Relacje łączące Kępno z Poznaniem, Kaliszem i Wrocławiem w kontekście aktualnego i dyskutowanego podziału administracyjnego kraju
PDF

Słowa kluczowe

Kępno
powiat kępiński
relacje społeczno-gospodarcze
podział administracyjny kraju
województwo wielkopolskie

Jak cytować

Dyba, W. (2017). Relacje łączące Kępno z Poznaniem, Kaliszem i Wrocławiem w kontekście aktualnego i dyskutowanego podziału administracyjnego kraju. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (36), 179–197. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/8557

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących relacji społeczno-gospodarczych łączących Kępno – miasto położone na południu województwa wielkopolskiego – z Poznaniem, Kaliszem i Wrocławiem. Celem tych badań była odpowiedź na pytanie, które z tych relacji są najsilniejsze i do którego województwa: wielkopolskiego, dolnośląskiego czy planowanego nowego środkowopolskiego – powinno należeć Kępno (wraz z gminą i powiatem kępińskim). W analizie posłużono się danymi wtórnymi oraz pierwotnymi – ankietami zebranymi wśród mieszkańców Kępna. Dotyczyły one m.in. uwarunkowań historyczno-przyrodniczych przynależności regionalnej, częstotliwości i celów wizyt kępnian w badanych miastach, znajomości słów gwary poznańskiej, a także opinii na temat województwa, do którego Kępno powinno należeć.
PDF

Bibliografia

Babiak J. 2015a. O powiecie kępińskim. Przegląd Wielkopolski, 4(110): 4–8.

Babiak J. 2015b. Dworzec kępiński – unikalna budowla infrastruktury kolejowej. Przegląd Wielkopolski, 4(110): 28–29.

Budner W., Matykowski R. 1993. Regionalizm i świadomość regionalna w Wielkopolsce: spojrzenie geograficzne. [W:] M. Latoszek (red.), Regionalizm jako folkloryzm, ruch społeczny i formuła ideologiczno-polityczna. Wydawnictwo Gdańskie, Gdańsk.

Czyż T. (red.) 1996. Zastosowanie modelu potencjału w regionalizacji strukturalnej Polski. [W:] Podstawy regionalizacji geograficznej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 45–68.

Chojnicki Z., Czyż T. 2000. Nowa organizacja terytorialna Polski i układ regionalny. Czasopismo geograficzne, 71, 3–4: 261–277.

Churski P. (red.) 2009. Spójność i konkurencyjność regionu wielkopolskiego. Wyniki projektu badawczego zrealizowanego w ramach konkursu dotacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania funduszy strukturalnych na poziomie Narodowej Strategii Spójności. Wersja CD, Poznań.

Dolata M., Konecka-Szydłowska B., Perdał R. 2009. Świadomość regionalna młodego pokolenia Wielkopolan. [W:] T. Czyż (red.), Charakter regionalny województwa wielkopolskiego. Biuletyn IGSEiGP UAM, seria Polityka Regionalna i Rozwój Regionalny, 9: 21–42.

Dyba W., Stryjakiewicz T. 2012. Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województwa wielkopolskiego w świetle realizacji polityki intraregionalnej. Biuletyn IGSEiGP, 19.

Gloger Z., 1903. Geografia historyczna ziem dawnej Polski, Kraków. Publikacja zdygitalizowana (http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=3149).

Gruchmanowa M., Witaszek-Samborska M., Żuk-Święcicka M. 1987. Mowa mieszkańców Poznania. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.

Kaczmarek T. 2005. Reforma terytorialno-administracyjna Polski – porównanie z innymi krajami Unii Europejskiej. Biuletyn KPZK PAN, 197: 131–156.

Kozłowski J. 2016. Propozycje tworzenia nowych województw. Analiza. Instytut Obywatelski, 22.02.2016 r. (http://www.instytutobywatelski.pl/24869/komentarze/polityka-komentarze/analiza-propozycje-tworzenia-nowych-wojewodztw).

Kurzawa J., Nawrocki J. 1978. Dzieje Kępna. Polskie Towarzystwo Historyczne – oddział w Poznaniu. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Leoński Z. 2006. Samorząd terytorialny w RP. Wyd. C.H. Beck, Warszawa.

Lorenz M. 2015. Geneza i historyczne uwarunkowania powiatu kępińskiego. Przegląd Wielkopolski, 4(110): 14–20.

