Economic Content in the Narratives of Władysław I the Elbow-High’s Diplomas – Clichéd Form Records or a Symptom of Awareness of the Medieval Ruler?

Main Article Content

Anna Obara-Pawłowska

Abstract

The article analyzes the economic content that appeared in the narratives of Władysław I the Elbow-high’s documents. References to the economic sphere occurring there were divided into two types. The first one contained information on the economic condition of an area, first and foremost about the destruction or war devastation that hit a given region or town. The second type justified ruler’s decisions, a desire to reform or to increase the benefits of the monarchy and his subjects. On the basis of the data obtained, an attempt was made to comment on the economic awareness of the ruler.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Obara-Pawłowska, A. (2020). Economic Content in the Narratives of Władysław I the Elbow-High’s Diplomas – Clichéd Form Records or a Symptom of Awareness of the Medieval Ruler?. Studia Historiae Oeconomicae, 38, 37-56. https://doi.org/10.2478/sho-2020-0002
Section
Articles
Author Biography

Anna Obara-Pawłowska, Marie Curie-Skłodowska University in Lublin, Lublin

Dr Anna Obara-Pawłowska is employed as an assistant professor at the Department of Ancient and Medieval History at the Institute of History of the Marie Curie-Skłodowska University in Lublin. Her research interests focus on the economic history of Polish lands in the 13th and 14th centuries (monograph: Economic Policy of Władysław the Elbow-high [Polityka gospodarcza Władysława Łokietka], Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, pp. 441; Economic Content in the Arengas of the Documents of Władysław the Elbow-high [Treści ekonomiczne w arengach dokumentów Władysława Łokietka], [in:] Scientia nihil est quam veritatis imago. Studia ofiarowane Profesorowi Ryszardowi Szczygłowi w siedemdziesięciolecie urodzin, eds. A. Sochacka and P. Jusiak, Lublin 2014, pp. 1049-1060; Polish and Hungarian Economic Relations in the Middle Ages (from the Second Half of the 13th Century to the End of 14th Century), in: Hungaro-Polonica. Young Scholars on Medieval Polish-Hungarian Relations, eds. D. Bagi, G. B arabas, Z. Mate, Pecs 2016, pp. 225-263) and on the writings of Jan Długosz (The Image of the Wallachians in the Writings of Jan Długosz [Obraz Wołochów w piśmiennictwie Jana Długosza], “Balcanica Posnaniensia. Acta et studia” vol. 24 (2017) pp. 197-220; Jan Długosz’s Position Towards the Foreign Ruler on the Polish Throne [Stanowisko Jana Długosza wobec cudzoziemskiego władcy na tronie polskim], „Średniowiecze Polskie i Powszechne” no 11 (15), 2019, pp. 119- 145).

