Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  • Składana do druku praca nie była dotychczas publikowana i nie jest złożona w innej redakcji.
  • Tekst jest przygotowany zgodnie z wytycznymi dla autorów.
  • Tekst jest złożony w postaci pliku tekstowego .doc/.docx/.odt

Autorów chętnych do publikacji artykułu w czasopiśmie Studia Azjatystyczne prosimy o przesłanie tekstu w pliku .doc do Sekretarza Redakcji, na adres e-mail: stuazja@amu.edu.pl.

Artykuł powinien spełniać następujące kryteria formalne:

1. Objętość – do 40 tysięcy znaków (licząc ze spacjami i przypisami).

2. Prosimy o podanie:
a) imienia i nazwiska autora artykułu,
b) adresu e-mail do kontaktu,
c) nazwy uczelni macierzystej,
d) tytułu referatu (w języku polskim i angielskim),
e) streszczenia artykułu w języku angielskim,
f) słów kluczowych w języku angielskim.

3. Motto (jeśli jest): wyrównanie do prawej, bez cudzysłowu, rozmiar czcionki 10.

4. Wymagania odnośnie edycji tekstu głównego:
a) czcionka: Times New Roman, rozmiar 12 pt;
b) marginesy: 2,5 cm, interlinia: 1,5;
c) uprasza się o niestosowanie dodatkowych spacji w celu wyrównania tekstu, przesuwania pojedynczych liter do następnego wiersza oraz niestosowanie tzw. „twardego enteru” i „twardej spacji”;
d) do zapisu języków orientalnych/afrykańskich stosuje się wyłącznie transkrypcję naukową, np. w wypadku języka arabskiego jest to transkrypcja ISO. Prosimy o używanie wyłącznie czcionki Times New Roman do zapisu transkrypcyjnego, a w wypadku braku odpowiednich znaków zapisanie artykułu w czcionce Charis SIL dostępnej tutaj.

5. Cytaty:
a) nie dłuższe niż zdanie należy zaznaczyć cudzysłowem bez wydzielania w formie osobnego akapitu;
b) cytaty przytaczane w obrębie większego cytatu zaznacza się za pomocą cudzysłowu francuskiego « »;
c) cytaty większe należy wyodrębnić jako osobny akapit pisany czcionką 10 pt;
d) wiersze – składane jak dłuższe cytaty;
e) pominięcie fragmentu w tekście – zaznaczane wielokropkiem w nawiasie kwadratowym [...];
f) wyjaśnienia, dopowiedzenia niepochodzące od autora cytatu zapisywane powinny być w nawiasie kwadratowym, po myślniku informacja o autorstwie – inicjały np. autora tekstu (mogą być poprzedzone doprecyzowującym komentarzem: dop. M. K.);
g) po cytacie, w którym pojawiają się wyróżnienia niepochodzące od autora cytatu, należy umieścić w nawiasie kwadratowym informację o ich autorstwie, np.: [M. K.].

6. Nazwiska w tekście głównym: po raz pierwszy pełne imię i nazwisko, kolejne przywołanie – nazwisko.

7. Wtręty obcojęzyczne, np. videpar excellence należy pisać kursywą.

8. Po cytatach prosimy umieścić nawias zawierający nazwisko autora, rok publikacji i stronę/y po dwukropku w następujący sposób (Danecki 2001: 23). Jeśli publikacja ma dwóch autorów, w przypisie nawiasowym powinno pojawić się tylko nazwisko pierwszego z nich.

9. Prosimy o umieszczenie na końcu artykułu bibliografii sporządzonej wg poniższego wzoru:
a) Artykuł:
Zajączkowski, Ananiasz. 1926. Literatura karaimska (Szkic bibliograficzny), Myśl karaimska 1, 3 (1926), 7-17.
b) Monografia:
Adamczuk, Lucjan, Halina Kobeckaite, Szymon Pilecki. 2003. Karaimi na Litwie i w Polsce. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
c) Rozdział w publikacji zwartej:
Jankowski, Henryk. 1994. Jak krymscy Karaimowie czytali pataḥ i co z tego wynika?. Elżbieta Górska, Barbara Ostafin (red.). Studia Orientalia Thaddaeo Lewicki Oblata. Kraków: The Enigma Press, 107-114.
d) Źródła internetowe:
Roosa, John. 2010. Dictionary of a Disaster, Inside Indonesia 99,
http://www.insideindonesia.org/feature-editions/dictionary-of-a-disaster, dostęp: 6.09.2014.