Modelowanie salda migracji dla miasta Poznania z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych
pdf

Słowa kluczowe

migracje ludności
sztuczne sieci neuronowe
prognozowanie migracji
suburbanizacja
Poznań

Jak cytować

Gawryluk, A., Kulisz, M., & Komor, A. (2022). Modelowanie salda migracji dla miasta Poznania z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (62), 87–109. https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.62.06

Abstrakt

W opracowaniu przeprowadzono modelowanie salda migracji wewnętrznych dla miasta Poznania w zależności od wybranych wskaźników (tj. liczby i powierzchni istniejących mieszkań, liczby izb w mieszkaniu, przeciętnej powierzchni użytkowej mieszkania na 1 osobę, salda migracji wewnętrznych, zmiany liczby ludności na 1000 mieszkańców, liczby ludności ogółem, z podziałem na kobiety i mężczyzn, oraz gęstości zaludnienia na 1 km2) charakteryzujących Miejski Obszar Funkcjonalny Poznania (łącznie 22 gminy) w latach 2005–2020 na podstawie danych statystycznych pochodzących z Banku Danych Lokalnych GUS. Wykazano, że wskaźniki te w istotny sposób wpływają na saldo migracji ludności miasta Poznania, a co za tym idzie – mogą być wykorzystywane do prognozowania salda migracji dla tego miasta. Ponadto opracowano eksperymentalny model sztucznej sieci neuronowej do przewidywania salda migracji dla miasta Poznania na 1 rok oraz na 2 lata do przodu. Stwierdzono, że możliwe jest wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do trafnego prognozowania salda migracji dla Poznania. Otrzymane wyniki potwierdzają utrzymanie się ujemnego salda migracji dla miasta Poznania z tendencją zmniejszania się tego trendu oraz dodatnie saldo migracji w gminach ościennych z tendencją zmniejszania się.

https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.62.06
pdf

Bibliografia

Ærø T. 2006. Residential choice from a lifestyle perspective. Housing, Theory and Society, 23(2): 109-130. https://doi.org/10.1080/14036090600773139 DOI: https://doi.org/10.1080/14036090600773139

Atkinson-Palombo C. 2010. New housing construction in Phoenix: evidence of "new suburbanism"? Cities, 27: 77-86. https://doi.org/10.1016/j.cities.2009.10.001 DOI: https://doi.org/10.1016/j.cities.2009.10.001

Bajerski A. 2010. How suburbanization affects functioning and governing of education at the local level. The evidence from Poznań metropolitan region (Poland). [W:] M. Šumberová (red.), Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. Sjezdu České geografické společnosti. Ostravská Univerzita v Ostravě, Ostrava, s. 449-456.

Beim M. 2009. Modelowanie procesu suburbanizacji w aglomeracji poznańskiej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Beim M., Tölle A. 2008. Motywacje migracji rezydencjalnych w obszarze aglomeracji poznańskiej. [W:] T. Kaczmarek, A. Mizgajski (red.), Jakość przestrzeni i jakość życia. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 121-138.

Birch D.L. 1971. Towards a stage theory of urban growth. Journal of the American Institute of Planners, 37(2): 78-87. https://doi.org/10.1080/01944367108977361 DOI: https://doi.org/10.1080/01944367108977361

Budner W. 2018. Suburbanizacja w obszarze metropolii Poznań. Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, 49(1): 26-34.

Czyż T., Churski P., Spychała-Szyszka H. 1996. Weryfikacja makroregionu poznańskiego w świetle migracji studentów. [W:] T. Czyż (red.), Podstawy regionalizacji geograficznej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 69-95.

Frenkel I. 2016. Prognoza demograficzna Polski do 2050 roku ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich. Wieś i Rolnictwo, 1(170): 19-58. https://doi.org/10.53098/wir012016/03 DOI: https://doi.org/10.53098/wir012016/03

Gałka J., Warych-Juras A. 2018. Suburbanization and migration in Polish metropolitan areas during political transition. Acta Geographica Slovenica, 58-2: 63-72. (https://doi.org/10.3986/AGS.2256 DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.2256

Ghatak S., Mulhern A., Watson J. 2008. Inter-regional migration in transition economies. The case of Poland. Review of Development Economics, 12(1): 209-222. https://doi.org/10.1111/j.1467-9361.2008.00435.x DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-9361.2008.00435.x

Gołata E. 2015. Demograficzne uwarunkowania rozwoju miasta Poznania. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 77(1): 57-77. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.1.4 DOI: https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.1.4

GUS. 2022. Saldo migracji wewnętrznych. Pojęcia stosowane w statystyce publicznej https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3222,pojecie.html?pdf=1; dostęp: 12.11.2022).

