Zasady polityki przestrzennej deklarowane w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin miejskich województwa wielkopolskiego
pdf

Słowa kluczowe

zrównoważony rozwój
wielofunkcyjność
miasto zwarte
gminy miejskie
Wielkopolska

Jak cytować

Rynio, D., & Zakrzewska-Półtorak, A. (2022). Zasady polityki przestrzennej deklarowane w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin miejskich województwa wielkopolskiego. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (62), 389–404. https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.62.21

Abstrakt

We współczesnych uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych istotny jest odpowiedzialny proces programowania rozwoju miast, który uwzględnia dostosowanie do trendów ogólnoświatowych, a jednocześnie podkreśla endogeniczne walory i umożliwia rozwiązywanie wyzwań stojących przed danym terytorium, z zastosowaniem zasady elastyczności. Gminy miejskie powinny w sposób szczególny podchodzić do zagospodarowania przestrzeni; ich zadaniem staje się zwłaszcza położenie nacisku na zwartość struktury funkcjonalno-przestrzennej, ład przestrzenny i wyznaczniki zrównoważonego rozwoju. Celem artykułu jest usystematyzowanie i ocena wybranych zasad polityki przestrzennej zadeklarowanych do realizacji w gminach miejskich województwa wielkopolskiego. Analiza została przeprowadzona w oparciu o zaproponowane przez autorki kryteria, istotne z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju badanych miast. Dotyczą one przede wszystkim: podejścia do zwartości zabudowy, roli przestrzeni publicznych, zieleni czy wielofunkcyjności poszczególnych części miasta.

https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.62.21
pdf

Bibliografia

Bank Danych Lokalnych GUS (https://bdl.stat.gov.pl; dostęp: 11.08.2022).

Burton E., Jenks M., Williams K. (red.) 2003. The Compact City: A Sustainable Urban Form? Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203362372 DOI: https://doi.org/10.4324/9780203362372

Dantzig G.B., Saaty T. L. 1973. Compact City: A Plan for a Livable Urban Environment. W.H. Freeman, San Francisco, CA.

Kozaczko M. 2017. Efektywność komunikacyjna miasta zwartego. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, (37): 27-40.

Latoszek E., Proczek M., Krukowska M. (red.) 2016. Zrównoważony rozwój a globalne dobra publiczne w teorii i praktyce organizacji międzynarodowych. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.

Mierzejewska L. 2015. Miasto zwarte, rozproszone, zrównoważone. Studia Miejskie, 19: 9-22.

Saaty T.L. 2013. Compact City: The Next Urban Evolution in Response to Climate Change. RWS Publications, Pittsburgh, PA.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna. Załącznik nr 1 do uchwały XLVII/646/2018 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniony uchwałą XXXIX/526/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2021 r.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Czarnków, Czarnków 2018. Załącznik nr 1 do uchwały nr III/17/2018 Rady Miasta Czarnków z dnia 20 grudnia 2018 r.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, Złotów 2005. Załącznik do uchwały nr XXI/138/05 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 24 marca 2005 r.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza, Kalisz 2019. Załącznik nr 1 do uchwały XIV/215/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 września 2019 r.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, Poznań 2021. Projekt.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – zmiana, część A – Analiza w zakresie uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego. Tekst jednolity. Załącznik nr 1 do uchwały nr 757 Rady Miasta Konina z dnia 27 października 2010 r., zmieniony uchwałą nr 578 Rady Miasta Konina z dnia 29 maja 2013 r., zmieniony uchwałą nr 42 Rady Miasta Konina z dnia 25 lutego 2015 r.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – zmiana, część B – Kierunki zagospodarowania przestrzennego. Tekst jednolity. Załącznik nr 2 do uchwały nr 757 Rady Miasta Konina z dnia 27 października 2010 r., zmieniony uchwałą nr 578 Rady Miasta Konina z dnia 29 maja 2013 r., zmieniony uchwałą nr 42 Rady Miasta Konina z dnia 25 lutego 2015 r.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koła, część II. Kierunki zagospodarowania przestrzennego. Załącznik nr 3.1 do uchwały nr LI/484/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kościan, Kościan październik 2018. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXII/416/22 Rady Miejskiej Kościana z dnia 24 marca 2022 r.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, Chodzież 2018. Załącznik nr 1 do uchwały nr LVII/421/2018 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 18 października 2018 r.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sulmierzyce, Sulmierzyce 2022. Załącznik nr 1 do uchwały nr XL/226/2022 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 30 maja 2022 r.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gniezno, Gniezno 2019. Załącznik nr 2 do uchwały nr V/70/2019 r. Rady Miasta Gniezna z dnia 27 lutego 2019 r.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piły, Piła 2020. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXX/316/20 Rady Miasta Piły z dnia 29 września 2020 r.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Obrzycko, Obrzycko 2013. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/136/2013 Rady Miasta Obrzycko z dnia 5 czerwca 2013 r.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowo, Puszczykowo 2018. Załącznik nr 3.1 do uchwały nr 279/18/VII Rady Miasta Puszczykowo z dnia 30 stycznia 2018 r.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Luboń, Luboń 2017. Załącznik do uchwały nr XXXII/234/2017 Rady Miasta Luboń z dnia 8 maja 2017 r.

Woźniak M. 2015. Ład przestrzenny jako paradygmat zrównoważonego gospodarowania przestrzenią Białostockie Studia Prawnicze, 18: 167-182. https://doi.org/10.15290/bsp.2015.18.13 DOI: https://doi.org/10.15290/bsp.2015.18.13

www1 https://www.poznan.pl/mim/s8a/-,p,24932,24933.html (dostęp: 12.08.2022).

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Turek. Tekst jednolity. Załącznik do uchwały nr X/60/11 Rady Miejskiej Turku z dnia 19 maja 2011 r.

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca. Tekst ujednolicony. Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVII/240/2017 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 września 2017 r.

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Słupcy. Kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta Słupcy, Słupca 2016 r. Załącznik nr 2 do uchwały nr XVIII/116/16 Rady Miasta Słupcy z dnia 30 czerwca 2016 r.

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy miasto Ostrów Wielkopolski (tekst ujednolicony), Ostrów Wielkopolski 2019. Załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/164/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 25 września 2019 r.