Economic Policy from the Perspective of Contemporary Challenges in Economic History – Hopes, Concerns and Dilemmas

Main Article Content

Małgorzata Słodowa-Hełpa

Abstract

The article, written on the basis of a critical review of the latest Polish and foreign-language literature, materials from websites and the author’s experience gained from previous research, is treated as a voice in the discussion on new challenges and the need for historical research on economic policy in its various dimensions and contexts, and on the possibilities in this field. The premises which determined the title, nature and scope of the study were highlighted in the introduction. The following three parts attempt to answer the following questions in sub-headings: why is the turn to the problems of economic policy particularly desirable now? What premises justify and enable intensification of historical research on economic policy problems? How to study the past of economic policy to participate in managing the present and creating the future?

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Słodowa-Hełpa, M. (2020). Economic Policy from the Perspective of Contemporary Challenges in Economic History – Hopes, Concerns and Dilemmas. Studia Historiae Oeconomicae, 38, 4-36. https://doi.org/10.2478/sho-2020-0001
Section
Articles
Author Biography

Małgorzata Słodowa-Hełpa, Poznań University of Economics and Business

Małgorzata Słodowa-Hełpa, Full Professor of the Poznań University of Economics andBusiness, Department of Macroeconomics and Development Research; Research interests:Concerning socio-economical changes and structural diversity of regions, Conditioning, scale and scope of regional differentiation, historic background influence on current transformation processes, Conditions of integrated development (Rozwój zintegrowany – warunki, wymiary, wyzwania, CeDeWu, Warszawa 2013; Ludność wiejska Wielkopolski w procesie przemian społeczno-ekonomicznych. Przeobrażenia struktury społeczno-zawodowej w latach 1945-1970, [Rural Population of Wielkopolska Region in the Process of Socio-Economic Transformations Changes of Socio-Professional Structure] PWN, Warszawa-Poznań 1988 – Individual Award Minister of National Education (for the book).

References

 1. Acemoglu D. (2020), Punkt przeciążenia, Dziennik Gazeta Prawna, 203(5356), 16–18 października, A16-A17.
 2. Acemoglu D., Johnson S., Robinson J. (2005), Institutions as the Fundamental Cause of Long-Run Growth [in:] Aghion P.A., Durlauf S.N. (eds.), Handbook of Economic Growth, Volume 1 Elsevier B.V., Amsterdam : North Holland, 385-472.
 3. Acemoglu D., Robinson J. (2014), Dlaczego narody przegrywają, Wydawnictwo Zysk i Spółka, Poznań.
 4. Atkinson A.B. (2017), Nierówności. Co da się zrobić?, Wydawnictwo Krytyka Polityczna, Warszawa.
 5. Bałtowski M. (2015), Ewolucja ekonomii a nowy pragmatyzm Grzegorza W. Kołodki, Ekonomista, 5, 575-593.
 6. Bloch M. (1960), Pochwała historii, czyli o zawodzie historyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Braudel F. (1999), Historia i trwanie, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa.
 8. Bregman R. (2020a), Humankind: A Hopeful History, Bloomsbury Publishing.
 9. Bukowski M., Koryś P., Leszczyńska C., Tymiński M., Wolf N. (2018), Wzrost gospodarczy ziem polskich w okresie pierwszej globalizacji (1870–1910), Ekonomista, 2, 127-155.
 10. Bukowski M., Koryś P., Leszczyńska C., Tymiński M., Wolf N. (2019), Urbanization and GDP per capita: New data and results for the Polish lands, 1790–1910), Historical Methods: A Journal of Quantitative and Interdisciplinary History, 52(4), 213-227.
 11. Chang H.-J. (2015), Ekonomia. Instrukcja obsługi, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 12. Csaba L. (2016), Nieortodoksja, heterodoksja a ekonomia globalna, [in:] Bałtowski M. (ed.), Ekonomia przyszłości. Wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Dzionek-Kozłowska J. (2016), Homo oeconomicus w XXI wieku. Imperializm ekonomii a ekonomia behawioralna, [in:] Gorazda M., Hardt Ł., Kwarciński T. (eds.), Metaekonomia. Zagadnienia z filozofii ekonomii, Wydawnictwo Copernicus Center Press, Kraków, 105-130.
