Członkostwo w Unii Europejskiej jako czynnik umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego w Poznaniu
PDF

Słowa kluczowe

szkolnictwo wyższe
nauka
uczelnie
Poznań
Unia Europejska

Jak cytować

Bajerski, A., & Wawdysz, A. (2014). Członkostwo w Unii Europejskiej jako czynnik umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego w Poznaniu. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (27), 45–64. https://doi.org/10.14746/rrpr.2014.27.04

Abstrakt

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. jest bez wątpienia jednym z głównych czynników zmian w sektorze nauki i szkolnictwa wyższego w naszym kraju w ostatnich latach. W szczególności dotyczy to międzynarodowych aspektów działalności szkół wyższych i placówek badawczych. Niemniej istotne wydają się korzyści infrastrukturalne w postaci dofinansowania ze środków europejskich budowy i modernizacji budynków uczelnianych, wyposażenia laboratoriów itd.
Celem niniejszego artykułu jest próba wskazania i oceny wpływu członkostwa w Unii Europejskiej na sytuację i umiędzynarodowienie nauki i szkolnictwa wyższego w Poznaniu. W artykule podjęto analizę czterech wymiarów działalności naukowej i edukacyjnej, którymi były kolejno: (1) międzynarodowa aktywność publikacyjna – publikacje w najbardziej renomowanych czasopismach, (2) międzynarodowa współpraca naukowa w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej, (3) projekty realizowane przez jednostki naukowe oraz uczelnie wyższe w ramach programów operacyjnych oraz (4) umiędzynarodowienie procesu edukacyjnego na uczelniach. Sytuację nauki i szkolnictwa wyższego Poznania porównano z sytuacją w innych największych miastach Polski. Przeprowadzone badania wykazały, że w przypadku każdej z analizowanych sfer można wskazać na korzyści płynące z członkostwa w Unii Europejskiej dla nauki i szkolnictwa wyższego w Poznaniu.
https://doi.org/10.14746/rrpr.2014.27.04
PDF

Bibliografia

Acosta M., Coronado D., Ferrándiz E., León, M.D. 2010. Factors affecting inter-regional academic scientific collaboration within Europe: the role of economic distance. Scientometrics, 87, 1: 63–74.

Altbach P.G., Knight J. 2007. The internationalization of higher education: Motivations and realities. Journal of Studies in International Education, 11, 3–4: 290–305.

Apple M.W., Ball S.J., Gandin L.A. (red.). 2010. The Routledge International Handbook of Sociology of Education. Routledge, Abingdon.

Bajerski A. 2009. Przekształcenia struktury przestrzennej szkolnictwa wyższego w Polsce po 1989 r. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Bajerski A. 2011. Konkurencyjność Poznania jako ośrodka nauki w Polsce i Europie. Centrum Badań Metropolitalnych UAM, Poznań.

Bajerski A. 2012. Ranga Poznania jako ośrodka nauki. [w:] T. Kaczmarek (red.), Pozycja konkurencyjna Poznania wśród metropolii polskich i europejskich, s. 181–199.

Bessey D. 2012. International student migration to Germany. Empirical Economics, 42, 1: 345–361.

Biostat 2013. Efektywność wdrażania strategii promocji marki Poznań (raport).

Chojnicki Z., Czyż T. 1997. Struktura przestrzenna nauki w Polsce. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

de Wit H. 2002. Internationalization of Higher Education in the United States of America and Europe: A Historical, Comparative, and Conceptual Analysis. Westport, London.

Gómez I., Fernández M.T., Sebastián J. 1999. Analysis of the structure of international scientific cooperation networks through bibliometric indicators. Scientometrics, 44, 3: 441–457.

González C.R., Mesanza R.B., Mariel P. 2011. The determinants of international student mobility flows: an empirical study on the Erasmus programme. Higher Education, 62, 4: 413–430

Malendowski E. 2012. Główne tendencje w handlu zagranicznym nowych państw członkowskich (UE-10) wynikające z akcesji do UE. [W:] J. Rymarczyk, M. Domiter, W. Michalczyk (red.), Handel i inwestycje w semiglobalnym otoczeniu. T. 2. Prace

Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 267, 2: 106–121.

Matthiessen C.W., Schwarz A.W., Find S. 2006. World cities of knowledge: research strength, networks and nodality. Journal of Knowledge Management, 10, 5: 14–25

Najda-Janoszka M., Wach K. 2010. Międzynarodowe powiązania kooperacyjne małopolskich przedsiębiorstw w procesie europejskiej integracji gospodarczej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 812: 99–114.

Olechnicka A., Płoszaj A. 2008. Polska nauka w sieci? Przestrzeń nauki i innowacyjności. Raport z badań. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

Ortega J.L., Aguillo I.F. 2010. Shaping the European research collaboration in the 6th Framework Programme health thematic area through network analysis. Scientometrics, 85: 377–386

Pijet-Migoń E. 2012. Zmiany rynku lotniczych przewozów pasażerskich w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 25.

Słowiński R. 2011. Poznań jako ośrodek naukowy – pozycja w kraju i w Europie. Nauka, 4: 109–124.

Supel J.A. 2007. Udział Polski w 6. Programie Ramowym Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i wdrożeń przyczyniających się do tworzenia Europejskiej Przestrzeni Badawczej i innowacji (2003–2006). Statystyki.

Raport końcowy. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Warszawa.

Teichler U. 2004. The changing debate on internationalisation of higher education. Higher Education, 48, 1: 5–26.

Wagner C.S., Leydesdorff L. 2005. Mapping the network of global science: comparing international co-authorships from 1990 to 2000. International Journal of Technology and Globalisation, 1, 2: 185–208.