Funkcjonowanie klastrów rolno-żywnościowych na ekologicznym rynku rolnym w Polsce
PDF

Słowa kluczowe

klastry rolno-żywnościowe
rolnictwo ekologiczne
żywność ekologiczna

Jak cytować

Kacprzak, E. (2014). Funkcjonowanie klastrów rolno-żywnościowych na ekologicznym rynku rolnym w Polsce. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (26), 119–133. https://doi.org/10.14746/rrpr.2014.26.09

Abstrakt

W artykule oceniono poziom rozwoju ekologicznych klastrów rolno-spożywczych w kontekście potencjału polskiego rolnictwa ekologicznego, przetwórstwa ekologicznych płodów rolnych i dystrybucji żywności wyprodukowanej metodami ekologicznymi. Stwierdzono, że pomimo obserwowanego w Polsce w pierwszym dziesięcioleciu XXI w. wzrostu zainteresowania klasteringiem i rosnącej liczby klastrów oraz intensywnego rozwoju rolnictwa ekologicznego, klastry rolno-żywnościowe skupiające podmioty związane z produkcją żywności ekologicznej mają marginalne znaczenie. Na początku 2014 r. istniały jedynie dwa: klaster Dolina Ekologicznej Żywności oraz klaster Kujawsko-Pomorski Oddział Stowarzyszenia Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi „Ekoland”. Ocena funkcjonowania tych klastrów jednoznacznie wskazuje, że proces budowy ekologicznych klastrów rolno-żywnościowych w Polsce dopiero się rozpoczyna i obecnie klastering jedynie w bardzo niewielkim stopniu wykorzystuje potencjał polskiego rolnictwa ekologicznego.
https://doi.org/10.14746/rrpr.2014.26.09
PDF

Bibliografia

Bergman E.M., Feser E.J. 1999. Industrial and regional clusters: concepts and comparative aplications. Regional Research Institute, West Virginia University.

Figiel S., Kuberska D., Kufel J. 2011. Analiza uwarunkowań i stanu rozwoju klastrów rolno-żywnościowych w Polsce. Program Wieloletni 2011–2014, 15. IERiGŻ, Warszawa.

Figiel S., Kuberska D., Kufel J. 2012. Klastry i inicjatywy klastrowe w polskim sektorze rolno-żywnościowym. Program Wieloletni 2011–2014, 48. IERiGŻ, Warszawa.

Figiel S., Kuberska D., Kufel J. 2013. Rola klastrów w konkurencyjnym rozwoju sektora rolno-żywnościowego w Polsce. Program Wieloletni 2011–2014, 92. IERiGŻ, Warszawa.

Hołub-Iwan J. (red.) 2012. Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2012. Raport ogólny. PARP. Warszawa.

Hołub-Iwan J., Małachowska M. 2008. Rozwój klastrów w Polsce. Raport z badań. Szczecińska Fundacja Talent–Promocja–Postęp, Szczecin (http://www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Documents/ig_023.pdf; dostęp: 30.01.2014).

Kacprzak E. 2011. Development of ecological processing of agricultural products in Poland in the years 2004–2010. Annals of The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, XIII(6): 74–79.

Klastry polityka rozwoju gospodarczego oparta na klastrach. Ministerstwo Gospodarki (http://www.mg.gov.pl/files/upload/11783/KLASTRY_PL_press.pdf; dostęp: 28.01.2014).

Klastry w Polsce. 2012. PARP, Warszawa.

Klastry w województwie lubelskim. 2011a. PARP, Warszawa.

Klastry w województwie kujawsko-pomorskim. 2011b. PARP, Warszawa.

Kładź K., Kowalski A.M. 2010. Stan rozwoju klastrów w Polsce. [W:] M.A. Weresa (red.), Polska – raport o konkurencyjności 2010. Klastry przemysłowe a przewagi konkurencyjne. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Kowalski A.M. 2013. Znaczenie klastrów dla innowacyjności gospodarki w Polsce. Oficyna Wydawnicza SGH. Warszawa.

Łuczka-Bakuła W., Smoluk J. 2006. Rolnictwo ekologiczne w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Ekonomia i Środowisko, 1(29): 204–212.

Mikołajczak B., Kurczewska A., Fila J. 2009. Klastry na świecie. Studia przypadków. Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Porter M.E. 1998. On Competition. HBS Press, Boston.

Porter M.E. 2001. Porter o konkurencji. PWN, Warszawa.

Potter J., Miranda G. 2009. Clusters, Innovation and Entrepreneurship. Local Economic and Employment Development (LEED). OECD.

Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2009–2010. 2011. GIJHRS, Warszawa.

Socińska J. 2012. Klastry jako czynnik zrównoważonego rozwoju na obszarach wiejskich. J. Agribus. Rural Dev., 3(25): 251–259.

The World of Organic Agriculture – Statistics and Emerging Trends 2012. 2012. Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), Frick, and International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM), Bonn (http://ec.europa.eu/agriculture/organic/organic-farming/what-organic/the-market_en; dostęp: 25.01.2014).

Václavik T., Szeremeta A. 2008. Poland. [W:] S. Osch, B. Schaer, C. Strauch, C. Bauer (red.), Specialised Organic Retail Report Practical Compendium of the Organic Market in 27 European Countries. ORA, Vienna, EKOZEPT,

Montpellier/Freising, Biovista, Ettlingen.

Zientek-Varga J. 2009. Ekorynek w Polsce – w stronę rozwoju. Fresh&Cool Market, 2: 18–25 (http://www.fcmarket.pl/sezam/191825.pdf; dostęp: 29.01.2014).

Żakowska-Biemans S. 2008. Preferencje polskich konsumentów w odniesieniu do miejsc sprzedaży żywności ekologicznej. Handel Wewnętrzny, 4/5: 88–95.

http://www.dolinaeko.pl/ (4.02.2014)

http://www.dolinaeko.pl/news/627,podsumowanie_projektu_dolina_ekologicznej_zywnosci (4.02.2014)

http://www.clusterobservatory.eu/ (2.02.2014)

http://www.iung.pulawy.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=169&Itemid=90 (28.01.2014)

http://www.pi.gov.pl/PARP/data/klastry/index.html (29.01.2014)

http://www.podkarpackiesmaki.pl/pl/klaster-podkarpackie-smaki/