 14. Dzionek-Kozłowska J. (2018), Model homo oeconomicus. Geneza, ewolucja, wpływ na rzeczywistość gospodarczą, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 15. Dz.U nr 78 poz. 483, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
 16. Ekonomia i polityka. Wokół teorii Grzegorza W. Kołodko (2019), Mączyńska E. (ed.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 17. Ekonomia przyszłości. Wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko, (2016), Bałtowski M. (ed.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 18. Fiedor B. (2019), Podział na ortodoksję i heterodoksję w świetle potrzeby pluralizmu metodologicznego w ekonomii, perspektywa mikroekonomiczna, [in:] Gorynia M. (ed.), Ewolucja nauk ekonomicznych. Jedność a różnorodność, relacje do innych nauk, problemy klasyfikacyjne, PAN, Warszawa, 41-56.
 19. Fischer L., Hasell J., Proctor J.C., Uwakwe D., Ward-Perkins Z., Watson C. (2018), Pomyśleć ekonomię od nowa. Przewodnik po głównych nurtach ekonomii heterodoksyjnej, Wydawnictwo Ekonomiczne Hetorodox, Poznań.
 20. Galor O. (2007), Discrete Dynamical Systems, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg.
 21. Galor O. (2011), Unified Growth Theory, Princeton University Press, Princeton & Oxford.
 22. Galor O. (2019), Gospodarka w świetle procesów ewolucyjnych, Z prof. Odedem Galorem, autorem jednolitej teorii wzrostu, rozmawia prof. Magdalena Osińska, Głos Uczelni, Czasopismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 11–12, 31-33.
 23. Galor O. (2020), The journey of humanity: Roots of inequality in the wealth of nations, Economics and Business Review, 6 (20), 2, 7-18.
 24. Gorynia M. (2016), Nauki ekonomiczne a postulat interdyscyplinarności, [in:] Czaja S., Graczyk A. (eds.), Ekonomia i środowisko, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 122-130.
 25. Gorynia M. (2020a), Jak poradzić sobie z koronawirusem, Rzeczpospolita, 04.02.2020, A 27.
 26. Grodzicki M.J. (2015), Teoretyczne uzasadnienia dla prowadzenia polityki przemysłowej, Studia Ekonomiczne, 210, 130-138.
 27. Hausner J. (2019a), Społeczna czasoprzestrzeń działalności gospodarczej. W kierunku ekonomii wartości, Wydawnictwo Nieoczywiste, Kraków.
 28. Hausner J. (2019b), Ekonomia i społeczne imaginarium, Biuletyn PTE, 4(87), 21-28.
 29. Hausner J. (2020), Ekonomia i społeczne imaginarium, Ekonomista, 2, 167-180.
 30. Horodecka A. (2011a), Cele polityki gospodarczej w różnych podejściach metodologicznych ekonomii, Gospodarka Narodowa, 7-8, 113-138.
 31. Horodecka A. (2011b), Koncepcja homo sustinens i jej rola w polityce gospodarczej wobec wyzwań globalnego kryzysu, [in:] Pająk K., Tomidajewicz J. (eds.), Polityka gospodarcza wobec globalnego kryzysu ekonomicznego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 31-55.
 32. Horodecka A. (2013), Ekonomia na rozdrożu: pomiędzy monizmem i pluralizmem metodologicznym, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 92: Polityka gospodarcza w poszukiwaniu nowego paradygmatu, 271-303.
 33. Horodecka A. (2014), „Homo oeconomicus” jako podstawa ekonomii – krytyka i alternatywy, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 347, 166-183.
 34. Horodecka A. (2017), Polityka gospodarcza w świetle przemian współczesnej myśli ekonomicznej, [in:] Stacewicz J. (ed.), Perspektywy polityki gospodarczej, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 99, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 211-239.
