Zróżnicowanie poziomu i charakteru bezrobocia w powiatach województwa wielkopolskiego
pdf

Słowa kluczowe

rynek pracy
województwo wielkopolskie
powiaty
stopa bezrobocia
przepływy osób na rynku pracy

Jak cytować

Kwiatkowski, E., & Szymańska, A. (2022). Zróżnicowanie poziomu i charakteru bezrobocia w powiatach województwa wielkopolskiego. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (62), 131–149. https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.62.08

Abstrakt

Celem badania jest ukazanie zróżnicowania powiatowych rynków pracy województwa wielkopolskiego ze względu na wysokość stóp bezrobocia rejestrowanego i charakter bezrobocia, a także ustalenie najważniejszych czynników wpływających na te wielkości. Podstawą badania są dane roczne z lat 2010–2021 pochodzące z Banku Danych Lokalnych GUS oraz sprawozdań powiatowych urzędów pracy (formularzy MRPiPS-01). Wyniki pozwalają stwierdzić, że choć województwo wielkopolskie charakteryzuje jedna z najniższych stóp bezrobocia w kraju, to jednak wewnętrznie jest ono dość zróżnicowane. Relatywnie najtrudniejsza sytuacja ze względu na stopę i charakter bezrobocia dotyczy powiatu konińskiego, natomiast najkorzystniejsza występuje w powiatach poznańskim, miasta Poznania, nowotomyskim i wolsztyńskim.

https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.62.08
pdf

Bibliografia

Bank Danych Lokalnych GUS (www.stat.gov.pl: dostęp: 1.09.2022).

Churski P. 1999. Lokalne rynki pracy w województwie poznańskim w okresie transformacji społeczno-gospodarczej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Dykas P., Misiak T. 2014. Determinanty podstawowych zmiennych rynku pracy w polskich powiatach w latach 2002-2011. Gospodarka Narodowa, 6(274): 57-80. https://doi.org/10.33119/GN/100881 DOI: https://doi.org/10.33119/GN/100881

Filipowicz K. 2018. Wpływ interakcji przestrzennych na regionalne zróżnicowanie rozwoju gospodarczego Polski. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Filipowicz K., Tokarski T. 2015. Wpływ efektów grawitacyjnych na przestrzenne zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego powiatów. Wiadomości Statystyczne, 5: 42-61.

Góra M., Sztanderska U. 2006. Wprowadzenie do analizy lokalnego rynku pracy. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.

Hellwig Z. 1968. Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr. Przegląd Statystyczny, 4: 307-327.

Kotowska I., Podogrodzka M. 1995. Przestrzenne zróżnicowanie rynku pracy w Polsce 1990-94. [W:] U. Sztanderska (red.), Rynek pracy w Polsce 1993-94. Raport IPiSS, 9.

Kryńska E. (red.) 2011. Rozwój zasobów i miejsc pracy na Mazowszu. Uwarunkowania społeczno-gospodarcze. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.

Kwiatkowski E., Gawrońska B. 1995. Regionalne zróżnicowanie bezrobocia w Polsce. [W:] U. Sztanderska (red.), Rynek pracy w Polsce 1993-94. Raport IPiSS, 9.

Kwiatkowski E., Kwiatkowska E. 2020. Zróżnicowanie poziomu i charakteru bezrobocia w przekroju powiatów w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 3(987): 7-29. https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2020.0987.0301 DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2020.0987.0301

Kwiatkowski E., Rogut A. 2011. Tendencje zmian na rynku pracy w województwie mazowieckim w latach 1995-2008. [W:] E. Kryńska (red.), Rozwój zasobów i miejsc pracy na Mazowszu. Uwarunkowania społeczno-gospodarcze. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa, s. 29-66.

Malaga K. 2009. O niektórych dylematach teorii wzrostu gospodarczego i ekonomii. ZK PTE, Warszawa (http://www.pte.pl: 80/250_artykuly i opinie; dostęp: 1.09.2022).

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 2018. Terytorialne zróżnicowanie bezrobocia w Polsce w 2017 roku. Warszawa.

Mroczek K., Tokarski T., Trojak M. 2014. Grawitacyjny model zróżnicowania rozwoju ekonomicznego województw. Gospodarka Narodowa, 3(271): 5-34. https://doi.org/10.33119/GN/100867 DOI: https://doi.org/10.33119/GN/100867

Sprawozdania o rynku pracy z powiatowych urzędów pracy z lat 2011-2019.

Tinbergen J. 1962. Shaping the World Economy: Suggestions for an International Economic Policy. The Twentieth Century Fund, New York.

Tokarski T. 2008. Przestrzenne zróżnicowanie bezrobocia rejestrowanego w Polsce w latach 1999-2006. Gospodarka Narodowa, 225(7-8): 25-42. https://doi.org/10.33119/GN/101303 DOI: https://doi.org/10.33119/GN/101303