Hall P. 1971. Spatial structure of metropolitan England and Wales. [W:] M. Chisholm, G. Manners (red.), Spatial Policy Problems of the British Economy. Cambridge University Press, Cambridge, s. 96-125. https://doi.org/10.1017/CBO9780511735783.005 DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511735783.005

Harańczyk A. 2015. Procesy suburbanizacji w Krakowskim Obszarze Funkcjonalnym. Studia Miejskie, 18: 85-102. https://doi.org/10.25167/sm.2436 DOI: https://doi.org/10.25167/sm.2436

Howley P., Scott M., Redmond D. 2009. An examination of residential preferences for less sustainable housing: Exploring future mobility among Dublin central city residents. Cities, 26: 1-8. https://doi.org/10.1016/j.cities.2008.10.001 DOI: https://doi.org/10.1016/j.cities.2008.10.001

Jadach-Sepioło A., Legutko-Kobus P. 2021. Suburbanizacja - ujęcie teoretyczne i specyfika w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. [W:] P. Śleszyński, M.J. Nowak, P. Legutko-Kobus, A. Hołuj, P. Lityński, A. Jadach-Sepioło, M. Blaszke, Suburbanizacja w Polsce jako wyzwanie dla polityki rozwoju. Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa, s. 11-28.

Jancz A. 2016. Suburbanizacja a sytuacja mieszkaniowa w aglomeracji poznańskiej. Świat Nieruchomości, 95: 53-60.

Jończy R. 2019. Migracje a sytuacja demograficzna Polski. [W:] J. Hrynkiewicz, J. Witkowski, A. Potrykowska (red.), Migracje a sytuacja demograficzna Polski. Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa, s. 37-59.

Józefowicz K. 2020. Atrakcyjność migracyjna miast i obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego. Space-Society-Economy, (31): 213-227. https://doi.org/10.18778/1733-3180.31.11 DOI: https://doi.org/10.18778/1733-3180.31.11

Kaczmarek T. 2020. Różne oblicza suburbanizacji. Od przedmieść w cieniu miasta do post-suburbiów. Prace i Studia Geograficzne, 65(3): 103-113. https://doi.org/10.14746/rrpr.2021.54.07 DOI: https://doi.org/10.14746/rrpr.2021.54.07

Kaczmarek T., Mikuła Ł. 2019. The Housing Market in Poland in the Liberalized Spatial Planning System: the National Context and Metropolitan Dimension of the Poznań Agglomeration. [W:] R. Wehrhahn, J. Pohlan, C. Hannemann, F. Othengrafen, B. Schmidt-Lauber (red.), Housing and Housing Politics in European Metropolises. Jahrbuch StadtRegion. Springer VS, Wiesbaden, s. 71-92. https://doi.org/10.1007/978-3-658-22345-8_4 DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-22345-8_4

Kaczmarek T., Mikuła Ł., Bul R., Walaszek M., Wilk J. 2020. Między konkurencją a współpracą. Relacje miasto centralne-suburbia na przykładzie aglomeracji poznańskiej. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 50: 123-157. https://doi.org/10.14746/rrpr.2020.50.08 DOI: https://doi.org/10.14746/rrpr.2020.50.08

Kałuża D. 2010. Migracje wewnętrzne a poziom rozwoju społeczno-gospodarczego wybranych największych miast Polski. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 237: 29-41.

Kałuża-Kopias D. 2014. Trafność prognozowanego poziomu migracji w pracach GUS. Space-Society-Economy, 13: 75-90. https://doi.org/10.18778/1733-3180.13.05 DOI: https://doi.org/10.18778/1733-3180.13.05

Kałuża-Kopias D.M., Palma A. 2019. The impact of migration on the size and structure of populations in big cities. Studia Miejskie, 36: 45-55. https://doi.org/10.25167/sm.1260 DOI: https://doi.org/10.25167/sm.1260

Kiniorska I., Brambert P. 2021. Motywy opuszczenia miejsca zamieszkania w opinii licealistów z obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego [W:] I. Kiniorska, P. Brambert, Migracje pomaturalne na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego. Studia. Cykl Monografii, 10/202. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, s. 99-124.

Klaassen L.H., Paelinck J.H.P. 1979. The Future of Large Towns. Environment and Planning. Economy and Space, 11(10): 1095-1104. https://doi.org/10.1068/a111095 DOI: https://doi.org/10.1068/a111095

Kostrzewa Z., Stańczak J. 2004. Migracje długookresowe ludności w latach 1989-2002 na podstawie Ankiety Migracyjnej 2002. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

Kotus J. 2006. Changes in the spatial structure of a large Polish city - The case of Poznań. Cities, 23(5): 364-381. https://doi.org/10.1016/j.cities.2006.02.002 DOI: https://doi.org/10.1016/j.cities.2006.02.002

Kulisz M., Kujawska J. 2021. Application of artificial neural network (ANN) for water quality index (WQI) prediction for the river Warta, Poland. Journal of Physics Conference Series, 2130(1): 012028. https://doi.org/10.1088/1742-6596/2130/1/012028 DOI: https://doi.org/10.1088/1742-6596/2130/1/012028

Łodyga B. 2011. Demograficzne skutki suburbanizacji w aglomeracji poznańskiej. Studia Miejskie, 3: 113-137.