 35. Horodecka A. (2018), Obraz człowieka we współczesnej ekonomii, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 36. Horodecka Anna (2012), Funkcje obrazu człowieka w ekonomii, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 88: Pomiędzy polityką stabilizacyjną i polityką rozwoju, 9-39.
 37. Irmen A. (2019), A review concerning the proposal to confer the degree of doctor honoris causa from the Poznań University of Economics and Business on Oded Galor, [in:] Uroczystość nadania Odedowi Galorowi godności doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 81-92.
 38. Keen S. (2017), Ekonomia neoklasyczna: fałszywy paradygmat, Wydawnictwo Ekonomiczne Heterodox, Poznań.
 39. Kochanowicz J. (2015), Ucieczka w historię. Ego lecture na Wydziale Historycznym Central European University 5 vi 2014 r., Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, 75, 13-33.
 40. Kołodko G.W. (2013), Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości, Prószyński i S-Ka, Warszawa.
 41. Kołodko G.W. (2014), Nowy Pragmatyzm, czyli ekonomia i polityka dla przyszłości, Ekonomista, 2, 161-192.
 42. Kołodko G.W. (2017), Nowy pragmatyzm i jego znaczenie dla uczciwego gospodarowania, [in:] Mączyńska E., Sójka J. (eds.), Etyka i ekonomia. W stronę nowego paradygmatu, PTE, Warszawa.
 43. Kołodko G.W. (2019), Ekonomia nowego pragmatyzmu: tożsamość, cele, metoda, Biuletyn PTE, 4(87), 28-39.
 44. Kołodko G.W. (2020a), Od ekonomicznej teorii do politycznej praktyki, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 45. Koryś P. (2018), Poland From Partitions to EU Accession. Modern Economic History, Palgrave/Springer Nature, London.
 46. Kula W. (1983), Historia, zacofanie, rozwój, Czytelnik, Warszawa.
 47. Kuznets S. (1976), Wzrost gospodarczy narodów. Produkt i struktura produkcji, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 48. Lewicki G. (2019), Dziedzictwa i zombie. Dlaczego należy wspierać krótkoterminowe prognozy analizą zjawisk długofalowych, Porównania, 1(24), 269-273.
 49. Little D. (2010), New Contributions to the Philosophy of History, Springer Science, Dordrecht.
 50. Malaga K. (2019), Oded Galor – doktorem honoris causa LAUDACJA, [in:] Uroczystość nadania Odedowi Galorowi godności doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 34-52.
 51. Malinowski G. (2014a), Nierówności dochodowe a wzrost gospodarczy w kontekście jednolitej teorii wzrostu gospodarczego, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 3, 38-47.
 52. Malinowski G. (2014b), Percepcja nierówności społecznych a rzeczywistość, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 38(2), 118-135.
 53. Malinowski G. (2016a), Ekonomia umiaru – przyszłość możliwa czy nieuchronna?, [in:] Pach J., Kowalska K., Szyja P. (eds.), Ekonomia Umiaru – realna perspektywa?, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 115 – 132.
 54. Malinowski G. (2016b), Nierówności i wzrost gospodarczy. Sojusznicy czy wrogowie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 55. Matera R. (2013), Łączenie ekonomii i polityki w badaniach interdyscyplinarnych. Wyzwania dla ekonomisty, politologa i historyka, [in:] Kalinowski M., Pieczewski A. (eds.), Polityczna kreacja ładu ekonomicznego. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 17-34.
 56. Mączyńska E. (2010), Ekonomia w warunkach gospodarki nietrwałości, [in:] Mączyńska E., Wilkin J. (eds.), Ekonomia i ekonomiści w czasach przełomu, PTE, Warszawa, 59-70.
 57. Mączyńska E. (2017), Asymetrie społeczno-gospodarcze w kontekście teorii ekonomii i etyki [in:] Mączyńska E., Sójka J. (eds.), Etyka i ekonomia. W stronę nowego paradygmatu, PTE, Warszawa, 195-215.
