Znaczenie budżetu obywatelskiego w rozwoju zrównoważonego transportu. Analiza projektów wybranych przez mieszkańców wielkopolskich miast w latach 2020–2021
pdf

Słowa kluczowe

partycypacja obywatelska
konsultacje społeczne
polityka miejska

Jak cytować

Martela, B. (2022). Znaczenie budżetu obywatelskiego w rozwoju zrównoważonego transportu. Analiza projektów wybranych przez mieszkańców wielkopolskich miast w latach 2020–2021. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (62), 325–341. https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.62.18

Abstrakt

Artykuł przedstawia wyniki analizy projektów wybranych do realizacji w ramach budżetów obywatelskich zorganizowanych w 20 miastach województwa wielkopolskiego w latach 2020–2021. Badanie wykazało, że szacunkowe koszty infrastruktury wyniosły 20% kwoty na BO. Większość tych środków przypadła na zadania uwzględniające potrzeby pieszych i rowerzystów. Infrastruktura związana z przemieszczaniem się samochodem osobowym odgrywała mniejszą rolę. Tego typu zależności zaobserwowano przeważnie w miastach, także mniejszych, co obrazuje, że zainteresowanie infrastrukturą pieszą i rowerową nie ogranicza się do największych ośrodków. Pomimo wyboru tylko jednego projektu związanego z komunikacją zbiorową należy stwierdzić, że BO okazał się procedurą sprzyjającą rozwojowi zrównoważonego transportu w regionie.

https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.62.18
pdf

Bibliografia

Beim M. 2012. Sprawny transport w polskich miastach. [W:] M. Rapkiewicz (red.), Efektywność, planowanie, rozwój – jednostki samorządu terytorialnego wobec kluczowych wyzwań strukturalnych. Instytut Sobieskiego, Warszawa, s. 77-96.

Beim M. 2012. Sprawny transport w polskich miastach. [W:] M. Rapkiewicz (red.), Efektywność, planowanie, rozwój - jednostki samorządu terytorialnego wobec kluczowych wyzwań strukturalnych. Instytut Sobieskiego, Warszawa, s. 77-96.

Bernaciak A(rnold), Bernaciak A(nna) 2019. The implementation of the United Nations Sustainable Development Goals by processes of participatory budgeting: development of the transport system and road safety (the case of the city of Poznań, Poland). Ekonomia i Środowisko, 4(71): 84-94.

Brzeziński K. 2017. Budżet (nie)obywatelski? - analiza czterech edycji łódzkiego budżetu obywatelskiego. Pedagogika Społeczna, 3(65): 135-155. https://doi.org/10.15611/pn.2018.534.04 DOI: https://doi.org/10.15611/pn.2018.534.04

Brzeziński K., Michalska-Żyła A. 2018. Budżet obywatelski a społeczne wytwarzanie przestrzeni miejskiej - przykład Łodzi. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 534: 57-69. https://doi.org/10.15611/pn.2018.534.05 DOI: https://doi.org/10.15611/pn.2018.534.05

Burchard-Dziubińska M. 2016a. Budżet obywatelski jako narzędzie realizacji rozwoju zrównoważonego na poziomie lokalnym - przykład Łodzi. Studia i Prace WNEIZ US, 46: 235-246. https://doi.org/10.18276/sip.2016.46/1-18 DOI: https://doi.org/10.18276/sip.2016.46/1-18

Burchard-Dziubińska M. 2016b. Gospodarka niskoemisyjna w mieście. [W:] A. Rzeńca (red.), EkoMiasto#Środowisko. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miast. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 165-189. https://doi.org/10.18778/7969-576-8.08 DOI: https://doi.org/10.18778/7969-576-8.08

Rzeńca A. 2016. Zrównoważony rozwój miast. [W:] A. Rzeńca (red.), EkoMiasto#Środowisko. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miast. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 49-61. https://doi.org/10.18778/7969-576-8.03

Drozdowski R., Frąckowiak M. 2013. Bilans społecznej wyobraźni. Komentarz socjologiczny do poznańskiego budżetu obywatelskiego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Rok LXXV (4): 197-214.

Goś-Wójcicka K., Makowska-Belta E., Sobik P. 2018. Działalność jednostek samorządu terytorialnego związana z rozwojem ekonomii społecznej i realizacja budżetów obywatelskich w 2017 r. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

Hartwich M., Romanowski R. 2021. Civic budgets in cities of greater Poland region in 2018. Zeszyty Naukowe, Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, 152: 47-63. https://doi.org/10.29119/1641-3466.2021.152.4 DOI: https://doi.org/10.29119/1641-3466.2021.152.4

Janczewski J., Janczewska D. 2019. Zrównoważony rozwój z perspektywy mikromobilności. Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie, 2(29): 165-187. https://doi.org/10.25312/2391-5129.29/2019_11jjdj DOI: https://doi.org/10.25312/2391-5129.29/2019_11jjdj

Jeran A., Matczak P., Mączka K. 2018. Kto wdraża budżet obywatelski a kto nie? Porównanie wielkopolskich gmin pod kątem zamożności oraz poziomu aktywności społecznej. Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica, 64: 121-132. https://doi.org/10.18778/0208-600X.64.08 DOI: https://doi.org/10.18778/0208-600X.64.08

Mączka K., Jeran A., Matczak P., Milewicz M., Allegretti G. 2021. Models of Participatory Budgeting. Analysis of Participatory Budgeting Procedures in Poland. Polish Sociological Review, 216(4): 473-492.

Martela B. 2020. Wpływ budżetu obywatelskiego na przestrzeń polskich miast. Urban Development Issues, 66: 173-182. https://doi.org/10.2478/udi-2020-0021 DOI: https://doi.org/10.2478/udi-2020-0021

Martela B., Janik L., Bubak G. 2022. Barometr budżetu obywatelskiego. Edycja 2021. Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa-Kraków.

Mielczarek-Mikołajów J. 2018. Zrównoważony transport w kontekście koncepcji smart administration. [W:] R. Kusiak-Winter, J. Korczak (red.), Ewolucja elektronicznej administracji publicznej. Wrocław, s. 171-187. https://doi.org/10.34616/23.21.018

Mucha A. 2018. Zróżnicowanie zwycięskich projektów budżetu obywatelskiego w latach 2013-2016 w polskich miastach. Prace Geograficzne, 154: 55-70. https://doi.org/10.4467/20833113PG.18.009.8761 DOI: https://doi.org/10.4467/20833113PG.18.009.8761

Pistelok P. 2019. Dąbrowski Budżet Partycypacyjny 2.0. [W:] P. Pistelok, B. Martela (red.), Partycypacja publiczna. Raport o stanie polskich miast. Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa-Kraków, s. 143-155.

Rzeńca A. 2016. Zrównoważony rozwój miast. [W:] A. Rzeńca (red.), EkoMiasto#Środowisko. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miast. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 49-61. https://doi.org/10.18778/7969-576-8.03 DOI: https://doi.org/10.18778/7969-576-8.03

Rzeńca A., Sobol A. 2018. Budżet obywatelski jako instrument kształtowania przestrzeni miasta. Biuletyn KPZK PAN, 272: 205-215.

Solecka I., Dworniczak Ł. 2016. Obywatele kształtują krajobraz miasta. Aspekty przestrzenne i funkcjonalne inicjatyw zgłaszanych w ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego 2013-2014. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 443: 220-231. https://doi.org/10.15611/pn.2016.443.19 DOI: https://doi.org/10.15611/pn.2016.443.19

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.