Nauczanie zdalne z perspektywy uczniów i nauczycieli. Przykład zastosowania modelu wirtualnego w nauczaniu zdalnym w klasach starszych w szkole podstawowej Cogito w Poznaniu
PDF

Słowa kluczowe

distant education
virtual model
primary education
Célestin Freinet’s pedagogy

Jak cytować

Abramowicz, D., Banasiak, Żaneta, Kędra, M., Hoffman, P., & Pilna, D. (2021). Nauczanie zdalne z perspektywy uczniów i nauczycieli. Przykład zastosowania modelu wirtualnego w nauczaniu zdalnym w klasach starszych w szkole podstawowej Cogito w Poznaniu. Studia Edukacyjne, (62), 87–102. https://doi.org/10.14746/se.2021.62.5

Abstrakt

Remote education is not a new issue discussed in the literature, but in the face of the restrictions introduced by the COVID-19 pandemic, this type of education has developed dynamically. In the conditions of technological progress, it seems that particularly interesting in remote education is the virtual model, applied in March-June 2020 at the level of primary education at the Cogito Public Primary School in Poznań. In order to identify and evaluate remote education in the virtual model from the perspective of students and teachers, surveys with the use of an on-line questionnaire were carried out.

https://doi.org/10.14746/se.2021.62.5
PDF

Bibliografia

Bereźnicki F., Dydaktyka kształcenia ogólnego, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2007.

Bozkurt A., From Distant Education to Open and Distance Learning: A Holistic Evaluation of History, Definitions and Theories, [w:] Handbook of Research on Learning in the Age of Transhumanism, red. S. Sisman-Ugur, G. Kurubacak, IGI Global, Hershey 2019.

Filipiak E., Rozwijanie zdolności uczenia się. Z Wygotskim i Brunerem w tle, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2012.

Frasunkiewicz M., Przewodnik po e-szkole, Dyrektor Szkoły, 2020, 5.

Kędra M., Razem z dzieckiem. Poradnik dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, Wydawnictwo ORE, Warszawa 2014.

Kędra M., Warsztatownia freinetowska w Cogito, Publiczna Szkoła Podstawowa Cogito w Poznaniu, Poznań 2018.

Kędra M., EduNews.pl, Szkoła Kreatorów Świata; https://edunews.pl/system-edukacji/szkoly/3407-szkola-kreatorow-swiata, [dostęp: 28.11.2020].

Kształcenie na odległość – poradnik dla szkół, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2020.

Nowak M., Edukacja zdalna w praktyce, Dyrektor Szkoły, 2020, 5.

Pieńkowski A., Nauczanie na odległość, Dyrektor Szkoły, 2020, 5.

PWC, Badanie wpływu zdalnego nauczania na nauczycieli, uczniów i ich rodziców, Raport z badania kwestionariuszowego, Wrocław 2020.

Semenowicz H., Freinet w Polsce, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1980.

Semenowicz H., Nowoczesna Szkoła Francuska technik Freineta, Nasza Księgarnia, Warszawa 1996.

Sindiani A., Obeidat N., Alshdaifat E., Elsalem L., Alwani M., Rawashdeh H., Fares A., Alalawne T., Tawalbeh L., Distance education during the COVID-19 outbreak: A cross-sectional study among medical students in North of Jordan, Annals of Medicine and Surgery, 2020, 59.

Sun L., Tang Y., Zuo W., Coronavirus pushes education online, Nature Materials, 2020, 19.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, COVID-19 Education Response, Education Sector issue notes, 2020.

Ścibór J., Wstrzymaj siebie, rusz ucznia: e-nauczanie a e-twórczość [w:] Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele, red. J. Pyżalski, EduAkcja, Warszawa 2020.

Walter N., Mamy (za) duży wybór – jak nie zgubić się wśród narzędzi cyfrowych? [w:] Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele, red. J. Pyżalski, EduAkcja, Warszawa 2020.