 58. Mączyńska E. (2018a), Chaos w gospodarce globalnej, potrzeba instytucjonalno-ustrojowego ładu. Wybrane refleksje na tle studiów literatury przedmiotu, Biuletyn PTE, 2(81), 34-44.
 59. Mączyńska E. (2018b), Ordoliberalizm i społeczna gospodarka rynkowa jako podstawa inkluzywnego systemu społeczno-gospodarczego, [in:] Mączyńska E., Pysz P. (eds.), Społeczna gospodarka rynkowa: Polska i integracja europejska, PTE, Warszawa.
 60. Mączyńska E. (2020a), Antidotum na kruszący się świat, Dziennik Gazeta Prawna, 148(5301), 31.07.-02.07.2020, A12.
 61. Mączyńska E. (2020b), „Nowa Normalność” wymaga głębokich reform systemu społeczno-gospodarczego, Rynek Opinii, Biuletyn Gospodarczy, 2, 17-18.
 62. Mączyńska E. (2020c), Społeczna Gospodarka Rynkowa. Archaiczny pleonazm czy remedium?, [in:] Mączyńska E., Pysz Piotr (red.), Społeczna Gospodarka Rynkowa i integracja europejska w czasach dziejowego przełomu, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne & Fundacja Konrada Adenauera, Przedstawicielstwo w Polsce, Warszawa,
 63. Mączyńska E., Pysz P. (2020), Po co nam społeczna gospodarka rynkowa?, Ekonomista, 2, 206-231.
 64. Mises L. (2011), Teoria a historia. Interpretacja procesów społeczno-gospodarczych, Wydawnictwo Naukowe PWN: Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa.
 65. Myszczyszyn J. (2019), Wykorzystanie analizy kliometrycznej w ocenie wpływu kolei żelaznych na wzrost gospodarczy Niemiec, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin.
 66. North D.C. (1981), Structure and Change in Economic History, Norton, New York – London.
 67. North D.C. (1990), Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, New York.
 68. North D.C. (2014), Zrozumieć przemiany gospodarcze, Wolters Kluwer, Warszawa.
 69. Osińska M. (2019), Matematyk i filozof z zamiłowania, badacz z natury, ekonomista z wyboru, Głos Uczelni, Czasopismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 7–10, 31-34.
 70. Piątkowski M. (2018), Europe’s Growth Champion, Oxford University Press, New York.
 71. Piketty i co dalej? Plan dla ekonomii i nierówności, (2018), Boushey H., DeLong J.B., Steinbaum M. (eds.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 72. Piketty T. (2015), Kapitał w XXI wieku, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 73. Piketty T. (2018), W stronę pogodzenia ekonomii z naukami społecznymi. Lekcja Kapitału w XXI wieku, [in:] Boushey H., DeLong J.B., Steinbaum M. (eds.), Piketty i co dalej? Plan dla ekonomii i nierówności, Wydawnictwo Naukowe PWn, Warszawa, 607-632.
 74. Piketty T. (2020), Capital and Ideology, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London.
 75. Popper K.R. (2002), Logika odkrycia naukowego, Fundacja Aletheia, Warszawa.
 76. Postuła M. (2019), Polityka społeczno-gospodarcza w UE. Finanse na poziomie krajowym, europej-skim i globalnym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 77. Reisman G. (2015) Kapitał i kapitalizm XXI wieku, Wydawnictwo Fijorr, Warszawa.
 78. Rodrik D. (2011), Jedna ekonomia, wiele recept. Globalizacja, instytucje, wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 79. Rodrik D. (2019), Rządy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 80. Skidelsky R. (2020a), What’s Wrong with Economics? A Primer for the Perplexed, Yale University Press, New Haven, London.
 81. Słodowa-Hełpa M (2015a), Conditions of integrated development, [in:] Jańczuk L. (ed.), Integrated regional development. Conceptual, financial and organizational aspects, Lublin.
 82. Słodowa-Hełpa M. (2013a), Inteligentne specjalizacje regionów – wyzwania, możliwości i dylematy, Roczniki Nauk Społecznych, 5(41), 1, 87-121.
