rozmieszczenie obcokrajowców pochodzenia polskiego i tureckiego w Berlinie. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 32: 67–80.
 185. Kulczyńska K., Matykowski R. 2016. Wybory do Sejmu w 2015 roku w województwie wielkopolskim: odmienności przestrzenne w kontekście subregionalnym i lokalnym. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 36: 169–184.
 186. Kulczyńska K., Matykowski R. 2016. Wybory prezydenta RP w 2010 roku w małych miastach i ich zapleczu wiejskim. Przypadki z różnych regionów Polski. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 279: 271–284.
 187. Matykowski R., Siwek T. 2016. Występowanie ideologicznie zabarwionych elementów w wybranych polskich i czeskich podręcznikach do geografii okresu komunistycznego. [W:] D. Konieczka-Śliwińska (red.), Obraz období „socialism” v českých a polských učebnicích. Obraz okresu „socjalizmu” w czeskich i polskich podręcznikach. University of Ostrava, Ostrava, s. 344–355.
 188. Kazimierczak M., Matykowski R. 2017. Sieć publicznych placówek ochrony zdrowia w województwie wielkopolskim i ich dostępność przestrzenna. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 40: 107–126.
 189. Matykowski R. 2017. Zbiorowości społeczno-przestrzenne i ich związki z terytorium: formy i czynniki regionalizmu w Polsce. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 190. Matykowski R., Kulczyńska K., Tobolska A. 2017. Informationsgewand als Ausdruck der Herausbildung transnationaler Räume in benachbarten Grenzstädten. [W:] A. Tölle, R. Wehrhahn (red.), Translokalität und lokale Raumproduktionen in transnationaler Perspektive, 30: 133–162.
 191. Piecuch P., Matykowski R. 2017. Poziom i struktura bezrobocia w powiecie gostyńskim z uwzględnieniem zjawiska emigracji zarobkowej. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 40: 91–105.
 192. Matykowski R. 2018. Mniejszości narodowe w wyborach. [W:] M. Kowalski, P. Śleszyński (red.), Atlas wyborczy Polski. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, s. 275–284.
 193. Matykowski R. 2018. Koncepcje i metody w polskich badaniach przestrzenno-elektoralnych. Studia KPZK PAN, 183: 149–171.
 194. Matykowski R. 2018. Początki państwowości polskiej i okres dynastii piastowskiej z perspektywy geografii historycznej, geografii politycznej i geopolityki/Počátky polské státnosti a období piastovské dynastie z pohledu historické geografie, politické geografie a geopolitiky. [W:] M. Machałek, D. Konieczka-Śliwińska (red.), Przełomowe wydarzenia historyczne we współczesnych polskich i czeskich podręcznikach szkolnych. Instytut Historii UAM, Poznań, s. 277–288.
 195. Matykowski R., Siwek T. 2018. Przejawy współpracy ośrodków geograficznych w Poznaniu i Brnie na tle współpracy polsko-czeskiej. [W:] S. Paczos, U. Kowalska-Nadolna (red.), Pół wieku współpracy – na tropach poznańsko-brneńskich kontaktów naukowych i kulturalnych. W 50 rocznicę podpisania umowy partnerskiej między miastami. Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań, s. 103–110.
 196. Zmudzińska K., Pawlak N., Matykowski R. 2018. Problematyka badawcza geografii mu¬zyki i dźwięku ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień turystyki. [W:] Z. Młynarczyk, A. Zajadacz (red.), Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Społeczne aspekty turystyki. Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace, 123–140.
 197. Matykowski R., Zmudzińska K. 2019. Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. w województwie wielkopolskim: zróżnicowanie przestrzenne na poziomie subregionalnym. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 48: 9–22.
 198. Matykowski R. 2020. Obraz druhé republiky v tehdejších učebnicích geografie/Obraz II Rzeczypospolitej w ówczesnych podręcznikach do geografii. [W:] B. Gracová, M. Tomášek, B. Baarová (red.), ROK 1918 – jeho předpoklady, důsledky a význam v českých/československých a polských učebnicích/ROK 1918 – jego założenia, konsekwencje i znaczenie w czeskich/czechosłowackich i polskich podręcznikach szkolnych. Ostrava (w druku).
 199. Matykowski R., Konecka-Szydłowska B. 2021. Conflicts, competition and cooperation between territorial self-government units after the administrative reform in 1999: Wielkopolska. European Planning Studies (w druku).