Marcinowicz D. 2000a. Demograficzne źródła wzrostu ludności w strefie podmiejskiej wielkiego miasta (studium Poznania). Biuletyn KPZK, 192: 291-309.

Marcinowicz D. 2000b. Przemiany mobilności ludności w okresie przemian ustrojowych na przykładzie miasta Poznania i jego strefy podmiejskiej. [W:] D. Szymańska (red.), Procesy i formy ruchliwości przestrzennej ludności w okresie przemian ustrojowych. Wydawnictwo UMK, Toruń, s. 227-242.

Markowski T., Marszał T. 2007. Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe. KPZK PAN, Warszawa.

Matusik S., Pietrzak M.B., Wilk J. 2012. Ekonomiczne-społeczne uwarunkowania migracji wewnętrznych w Polsce w świetle metody drzew klasyfikacyjnych. Studia Demograficzne, 2(162): 3-28. https://doi.org/10.2478/studdem-2013-0001 DOI: https://doi.org/10.2478/studdem-2013-0001

Mikulec A. 2008. Próba delimitacji obszaru metropolitalnego Łodzi na podstawie ruchu wędrówkowego ludności w latach 1989-2007. Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź.

Mrozik K., Noskowiak A. 2018. Suburbanizacja a możliwości zrównoważonego rozwoju przestrzennego wybranych gmin wiejskich Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, III/1: 755-769.

Nowotnik D. 2012. Przestrzenne zróżnicowanie migracji w Polsce w ujęciu miast i gmin na przełomie XX i XXI wieku. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Geographica, 3: 138-152.

Okrasa W. 2019. Migracje wewnętrzne a rozwój i dobrostan społeczności lokalnych - eksploracja przestrzennych aspektów zależności. [W:] J. Hrynkiewicz, J. Witkowski, A. Potrykowska (red.), Migracje a sytuacja demograficzna Polski. Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa, s. 117-136.

Ovchynnikova O., Belovsky C., Khan O. 2021. Neural Network Forecasting of International Population Migration. In 2021 11th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT), IEEE, s. 147-152. https://doi.org/10.1109/ACIT52158.2021.9548420 DOI: https://doi.org/10.1109/ACIT52158.2021.9548420

Paddison R. (red.) 2001. Handbook of urban studies. Sage Publications, London-Thousand Oaks-New Delhi.

Palicki S. 2017. Housing Resources and Needs in Light of Modern Urban Transformations: the Case of Poznan. Real Estate Management and Valuation, 25(2): 72-78. https://doi.org/10.1515/remav-2017-0014 DOI: https://doi.org/10.1515/remav-2017-0014

Paradysz J. 2006. Prognozowanie demograficzne dla małych obszarów na przykładzie miasta Poznania w latach 2005-2030. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1142: 17-33.

Paradysz J. 2012. Prognoza demograficzna dla Poznania i powiatu poznańskiego do 2035 roku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 245: 37-54.

Pietrzak M.B., Wilk J. 2013. Obszary metropolitalne Polski południowej a ruch migracyjny ludności. Ekonomia i Prawo, 12(3): 489-506. https://doi.org/10.12775/EiP.2013.036 DOI: https://doi.org/10.12775/EiP.2013.036

Qiokata V., Khan M.G.M. 2015. Modeling emigration of Fiji's population using Artificial Neural Network. In 2015 2nd Asia-Pacific World Congress on Computer Science and Engineering (APWC on CSE). IEEE, s. 1-8. https://doi.org/10.1109/APWCCSE.2015.7476240 DOI: https://doi.org/10.1109/APWCCSE.2015.7476240

Radło-Kulisiewicz M. 2015. Przegląd wybranych podejść w zakresie prognozowania rozwoju obszarów miast. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 27: 109-122.

Radzimski A. 2015. Proces suburbanizacji a powstawanie nowych parafii. Przykład aglomeracji poznańskiej. Peregrinus Cracoviensis, 26(1): 5-20. https://doi.org/10.4467/20833105PC.15.001.8872 DOI: https://doi.org/10.4467/20833105PC.15.001.8872

Raźniak P. 2007. Migration processes in Polish selected metropolitan areas in the years 2000-2005. Bulletin of Geography. Socio-Economic series, 8: 125-139.