 83. Słodowa-Hełpa M. (2013b), Rozwój zintegrowany. Warunki, wymiary, wyzwania, CeDeWu, Warszawa.
 84. Słodowa-Hełpa M. (2014), Dokąd zmierzamy – odnowa czy od nowa? Nadzieje, obawy i dylematy związane z instytucjonalnym stymulowaniem zintegrowanego rozwoju w Polsce, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 37(1), 20-42.
 85. Słodowa-Hełpa M. (2015b), Interdyscyplinarna natura paradygmatu rozwoju – uwarunkowania i propozycje usprawnienia dialogu, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 41(1), 67-92.
 86. Słodowa-Hełpa M. (2015c), Odkrywanie na nowo dobra wspólnego, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 43(3), 8-20.
 87. Słodowa-Hełpa M. (2019), Przeszłość w procesie poszukiwania recept na zarządzanie teraźniejszością oraz kreowanie przyszłości, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 57(1), 35-49.
 88. Topolski J. (1983), Teoria wiedzy historycznej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
 89. Topolski J. (1996), Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Rytm, Warszawa.
 90. Topolski J. (1998), Świat bez historii, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
 91. Wallerstein I. (2004), Koniec świata jaki znamy, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.
 92. Wallerstein I. (2007), Analiza systemów – światów, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa.
 93. Wilkin J. (2019), Nauka przekracza wszelkie granice, także w ekonomii, [in:] Gorynia M. (ed.), Ewolucja nauk ekonomicznych. Jedność a różnorodność, relacje do innych nauk, problemy klasyfikacyjne, PAN, 57-68.
 94. Wojtyna A. (2019), Trwałe czy przejściowe zmiany w badaniach ekonomicznych w reakcji na ostatni kryzys?, [in:] Gorynia M. (ed.), Ewolucja nauk ekonomicznych. Jedność a różnorodność, relacje do innych nauk, problemy klasyfikacyjne, PAN, Warszawa, 69-77.
 95. Woźniak M.G. (2017), Nierówności a wzrost gospodarczy (uwagi na marginesie książki Grzegorza Malinowskiego Nierówności i wzrost gospodarczy. Sojusznicy czy wrogowie), Ekonomista, 3, 347-358.
 96. Woźniak M.G. (2019a), Czy możliwa i potrzebna jest ekonomia zintegrowanego rozwoju, [in:] Mączyńska E. (ed.), Ekonomia i polityka. Wokół teorii Grzegorza W. Kołodko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 31-50.
 97. Woźniak M.G. (2019b), Gospodarka Polski 1918-2018, Tom 1, W kierunku zintegrowanego rozwoju, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 98. Woźniak M.G. (2020), Gospodarka Polski 1918-2018, Tom 3, Modernizacja dla zintegrowanego rozwoju, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 99. Ajl M. (2019), Immanuel Wallerstein (1930-2019), https://developingeconomics.org/2019/09/23/immanuel-wallerstein-1930-2019/, accessed 04.06.2020.Scholar
 100. Bowles p., Carlin W. (2020), The coming battle for the COVID-19 narrative, https://voxeu.org/article/coming-battle-covid-19-narrative, 10 april, accessed 07.08.2020.
 101. Bregman R. (2020b), Rutger Bregman: ‘The virus is contagious, and so is our behavior’, https://www.dw.com/en/rutger-bregman-the-virus-is-contagious-and-so-is-our-behavior/a-52924554, accessed 13.09.2020.
 102. Gadomski W. (2020), Nierówności na świecie rosną? Zależy, jak liczyć, wyborcza.pl 21. 01. 2020. Nierówności na świecie rosną? Zależy, jak liczyć (wyborcza.pl), accessed 10.09.2020.
 103. Gorynia M. (2020b), Co nas czeka po Covid-19, Rzeczpospolita, 29. 05. 2020 https://www.rp.pl/Koronawirus-SARS-coV-2/304059955-Grzegorz-W-Kolodko-Potem-czyliswiat-po-pandemii.html, accessed 10.09.2020.