 200. Niepublikowane opracowania na rzecz gospodarki i władz publicznych
 201. Kończal H., Matykowski R., Stryjakiewicz T. 1979. Rola usług w przestrzennym systemie społeczno-gospodarczym w ujęciu regionalnym (wojewódzkim). Problem Międzyresortowy, I/28, maszynopis, s. 55.
 202. Kończal H., Matykowski R., Stryjakiewicz T. 1980. Układ powiązań przestrzennych w strefie oddziaływania wielkiego miasta na przykładzie Poznania. Problem Międzyresortowy, I/28, maszynopis, s. 48.
 203. Matykowski R., Stryjakiewicz T. 1981. Metodologia oceny przydatności praktycznej badań przestrzenno-ekonomicznych z punktu widzenia potrzeb praktyki planistycznej i administracyjnej – założenia wstępne. Problem Międzyresortowy, I/28, maszynopis, s. 19.
 204. Matykowski R. 1982. Ewolucja koncepcji problematyki badań z zakresu studiów przestrzenno-usługowych. Praca wykonana dla Komisji Metodologii Badań Regionalnych KPZK PAN, maszynopis, s. 30.
 205. Matykowski R. 1983. Nowe problemy badawcze geografii społecznej i procedura ich rozwiązania a zakres i formy zbierania danych. Problem Międzyresortowy, I/28, maszynopis, s. 55.
 206. Kamiński Z., Matykowski R. 1983. Charakterystyka naukoznawcza polskiej geografii. Ogólnopolska Konferencja Geograficzna, Rydzyna, maszynopis, s. 13.
 207. Matykowski R., Parysek J.J., Stryjakiewicz T. 1984. Ocena przydatności praktycznej badań przestrzenno-ekonomicznych z punktu widzenia potrzeb praktyki planistycznej i administracyjnej. Problem Międzyresortowy, I/28, maszynopis, s. 18.
 208. Klebba E., Matykowski R., Parysek J.J., Stryjakiewicz T. 1985. Wykorzystanie wyników przestrzennych badań naukowych w praktyce planistycznej i gospodarce przestrzennej Polski. Problem Międzyresortowy, I/28, maszynopis, s. 59.
 209. Biderman E., Matykowski R. 1985. Stosunki demograficzne Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. Problem Rządowy, PR-8, maszynopis, s. 10.
 210. Biderman E., Matykowski R. 1985. Sieć usługowa. Problem Rządowy, PR-8, maszynopis, s. 9.
 211. Matykowski R. 1985. Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna. Ośrodki naukowo-dydaktyczne i ich przedstawiciele. Poznań, maszynopis (powielany), s. 36.
 212. Matykowski R. 1987. Podstawowe problemy struktury czasowej życia człowieka. Praca w ramach Centralnego Programu Badań Podstawowych 03.12/3.01, maszynopis, s. 14.
 213. Matykowski R. 1988. Dobowa i tygodniowa struktura wykorzystania czasu mieszkańców małych miast. Praca w ramach Centralnego Programu Badań Podstawowych 03.12/3.01, maszynopis, s. 15.
 214. Matykowski R., Stryjakiewicz T. 1989. Adaptacja przestrzenna przedsiębiorstw zagranicznych w Polsce. Praca w ramach Centralnego Programu Badań Podstawowych 03.1/3.01, maszynopis, s. 25.
 215. Matykowski R., Stryjakiewicz T. 1990. Zachowania adaptacyjne przedsiębiorstw przemysłowych w gospodarce w fazie przejścia. Praca w ramach Centralnego Programu Badań Podstawowych 3.12/3.01, maszynopis, s. 24.
 216. Kaczmarek T., Matykowski R. 1991. Projekt nowej organizacji terytorialnej kraju (reforma administracji w Polsce 1990–1994). Praca na konkurs pisma samorządu terytorialnego „Wspólnota” i Urzędu Rady Ministrów, maszynopis, s. 13.
 217. Matykowski R., Kaczmarek T. 1992. Projekt nowej organizacji terytorialnej kraju. Biuletyn, URM, Zespół do Opracowania Koncepcji Zmian w Organizacji Terytorialnej Państwa. Warszawa, s. 43–57.
 218. Matykowski R. 2010. Potrzeby kształcenia kadr administracji publicznej w zakresie zarządzania rozwojem analiza na poziomie lokalnym (studium przypadku województwo wielkopolskie). [W:] J. Weltrowska-Jęch (red.), Potrzeby kształcenia kadr administracji publicznej w zakresie zarządzania rozwojem. Wersja CD. Poznań, s. 90–113.