Platforma e-learningowa narzędziem w nauczaniu zdalnym osób dorosłych
PDF

Słowa kluczowe

adult education
long-distance learning
e-learning platform

Jak cytować

Nowak-Żółty, E., & Bożerocki , T. (2020). Platforma e-learningowa narzędziem w nauczaniu zdalnym osób dorosłych. Studia Edukacyjne, (50), 441–452. https://doi.org/10.14746/se.2018.50.29

Abstrakt

The authors of the article address issues concerning the teaching of the Polish language of adults living in the Czech Republic, Lithuania and Latvia via remote education, using the e-learning platform. They point to the unique approach of adults to education by means of IT tools (e-learning platform). The aim of the authors’ search is to try to answer the question: “Is learning Polish using an e-learning platform effective?” The authors also want to learn about the platform itself as a tool in adult learning.

https://doi.org/10.14746/se.2018.50.29
PDF

Bibliografia

Aleksander T., Teoretyczne i praktyczne aspekty edukacji kulturalnej oraz oświaty dorosłych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.

Aleksander T., Andragogika: podręcznik akademicki, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2009.

Babbie E.R., The Practice of Social Reserch, Wadsworth/Thomson Learnig, All Rights Reserved 2001.

Bąk A., Hołda M., Seniorzy w sieci. Między stereotypem a prawdą, [w:] Człowiek zalogowany. Od mowy nienawiści do integracji w sieci, Biblioteka Jagiellońska, Kraków 2013.

Boczukowa B., Jak kształcić dorosłych, refleksje andragoga, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.

Borczyk W., Wnuk W., Edukacja w starości i do starości, [w:] Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje, Wydawnictwo Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2012.

Czarkowski J.J., E-Learning dla dorosłych, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Moodle [dostęp: 02.12.2018].

http://www.wiedzabezbarier.eu

Juszczyk S. (2003), Edukacja na odległość, Wydawnictwo Adam Marszalek, Toruń 2012.

Kurasz I., Edukacja dorosłych wobec problemów globalizacji, [w:] Andragogika w ujęciu interdyscyplinarnym, red. W. Horyń, J. Maciejewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007.

Kryston M., Serak M., Tomczyk Ł., Nowe trendy w edukacji seniorów, Czesko-Polsko-Słowackie studia z zakresu andragogiki i gerontologii społecznej, Kraków 2014.

Malec M., Edukacyjne, kulturowe i społeczne konteksty starości, Oficyna Wydawnicza ATUT-Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2011.

Malewski M., Teorie andragogiczne. Metodologia teoretyczności dyscypliny naukowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998.

Malewski M., Od nauczania do uczenia się, o paradygmatycznej zmianie w andragogice, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2010.

Meger Z., Zmieniająca się rola nauczyciela w warunkach przeobrażeń technologicznych, [w:] Być nauczycielem – opiekunem – wychowawcą. Między teorią a praktyką, red. G. Durka, E. Murawska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012.

Paluchowski J., Internet a psychologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Prensky M., Digital Natives, Digital Immigrants, [w:] Jak będzie się zmieniać edukacja, red.

W. Kołodziejczyk, M. Polak, Wydawnictwo Instytut Obywatelski, Warszawa 2001.

Siemieniecki B., Komputer w edukacji: Podstawowe problemy technologii informacyjnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002.

Siemieniecki B., Technologia informacyjna w polskiej szkole: Stan i zadania, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003.

Stopińska-Pająk A., Chowanna t. II – Edukacja wobec starości, tradycja i współczesność, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009.

Szmigielska B., Senior zalogowany, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014.

Śliwerski B., Jak zmieniać szkołę? Studia z polityki oświatowej i pedagogiki porównawczej, Oficynawydawnicza Impuls, Kraków 2008.

Tomczyk Ł., Edukacja osób starszych, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015.

Włodarski Z., Psychologia uczenia się, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.