Roberts S. 1991. A critical evaluation of the city life cycle idea. Urban Geography, 12(5): 431-449. https://doi.org/10.2747/0272-3638.12.5.431 DOI: https://doi.org/10.2747/0272-3638.12.5.431

Rust E. 1975. No Growth: Impacts on Metropolitan Areas. Lexington Books, Lexington.

Sasin M. 2021. Czynniki różnicujące migracje stałe w województwie zachodniopomorskim. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(14): 131-144.

Szmytkie R. 2021. Suburbanisation processes within and outside the city: The development of intra-urban suburbs in Wrocław, Poland. Moravian Geographical Reports, 29(2): 149-165. https://doi.org/10.2478/mgr-2021-0012 DOI: https://doi.org/10.2478/mgr-2021-0012

Szmytkie R. 2022. Kierunki zmian ludnościowych w największych miastach Polski w latach 1980-2020 (Directions of population change in the largest Polish cities 1980-2020). Przegląd Geograficzny, 94(3): 307-325. https://doi.org/10.7163/PrzG.2022.3.2 DOI: https://doi.org/10.7163/PrzG.2022.3.2

Szmytkie R., Sikorski D. 2020. Zmiany ludnościowe małych miast w strefach zaplecza głównych aglomeracji miejskich w Polsce. Space-Society-Economy, (31): 7-24. https://doi.org/10.18778/1733-3180.31.01 DOI: https://doi.org/10.18778/1733-3180.31.01

Śleszyński P. 2019. Znaczenie migracji wewnętrznych w rozwoju społeczno-gospodarczym i terytorialnym Polski. [W:] J. Hrynkiewicz, J. Witkowski, A. Potrykowska (red.), Migracje a sytuacja demograficzna Polski. Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa, s. 60-73.

Tanaś J. 2012. Kierunki migracji w aglomeracji poznańskiej w latach 1995-2010. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 245: 171-185.

Tanaś J. 2014. Development of housing construction in Poznan and its suburbs as the reflection of suburbanization processes. Актуальні проблеми економіки, 6: 291-300.

Trojanek M., Tanaś J., Trojanek R. 2016. Changes in the Demographic Structure of the Central City in the Light of the Suburbanization Process (The Study of Poznań). [W:] Smart City 360°. Springer, Cham, s. 800-811. https://doi.org/10.1007/978-3-319-33681-7_71 DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-33681-7_71

Trzepacz P., Janas K., Piech K. 2019. Migracje z udziałem ludności miast Polski w latach 2006-2016. [W:] Przemiany demograficzne miast Polski. Wymiar krajowy, regionalny i lokalny. Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Kraków, s. 47-61.

van den Berg L., Drewett R., Klaassen L.H., Rossi A., Vijverberg C.H.T. 1982. Urban Europe. A study of growth and decline. Pergamon Press, Oxford.

Walaszek M. 2014. Migracje wewnętrzne i zagraniczne w aglomeracji poznańskiej w latach 1990-2011. Człowiek i Społeczeństwo, 37: 75-90. https://doi.org/10.14746/cis.2014.37.7 DOI: https://doi.org/10.14746/cis.2014.37.7

Wdowicka M., Mierzejewska L. 2012. Chaos w zagospodarowaniu przestrzennym stref podmiejskich jako efekt braku zintegrowanego systemu planowania (na przykładzie strefy podmiejskiej Poznania). Problemy Rozwoju Miast, 1: 40-52.

Wdowicka M., Mierzejewska L. 2020. Procesy suburbanizacji w strefie podmiejskiej Poznania. Prace i Studia Geograficzne, 65(3): 125-137.

Zagórski I., Kulisz M., Kłonica M., Matuszak J. 2019. Trochoidal Milling and Neural Networks Simulation of Magnesium Alloys. Materials, 12(13): 2070. https://doi.org/10.3390/ma12132070 DOI: https://doi.org/10.3390/ma12132070

Zborowski A. 2001. Prognoza demograficzna dla Krakowa - metoda badań. [W:] B. Kortus (red.), Człowiek i przestrzeń. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 89-97.

Zborowski A. 2005. Przemiany struktury społeczno-przestrzennej regionu miejskiego w okresie realnego socjalizmu i transformacji ustrojowej (na przykładzie Krakowa). Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Zborowski A., Raźniak P. 2013. Suburbanizacja rezydencjonalna w Polsce: ocena procesu. Studia Miejskie, 9: 37-50.

Zydroń A., Szczepański P. 2014. Ocena procesu suburbanizacji na przykładzie wybranych gmin powiatu poznańskiego w latach 1999-2009. Research Papers of the Wroclaw University of Economics, 339: 237-244. https://doi.org/10.15611/pn.2014.339.22 DOI: https://doi.org/10.15611/pn.2014.339.22