Znaczenie funduszy UE w rozwoju wielofunkcyjności rolnictwa w województwie wielkopolskim w latach 2004–2014
PDF

Słowa kluczowe

wielofunkcyjność rolnictwa
fundusze UE
województwo wielkopolskie

Jak cytować

Kołodziejczak, A. (2016). Znaczenie funduszy UE w rozwoju wielofunkcyjności rolnictwa w województwie wielkopolskim w latach 2004–2014. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (36), 131–144. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/8554

Abstrakt

Artykuł dotyczy wpływu działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2004–2014, ukierunkowanych na rozwój wielofunkcyjności rolnictwa. Jako podstawę analizy przestrzennej przyjęto w skali powiatów udział liczby zrealizowanych wniosków w ogólnej liczbie gospodarstw rolnych oraz wielkość pozyskanych kwot w przeliczeniu na hektar użytków rolnych, co umożliwiło konstrukcję syntetycznego wskaźnika oraz wydzielenie poziomów oddziaływania funduszy UE na rozwój wielofunkcyjności rolnictwa województwa wielkopolskiego.
PDF

Bibliografia

Adamowicz M. 2005. Wielofunkcyjne rolnictwo w rozwoju obszarów wiejskich. [W:] M. Kłodziński, W. Dzun (red.), Rolnictwo a rozwój obszarów wiejskich. IRWiR PAN, Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej AR w Szczecinie, Warszawa, s. 32–56.

Agrochemiczne badania gleb Wielkopolski w latach 2000–2004. 2005. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Poznań.

Dax T., Hellegers P. 2000. Policies for Less Favoured Areas. [W:] F. Brouwer, P. Lowe (red.), CAP Regimes and the European Contryside. Prospects for Integration between Agricultural Regional and Environmental Policies. CAB International, Wallingford, s. 179–197.

Głębocki B. 2014. Rolnicze użytkowanie ziemi. [W:] B. Głębocki (red.), Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa. PSR 2010. GUS, Warszawa, s. 152–177.

Kodeks dobrej praktyki rolniczej. 2004. MRiRW-MŚ, Warszawa.

Kołodziejczak A. 2006. Uwarunkowania przyrodnicze struktury przestrzennej rolnictwa Wielkopolski. [W:] A. Kostrzewski, J. Czerniawska (red.), Przemiany środowiska geograficznego Polski północno-zachodniej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań: 211–218.

Kołodziejczak A., Rudnicki R. 2012. Instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej ukierunkowane na poprawę środowiska przyrodniczego a planowanie przestrzenne rolnictwa. Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum, Gospodarka Przestrzenna, 11(2): 117–133.

Kopeć B. 1987. Intensywność organizacji w rolnictwie polskim w latach 1960–1980. Rocz. Nauk Rolniczych, G 84(1): 7–27.

Plan rozwoju obszarów wiejskich 2004–2006. 2004. MRiRW, Warszawa.

Program rozwoju obszarów wiejskich 2007–2013. 2007. MRiRW, Warszawa.

Racine J.B., Reymond H. 1977. Analiza ilościowa w geografii. PWN, Warszawa.

van Huylenbroeck G., Vandermeulen V., Mettepemningen E., Verspecht A. 2007. Multifunctionality of Agriculture: A Review of Definitions, Evidence and Instruments, Living Reviews in Landscape Research, 3 (http://www.livingreviews.org/lrlr-2007-3; dostęp: 10.10.2016).

Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski. 2000. Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy.

Wilkin J. 2009, Wielofunkcyjność rolnictwa – konceptualizacja i operacjonalizacja zjawiska, Wieś i Rolnictwo, 4 (145): 9–28.

Zegar J. 2009. Z badań nad rolnictwem zrównoważonym (10). Raport końcowy synteza i rekomendacje. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, 175. IERiGŻ – PIB, Warszawa.