Matykowski R. 1996. Rola świadomości regionalnej w kształtowaniu granic regionu poznańskiego. [W:] T. Czyż (red.), Podstawy regionalizacji geograficznej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 127–140.

Parysek J.J. 1997. Podstawy gospodarki lokalnej. Wyd. Nauk. UAM, Poznań.

Rutkowska D. 2004. Dworzec kolejowy w Kępnie. Kronika Wielkopolski 3(111).

Strategia rozwoju powiatu kępińskiego na lata 2014–2020. 2014. Kępno–Wrocław.

Ustawa z 8.03.1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. nr 16, poz. 95); od 1999 r. ustawa ta nosi nazwę „Ustawa o samorządzie gminnym” – tekst jedn. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.).

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 1998 r. nr 91, poz. 578 ze zm.).

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 1998 r. nr 91, poz. 576 ze zm.).

Witaszek-Samborska M., Piotrowicz, A. 2009. Słowniczek gwar Poznania i Wielkopolski. Wyd. Fundacja Patria, Poznań.

Wykrętowicz, S. 1998. Samorząd jako wyraz demokracji obywatelskiej. [W:] S. Wykrętowicz (red.), Samorząd w Polsce: istota, formy zadania. Wyd. Nauk. WSB, Poznań, s. 13–91.

[źr. 1] Powiat kępiński do województwa dolnośląskiego zamiast wielkopolskiego. Forum internetowe powiatu kępińskiego (http://www.kympno.pl/forum/powiat-kepinski-do-wojewodztwa-dolnoslaskiego-zamiast-wlkp-t573.html).

[źr. 2] Walka z wiatrakami o województwo środkowopolskie (http://www.faktykaliskie.pl/wiadomosci/walka-z-wiatrakami-o-wojewodztwo-srodkowopolskie,5418.html).

[źr. 3] Czy powiat kępiński będzie w województwie środkowopolskim? (http://tygodnikkepinski.pl/nius/fullnews.php?id=1001).

[źr. 4] Województwo środkowopomorskie: najlepiej powołać je w 2018 r. http://www.gk24.pl/wiadomosci/koszalin/art/9245744,wojewodztwo-srodkowopomorskie-najlepiej-powolac-je-w-2018-r,id,t.html).

[źr. 5] Dni Częstochowy pod hasłem „Jasne, że województwo częstochowskie” (http://czestochowa.naszemiasto.pl/artykul/dni-czestochowy-2016-pod-haslem-jasne-ze-wojewodztwo,3837422,artgal,t,id,tm.html).

[źr. 6] Województwo staropolskie – portal tematyczny (http://wojewodztwo-staropolskie.com/).

[źr. 7] Swianiewicz P., 2016. Potencjalne konsekwencje wydzielenia regionu stołecznego Mazowsza dla wykonywania zadań samorządów wojewódzkich. Wystąpienie podczas konferencji w Sejmie RP na temat podziału województwa mazowieckiego (http://www.mazovia.pl/nagrania/art,30,potencjalne-konsekwencje-wydzielenia-regionu-stolecznego-mazowsza-dla-wykonywania-zadan-samorzadow-wojewodzkich.html).

[źr. 8] Utworzenie i organizacja diecezji kaliskiej (http://www.diecezja.kalisz.pl/utworzenie-diecezji-kaliskiej).

[źr. 9] Dojazdy do pracy w Polsce – wyniki Narodowego Spisu Powszechnego GUS (2011). Dostępne pod adresem (http://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2011/nsp-2011-wyniki/dojazdy-do-pracy-w-polsce-wyniki-nsp-2011,9,1.html).

[źr. 10] Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie (http://www.pupkepno.pl/main/mapa_witryny.html).

[źr. 11] Podręczny słownik gwary poznańskiej ([http://regionwielkopolska.pl/kultura-ludowa/gwara/podreczny-slownik-gwary-poznanskiej.html]).

[źr. 12] Słownik gwary poznańskiej (http://www.poznan.name/slownik_gwary_poznanskiej.htm).

[źr. 13] Mniejsza Wielkopolska? Debata na antenie radia Merkury Poznań (http://www.radiomerkury.pl/informacje/pozostale/mniejsza-wielkopolska-kalisz-odpadnie.html).