Zmiany poziomu rozwoju gospodarczego województw w okresie pandemii COVID-19 z zastosowaniem metody porządkowania liniowego w ujęciu dynamicznym
PDF

Słowa kluczowe

poziom rozwoju gospodarczego
województwa
metoda Strahl
ujęcie dynamiczne
COVID-19

Jak cytować

Szewczyk, J., Badach, E., Lisek, S., & Bożek, J. (2023). Zmiany poziomu rozwoju gospodarczego województw w okresie pandemii COVID-19 z zastosowaniem metody porządkowania liniowego w ujęciu dynamicznym. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (66), 9–25. https://doi.org/10.14746/rrpr.2023.66.02

Abstrakt

Celem badań jest ocena skali zmian poziomu rozwoju gospodarczego województw w czasie pandemii COVID-19, ze szczególnym uwzględnieniem województwa wielkopolskiego, które zajmuje w całym badanym okresie stosunkowo wysokie miejsce w rankingu. Badania przeprowadzono na podstawie danych GUS. Zastosowano metodę porządkowania liniowego obiektów wielowymiarowych przy normowaniu zmiennych metodą Strahl w ujęciu dynamicznym. Wyznaczono syntetyczny wskaźnik poziomu rozwoju obejmujący 13 zmiennych diagnostycznych i porównano poziom rozwoju gospodarczego województw w latach 2019–2021 oraz w 2010 i 2015 r. Analiza wykazała niewielkie obniżenie wskaźnika w 2020 r., ale w 2021 r. we wszystkich województwach osiągnął on wartość wyższą niż przed pandemią. Dynamika wzrostu była nierównomierna – zmiany w województwach bardziej rozwiniętych były szybsze niż w pozostałych, co spowodowało pogłębienie regionalnych różnic rozwojowych.

https://doi.org/10.14746/rrpr.2023.66.02
PDF

Bibliografia

Acemoglu D., Czernożukow V., Werning I., Whinston M. 2020. Optimal Targeted Lockdowns in a Multi-Group SIR Model. Working Paper 27102. NBER, Cambridge, MA, USA, https://economics.mit.edu/files/19698 DOI: https://doi.org/10.3386/w27102

Bąk I., Szczecińska B. 2015. Zastosowanie metod taksonomicznych w badaniu warunków życia w gminach wiejskich województwa zachodniopomorskiego. Journal of Agribusiness and Rural Development, 1(35): 7-15.

Bąk I., Wawrzyniak K. 2016. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej Polski na tle krajów Unii Europejskiej. Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, 61(5): 63-82. DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.0998

Bożek J. 2002. O niektórych metodach porządkowania liniowego. Wiadomości Statystyczne, 47(9): 10-16.

Bożek J., Szewczyk J. 2021. Ocena poziomu rozwoju społecznego powiatów województwa małopolskiego z zastosowaniem dynamicznego miernika syntetycznego. Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, 66(4): 45-63.

Bożek J., Szewczyk J., Badach E., Lisek S. 2022. Ocena poziomu rozwoju gospodarczego województw z zastosowaniem metod porządkowania liniowego w ujęciu dynamicznym. Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, 67(12): 39-61. DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0016.1613

Bożek J., Szewczyk J., Jaworska M. 2021a. Poziom rozwoju gospodarczego województw w ujęciu dynamicznym. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 57: 11-24. DOI: https://doi.org/10.14746/rrpr.2021.57.02

Bożek J., Szewczyk J., Jaworska M. 2021b. Zmiany w poziomie rozwoju społecznego województw w latach 2010 i 2019 z zastosowaniem dynamicznego miernika syntetycznego. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 65(1): 109-123. DOI: https://doi.org/10.15584/nsawg.2021.1.6

Churski P. 2008. Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Dębkowska K., Jarocka M. 2013. The impact of the methods of the data normalization on the result of linear ordering. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomika, 286: 181-188.

Domański B. 2018. Zróżnicowanie dynamiki wzrostu gospodarczego polskich regionów w latach 1995-2015. Studia KPZK PAN, 183: 249-262.

Dyba W.M., Stryjakiewicz T. 2012. Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego gmin województwa wielkopolskiego w świetle realizacji polityki intraregionalnej. Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu, 19.

Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A. 1989. Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych. PWN, Warszawa.

Jarocka M. 2015. Wybór procedury normalizacyjnej w analizie porównawczej obiektów wielocechowych. Economics and Management, 1: 113-126.

