Osie rywalizacji w wyborach do Sejmu w województwie wielkopolskim w XXI w.: wybrane zagadnienia
PDF

Słowa kluczowe

wybory do Sejmu
zróżnicowanie przestrzenne wyborów
skuteczność elektoralna kandydatek na posłanki
obwody specjalne
województwo wielkopolskie

Jak cytować

Matykowski, R., & Kulczyńska, K. (2022). Osie rywalizacji w wyborach do Sejmu w województwie wielkopolskim w XXI w.: wybrane zagadnienia. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (62), 63–85. https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.62.05

Abstrakt

Celem opracowania jest charakterystyka zmian orientacji politycznych w elektoracie województwa wielkopolskiego w wyborach do Sejmu w latach 2001–2019. Rozwinięciem podjętych badań jest analiza rywalizacji między głównymi ugrupowaniami politycznymi – Prawem i Sprawiedliwością (PiS) oraz Platformą Obywatelską (lub jej mutacją Komitetem Obywatelskim w 2019 r.) w latach 2007–2019, jak również transgresja supremacji głosujących na PiS. Poza tym podjęto badania rywalizacji w innych płaszczyznach: (a) poprzez określenie roli kobiet-kandydatek na posłanki w wyborach 2015 i 2019 r. oraz (b) ukazanie zachowań elektoralnych w niektórych rodzajach obwodów specjalnych.

https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.62.05
PDF

Bibliografia

Czyszkiewicz R. 2015. Wybory w regionie zachodniopomorskim i w regionie podkarpackim. „Specyfika” Ziem Zachodnich. Opuscula Sociologica, 3(13): 31-46. https://doi.org/10.18276/os.2015.3-02 DOI: https://doi.org/10.18276/os.2015.3-02

Flis J. 2018. Głos preferencyjny w wyborach do Sejmu (https://rcin.org.pl/Content/208670/WA51_242838_PANB5061-r2018_Glos-preferencyjny-w-wybo.pdf; dostęp: 8.11.2022).

Haydukiewicz L. 2011. Electoral geography as new mean of analyzing social change. Kraków city and Małopolskie voivodship case study. Bulletin of Geography, Socio-Economic Series, 15: 95-115. https://doi.org/10.2478/v10089-011-0007-8 DOI: https://doi.org/10.2478/v10089-011-0007-8

Iwańczuk K., Kloskowska K. 1993. Analiza wyników wyborów parlamentarnych z 27.10.1991 w Lublinie. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Kowalski M., Śleszyński P. 2000. Uwarunkowania zachowań wyborczych w województwie słupskim. Dokumentacja Geograficzna, 21, IGiPZ PAN.

Kubiak H. 1999. Wartość poznawcza genius loci jako kategorii wyjaśniającej zachowania wyborcze mieszkańców południowej Małopolski. [W:] P. Sztompka (red.), Imponderabilia wielkiej zmiany. Mentalność, wartości i więzi społeczne czasów transformacji. PWN, Warszawa-Kraków, s. 395-418.

Matykowski R. 2016. Electoral sense of place in the light of the 2011 Sejm elections in Poland. The Polish-Czech-Slovak Geographical Seminar, Litomyśl (maszynopis).

Matykowski R., Kulczyńska K. 2016. Wybory do Sejmu w 2015 r. w województwie wielkopolskim: odmienności przestrzenne w kontekście subregionalnym i lokalnym. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 36: 163-178.

Skochilyas L. 2018. Determinanty elektoralnego povedeniya: ot „ekologizma” k „kommunikativizmu”. Language Culture Politics, 1: 189-207.

Sobczyński M. 2000. Zróżnicowanie przestrzenne postaw politycznych mieszkańców Łodzi. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Trzepacz P., Warych-Juras A. 2009. Przestrzenne zróżnicowanie zachowań wyborczych mieszkańców województwa małopolskiego w 2007 roku. [W:] Z. Górka, A. Zborowski (red.), Człowiek i rolnictwo. IGiGP UJ, Kraków, s. 191-200.

Tuan Y.F. 1987. Przestrzeń i miejsce. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.