 104. Gorynia M. (2020c), Czy Covid-19 zmieni gospodarkę i nasze o niej myślenie, Rzeczpospolita, 23.05.2020, https://rp.pl, accessed 08.09.2020.
 105. Gorynia M. (2020d), Koronawirus niejeden ma wymiar, https://www.rp.pl/Opinie/200409383-Marian-Gorynia-Koronawirus-niejeden-ma-wymiar.html, accessed 08.09.2020.
 106. Hausner J. (2019c), Prof. Jerzy Hausner: jeśli coś się opłaca, to nie znaczy jeszcze, że warto, https://www.forbes.pl/finanse/o-ekonomii-wartosci-i-ekologii-w-biznesie-rozmowa-forbesa-z-prof-jerzym-hausnerem/mznh86d, accessed 17.08.2020.
 107. Kanclerska A. (2017), Anthony B. Atkinson, „Nierówności. Co da się zrobić?” (recenzja), http://wdolnymslasku.com/2017/07/15/anthony-b-atkinson-nierownosci-co-da-sie-zrobicrecenzja/, accessed 17.08.2020.
 108. Kołodko G.W. (2020b), Potem, czyli świat po pandemii, Rzeczpospolita, 13. 04. 2020 https://www.rp.pl/Koronawirus-SARS-CoV-2/304059955-Grzegorz-W-Kolodko-Potemczyli-swiat-po-pandemii.html, accessed 08.08.2020.
 109. Lewicki G. (2020), Nadchodzi nowe średniowiecze. Era erozji państwa, technologicznego zjednoczenia świata i irracjonalizmu, https://wyborcza.pl/Jutronauci/7,165057,26114600,kujmy-miecze-na-nowe-sredniowiecze.html, accessed 27.09.2020.
 110. Little (2017), Philosophy of History, [in:] Zalta E.N. (ed.), Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2017 Edition), CSLI, Stanford University, https://plato.stanford.edu/archives/sum2017/, accessed15.09.2020.
 111. Mączyńska E. (2019), PKB powinien być środkiem, a nie celem, Obserwator Finansowy: ekonomia, debata, Polska, świat, accessed 28.09.2020.
 112. Mączyńska E. (2020c), „Nowa Normalność” czy kryzysogenny nieład?, Prof. mączyńska: „Nowa Normalność” czy kryzysogenny nieład? – Polish Brief, accessed 10.10 2020.
 113. Murphy R.P. (2014), Murphy: Recenzja książki Piketty’ego „Kapitał w XXI wieku”, https://mises.pl/wp-content/uploads/2014/06/Murphy_Recenzja-ksiazki-Pikketyego.pdf, accessed 10.10 2020.
 114. Piketty T. (2017), Passing of Anthony B. Atkinson, Passing of Anthony B. Atkinson – Le blog de Thomas Piketty (lemonde.fr), accessed 16.07. 2020.
 115. Piketty T. (2020), Jaki świat po covid-19? https://krytykapolityczna.pl/swiat/thomas-piketty-covid-19-komentarz/, accessed 08.10.2020.
 116. Rodrik D. (2020), Dani Rodrik: Wielkie kryzysy są okazją do wielkich zmian, https://www.bankier.pl/wiadomosc/Dani-Rodrik-Wielkie-kryzysy-sa-okazja-do-wielkich-zmian-7885645.html, accessed 10.09.2020.
 117. Skidelsky R. (2020b) International Law and Political Necessity, https://robertskidelsky.com/, accessed 08.10.2020.
 118. Woś R. (2017), Zmarł Anthony Atkinson. Jeden z najważniejszych współczesnych ekonomistów, https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/rynek/1656314,1,zmarl-anthony-atkinson-jeden-z-najwazniejszych-wspolczesnych-ekonomistow.read, accessed 24.09.2020.
 119. Żakowski J. (2017), Ekonomiści (jak Balcerowicz) się mylą. Nierówności majątkowe mają znaczenie!, https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/rynek/1690634,1,ekonomisci-jak-balcerowicz-się-myla-nierownosci-majatkowe-maja-znaczenie.read, accessed 15.07.2020.