Józefowicz K., Smolińska K. 2019. Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego w powiatach województwa wielkopolskiego. Turystyka i Rozwój Regionalny, 11: 37-49. DOI: https://doi.org/10.22630/TIRR.2019.11.4

Karmowska G. 2011. Badanie i pomiar rozwoju regionalnego na przykładzie województwa zachodniopomorskiego. Roczniki Nauk Rolniczych, 98(2). DOI: https://doi.org/10.22630/RNR.2011.98.2.19

Kisielińska J. 2016. Ranking państw UE ze względu na potencjalne możliwości zaspokojenia zapotrzebowania na produkty rolnicze z wykorzystaniem metod porządkowania liniowego. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 16(XXXI), 3: 142-152. DOI: https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.3.70

Kisielińska J., Borkowski B., Czech K., Górska A., Koszela G., Krawiec M., Landmesser-Rusek J., Ochnio L., Pietrych Ł., Pietrzykowski R., Wasilewska E., Zielińska-Sitkiewicz M. 2021. Wielowymiarowa analiza danych w ekonomice rolnictwa. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Kukuła K. 1999. Metoda unitaryzacji zerowanej na tle wybranych metod normowania cech diagnostycznych. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis, 4: 5-31.

Kukuła K. 2000. Metoda unitaryzacji zerowanej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Lisek S. 2023. Standing finansowy przedsiębiorstw w Polsce według rodzajów działalności w okresie przedpandemicznym i pandemicznym. Economic and Regional Studies, 16(1): 65-80.

Malaga K. 2009. O niektórych dylematach teorii wzrostu gospodarczego i ekonomii. ZK PTE, Warszawa.

Malina A. 2020. Analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski w latach 2005-2017. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 61: 138-155. DOI: https://doi.org/10.15584/nsawg.2020.1.10

Michoń D. 2017. Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego województw ze względu na realizację celów polityki spójności. Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, 12(679): 80-94. DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.1092

Miłek D. 2018. Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa świętokrzyskiego. Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, 6(685): 39-56. DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.0673

Nazarczuk J.M. 2013. Potencjał rozwojowy a aktywność inwestycyjna województw i podregionów Polski. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.

Parlińska M., Wasilewska E. 2016. Analiza skupień jako przykład zastosowania w ocenie rozwoju regionów. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 1(20): 153-167.

Pawełek B. 2008. Metody normalizacji zmiennych w badaniach porównawczych złożonych zjawisk ekonomicznych. Zeszyty Naukowe. Seria Specjalna. Monografie nr 187. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.

Sala S. 2021. Poziom rozwoju regionalnego województwa wielkopolskiego w dobie globalizacji w świetle wybranych wskaźników. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 14(57): 25-39. DOI: https://doi.org/10.14746/rrpr.2021.57.03

Siudek T., Drabarczyk K., Jakubiec A. 2017. Rozwój gospodarczy powiatów i podregionów województwa mazowieckiego. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 117: 33-46. DOI: https://doi.org/10.22630/EIOGZ.2017.117.3

Sompolska-Rzechuła A., Kurdyś-Kujawska A. 2022. Generation of Young Adults Living with Their Parents in European Union Countries. Sustainability, 14(7): 1-27. DOI: https://doi.org/10.3390/su14074272

Staniszewski R. 2022. Polish economy during the COVID-19 pandemic: slowdown or regression? Studia Politologiczne, 65: 58-86. DOI: https://doi.org/10.33896/SPolit.2022.65.3

Stec M. 2012. Analiza porównawcza rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa podkarpackiego. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 25: 180-190.

Strahl D. 1978. Propozycja konstrukcji miary syntetycznej. Przegląd Statystyczny, 25(2): 205-215.

Strojny J.A., Chwastek M.S., Badach E., Lisek S.J., Kacorzyk P. 2022. Impacts of COVID-19 on Energy Expenditures of Local Self-Government Units in Poland. Energie, 15(4), 1583. DOI: https://doi.org/10.3390/en15041583

Szewczyk J., Bożek J., Jaworska M. 2021. Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego wybranych regionów Polski południowo-wschodniej w latach 2010-2019. Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków.

Walesiak M. 2014. Przegląd formuł normalizacji wartości zmiennych oraz ich własności w statystycznej analizie wielowymiarowej. Przegląd Statystyczny. Statistical Review, 61(4): 363-372. DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0016.1740

Ziemiańczyk U. 2010. Ocena poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w województwie małopolskim. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 14: 31-40.