Imigrant w polskiej przestrzeni miejskiej, czyli długa droga do wielokulturowości i multikulturalizmu1

Main Article Content

Jacek Schmidt

Abstrakt

Przedmiotem rozważań podjętych w artykule są: powody, dla których wielokulturowość budowana poprzez przyjmowanie imigrantów jest niezbędna Polsce i Polakom, diagnoza wielokulturowości w wymiarze deskryptywnym – jako rzeczywistości społeczno-demograficznej oraz świadomościowym – jako formy percepcji społecznej odmienności kulturowej, wreszcie stan zaawansowania prac na budowaniem ideologii/polityki multikulturalizmu w naszym kraju. Wyżej wskazane kwestie zostaną omówione poprzez odwołanie się do danych demograficznych, analiz antropologicznych, socjologicznych i politologicznych, a także różnego typu dokumentów urzędowych, w tym aktów prawnych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Schmidt, J. (2015). Imigrant w polskiej przestrzeni miejskiej, czyli długa droga do wielokulturowości i multikulturalizmu1. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (31), 67-74. https://doi.org/10.14746/rrpr.2015.31.07
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Bloch N., Goździak E. (red.) 2010. Od gości do sąsiadów. Integracja cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w edukacji, na rynku pracy i w opiece zdrowotne. CeBaM, Poznań.
 2. Buchowski M. 2008. Antropologiczne problemy z multikulturalizmem. [W:] H. Mamzer (red.), Czy klęska wielokulturowości? Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań, s. 15–52.
 3. Buchowski M., Schmidt J. (red.). 2012. Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu. Nauka i Innowacje, Poznań.
 4. Górny A., Grabowska-Lusińska I., Lesińska M., Okólski M. (red.) 2010. Transformacja nieoczywista. Polska jako kraj imigracji. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 5. Hannerz U. 2006. Powiązania transnarodowe. Wydawnictwo UJ, Kraków.
 6. Jonda B. 2012. Willkommenskultur – zmiana paradygmatu w polityce imigracyjnej Niemiec? [W:] M. Buchowski, J. Schmidt (red.), Imigranci: między integracją a izolacją. Nauka i Innowacje, Poznań, s. 45–60.
 7. Kempny M., Kapciak A., Łodziński S. (red.) 1997. U progu wielokulturowości. Oficyna Naukowa, Warszawa.
 8. Kotowska I.E. (red.) 2014. Niska dzietność w Polsce w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza społeczna 2013 – Raport tematyczny. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Centrum Zasobów Ludzkich, Warszawa (http://www.diagnoza.com/pliki/raporty_tematyczne/Niska_dzietnosc_w_Polsce.pdf; dostęp: 20.03.2015).
 9. Łodziński S., Szonert M. 2014. Europejski „przekład” i krajowe potrzeby. Instytucjonalny oraz społeczno-polityczny kontekst kształtowania się polityki migracyjnej w Polsce w latach 1989–2014. Raport napisany w ramach projektu konsorcjum UAM-MEDCORE „Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców” finansowanego przez NCBiR (nr 194422) – tekst będzie niebawem dostępny na serwerze lokalnym UAM (‘Interaktywna mapa cudzoziemców’).
 10. Łodziński S., Pudzianowska D., Szaranowicz-Kusz D. (red.) 2014. Prawa wyborcze dla cudzoziemców – tak czy nie? Analiza procesu przyznawania praw wyborczych na poziomie lokalnym cudzoziemcom z państw trzecich w wybranych krajach europejskich. OIM, Instytut Socjologii UW, Warszawa (http://www.iom.pl/Shared%20Documents/Prawa%20wyborcze%20dla%20cudzoziemc%C3%B3w%20-%20raport%20z%20bada%C5%84.pdf; dostęp: 20.03.2015).
 11. Podrez E. 2004. Tolerancja – problemy i dylematy nie tylko moralnej natury. [W:] A. Borowiak, P. Szarota (red.). Tolerancja i wielokulturowość. Wyzwania XXI wieku. Academica, Warszawa, s. 15–27.
 12. Schmidt J. 2009. Nowe tożsamości w czasach transformacji europejskich. Imigranci z Polski w Niemczech. News-Witold Nowak, Poznań.
 13. Schmidt J. 2014. Imigranci w polskiej przestrzeni wielkomiejskiej. Przypadek Poznania. Człowiek i Społeczeństwo, XXXVII: 53–62.
 14. Społeczne skutki poakcesyjnych migracji ludności Polski. 2014. Raport Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk (http://www.wp.ajd.czest.pl/dz/uploads/Raport_KBnM_PAN_Spo%C5%82eczne_skutki_poakcesyjnych_migracji_ludno%C5%9Bci_Polski.pdf; dostęp: 20.03.2015).
 15. Starnawski M., Pawlik K. 2012. Masz problem? Przemoc motywowana nienawiścią we Wrocławiu. Raport na podstawie badań przeprowadzonych na przełomie 2010/2011 roku. Nomada, Wrocław.
 16. Stola D. 2010. Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1949–1989. IPN, ISP PAN, Warszawa.
 17. Stosunek Polaków do innych narodów. 2014. Komunikat z badań CBOS, Warszawa (http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_020_14.PDF; dostęp: 20.03.2015).
 18. Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2012–2013. 2013. Rządowa Rada Polityki Ludnościowej, Warszawa.
 19. Taylor Ch. 1992. The Politics of Recognition. [W:] A. Gutman (red.), Multiculturalism and “The Politics of Recognition”. Princeton University Press, Princeton, s. 25–72.
 20. Triandafyllidou A. 2012. Handbook on tolerance and cultural diversity in Europe. European University Institute/Robert Schumann Center for Davanced Studies, Florence (dostępny także na: www.accept-pluralism.eu).
 21. Vertovec S. 2012. Transnarodowość. Wydawnictwo UJ, Kraków.