Lokalna wspólnota wobec kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 na przykładzie doświadczeń współpracy pracowników wielkopolskich instytucji pomocy społecznej z lokalnym partnerami
PDF

Słowa kluczowe

praca socjalna
pandemia COVID-19
społeczność lokalna
współpraca

Jak cytować

Necel, R. (2022). Lokalna wspólnota wobec kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 na przykładzie doświadczeń współpracy pracowników wielkopolskich instytucji pomocy społecznej z lokalnym partnerami. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (62), 13–29. https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.62.02

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza doświadczeń współpracy pracowników socjalnych zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej na terenie województwa wielkopolskiego z lokalnymi aktorami społecznymi w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19. W artykule przedstawiam wyniki badań przeprowadzonych metodami ilościowymi oraz jakościowymi na temat oceny współpracy głównych aktorów zaangażowanych w kooperację oraz jej podstawowe obszary. Badania ilościowe zrealizowane zostały techniką wspomaganego komputerowo wywiadu telefonicznego (Computer-Assisted Telephone Interview) oraz techniką wspomaganego komputerowo wywiadu internetowego (Computer-Assisted Web Interview) w czerwcu 2020 r. wśród pracowników socjalnych zatrudnionych w instytucjach pomocy społecznej w Wielkopolsce. Badania jakościowe wykonano techniką indywidualnego wywiadu pogłębionego w kwietniu 2021 r. wśród 35 pracowników socjalnych również zatrudnionych w instytucjach z Wielkopolski.

https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.62.02
PDF

Bibliografia

Buttell F., Ferreira R.J. 2020. The hidden disaster of COVID-19: Intimate partner violence. Psychological Trauma. Theory, Research, Practice, and Policy, 12(1): 197-198. https://doi.org/10.1037/tra0000646 DOI: https://doi.org/10.1037/tra0000646

Dahlberg L. 2021. Loneliness during the COVID-19 pandemic. Aging & Mental Health, 25(7): 1161-1164. https://doi.org/10.1080/13607863.2021.1875195 DOI: https://doi.org/10.1080/13607863.2021.1875195

Drozdowski R., Frąckowiak M., Krajewski M., Kubacka M., Modrzyk A., Rogowski Ł., Rura P., Stamm A. 2020. Życie codzienne w czasach pandemii. Raport z pierwszego etapu badań. Wydział Socjologii UAM.

Etzioni E. 2012. Aktywne społeczeństwo: teoria procesów społecznych i politycznych. Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków.

Frąckowiak-Sochańska M., Hermanowski M., Kasprzak T., Kotlarska-Michalska A., Necel R., Zaręba M. 2020. Instytucje pomocy społecznej w czasie pandemii. Raport z badań. Cz. 1. Wydział Socjologii UAM.

Ioakimidis V., O'Connell L., Baxter V., Chard K., Speed E., White G. 2022. Challenge and opportunity: Making sense of the 'first lockdown' experience of families with young children and health and social care practitioners in Southend-on-Sea (the United Kingdom). International Social Work, 65(3): 406-420. https://doi.org/10.1177/00208728221083768 DOI: https://doi.org/10.1177/00208728221083768

Kaźmierczak T. 2006. Praca socjalna. Między upośledzeniem społecznym a obywatelskością. Wydawnictwo Śląsk, Katowice.

Krajewski M., Frąckowiak M., Kubacka M., Rogowski Ł. 2021. The bright side of the crisis. The positive aspects of the COVID-19 pandemic according to the Poles. European Societies, 23(1): 777-790. https://doi.org/10.1080/14616696.2020.1836387 DOI: https://doi.org/10.1080/14616696.2020.1836387

Krzyszkowski J. 2008. Pomoc społeczna. Szkic socjologiczny. Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa.

Matysiak I. 2013. Sołtysi i sołtyski o pełnionych rolach i motywach sprawowania funkcji w wybranych środowiskach wiejskich. Wieś i Rolnictwo, 3(160): 138-152.

Necel R. 2019. Przedsiębiorstwo wobec rozwoju lokalnej społeczności - modelowe przykłady zaangażowania. [W:] H. Guzy-Steinke, A. Rutkowska (red.), Praca socjalna w środowisku i dla środowiska. Wyzwania, działania, efekty. Wydawnictwo Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, s. 277-289.

Necel R. 2021. Rzecznictwo wybranych problemów społecznych z perspektywy socjologicznej. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań. https://doi.org/10.14746/amup.9788323238843 DOI: https://doi.org/10.14746/amup.9788323238843

Peltz J.S., Crasta D., Daks J.S., Rogge R.D. 2021. Shocks to the system: The influence of COVID-19-related stressors on coparental and family functioning. Developmental Psychology, 57(10): 1693-1707. https://doi.org/10.1037/dev0001206 DOI: https://doi.org/10.1037/dev0001206

Putnam R.D. 2008. Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Rymsza M. 2016. Jaka profesjonalizacja pracy socjalnej w Polsce i jaki rozwój służb społecznych? Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, 35(4): 25-42.

Racław M. 2011. Ludzie instytucji i ludzie w instytucjach. Pracownicy socjalni o swojej pracy. [W:] M. Dudkiewicz (red.), Pracownicy socjalni: pomiędzy instytucją pomocy społecznej a środowiskiem lokalnym. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, s. 26-58.

Tsolou O., Babalis T., Tsoli K. 2021. The impact of COVID-19 pandemic on education: social exclusion and dropping out of school. Creative Education, 12(03): 529. https://doi.org/10.4236/ce.2021.123036 DOI: https://doi.org/10.4236/ce.2021.123036

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r., nr 64 poz. 593).