References

 1. Annales – Długosz J., Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae
 2. CDP – Codex diplomaticus Poloniae
 3. KDM – Kodeks dyplomatyczny Małopolski
 4. KdW – Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski
 5. Kilkanaście dokumentów – Maleczyński K., Kilkanaście dokumentów Władysława Łokietka z lat 1296-1329
 6. PSB – Polski słownik biograficzny
 7. PU – Pommerellisches Urkundenbuch
 8. ZdM – Zbiór dokumentów małopolskich
 9. Chronicon Aulae regiae, (1882-1884), [in:] Emler J. (ed.), Fontes Rerum Bohemicarum, t. 4, Praha.
 10. Codex diplomaticus Poloniae, t. 1, (1847), Wyd. L. Ryszczewski, A. Muczkowski, Warszawa.
 11. Długosz J., Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae, lib. 9, (1978), Budkowa Z. et. al. (ed.), Danuta Turkowska D (text reviewed and moderavit), Pieradzka K. (comments), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Varsaviae.
 12. Kodeks dyplomatyczny Małopolski, t. 1-2, (1876-1886), Piekosiński F. (published and annoted), Akademia Umiejętności, Kraków.
 13. Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. 2, (1878), Zakrzewski I. (publisher), Nakładem Biblioteki Kórnickiej, Poznań.
 14. Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. 6, (1982), Gąsiorowski A, H. Kowalewicz (eds.), Państwowe Wydaw. Naukowe, Warszawa-Poznań.
 15. Maleczyński K. (1961), Kilkanaście dokumentów Władysława Łokietka z lat 1296-1329, „Studia Źródłoznawcze”, 6, 129-139.
 16. Petri de Dusburg, Chronicon terre Prussiae, (1861), [in:] Hirsch T., Töppen M., Strehlke F. (eds.), Scriptores Rerum Prussicarum, Verlag von S. Hirzel, Leipzig, 21-219.
 17. Pommerellisches Urkundenbuch, (1882), wyd. M. Perlbach, Westpreussischen Geschichtsverein Gdańsk.
 18. Rocznik kapituły poznańskiej, (1962), Kürbis B. (ed.), Monumenta Poloniae Historica, Series Nova, 6, PWN, Warszawa.
 19. Zbiór dokumentów małopolskich, cz. 1, 4, (1962-1969), wyd. I. Sułkowska-Kuraś, S. Kuraś, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 20. Barciak A. (1988), Arengi i narracje dokumentów Przemysła Ottokara II dla miast i mieszczaństwa, [in:] Michalkiewicz S. (ed.), Miasta w ciągu wieków. Wybrane problemy, Śląski Instytut Naukowy, Katowice, 35-44.
 21. Berdecka A. (1982), Lokacje i zagospodarowanie miast królewskich w Małopolsce za panowania Kazimierza Wielkiego (1333–1370), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 22. Bielińska M. (1967), Kancelarie i dokumenty wielkopolskie XIII wieku, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 23. Brust M. (1986), Początki i rozwój miast w dorzeczu środkowej Warty i dolnej Wełny, Roczniki Historyczne, 52, 1-54.
 24. Brust M. (1993), Rogoźno w czasach najdawniejszych i w średniowieczu, [in:] Boras Z. (ed.), Dzieje Rogoźna, Wydawnictwo „Lega”, Poznań, 7-63.
 25. Brust M. (2010), Etapy rozwoju osadnictwa wczesnośredniowiecznego na obszarze zespołu przedlokacyjnego w Rogoźnie od IX do końca XIV wieku, Studia Lednickie, 10, 57-87.
 26. Dubel L. (2008), Wprowadzenie, [in:] Kruk M. (transl.), Jan z Salisbury, Policraticus albo o paplaninie dworaków i przekazach filozofów, Oficyna Wydawnicza „Verba”, Lublin 2008, 9-34.
 27. Dzieje Słupcy (1996), Szczepański B. (ed.), Wydawnictwo WBP, Poznań.
 28. Froehlichowa Z. (1927-1930), Z dziejów organizacji władz miejskich m. Lublina do końca XVII wieku, Pamiętnik Lubelski, 1, 83-115.
 29. Gładyszówna J. (1933), Ludwik Wittelsbach margrabia brandenburski wobec Polski (Czasy Władysława Łokietka), Roczniki Historyczne, 9(1), 1-45.
 30. Gut A. (2002), Formularz dokumentów książąt zachodniopomorskich do połowy XIV wieku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 31. Hutnictwo na ziemiach polskich (1992), Czermiński J. (ed.), Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego, Katowice.
 32. Jurek T. (2005), Przebieg lokacji Poznania, [in:] Kurnatowska Z., Jurek T. (ed.) Civitas Posnaniensis. Studia z dziejów średniowiecznego Poznania, Wydawnictwo PTPN, Poznań, 173-191.
 33. Jurek T. (2006), Dziedzic Królestwa Polskiego książę głogowski Henryk (1274-1309), Avalon, Kraków.
 34. Karasiewicz W. (1965), W odpowiedzi K. Jasińskiemu na temat: Rola polityczna możnowładztwa wielkopolskiego w latach 1284-1314, Roczniki Historyczne, 31, 261-270.
 35. Kelly J.M. (2006), Historia zachodniej teorii prawa, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 36. Kiryk F. (1978), Pozostałe miasta regionu olkuskiego, [in:] Kiryk F., Kołodziejczyk R. (eds.), Dzieje Olkusza i regionu olkuskiego, t. I, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 341-412.
 37. Kiryk F. (2007), Najdawniejsze dzieje Lipnicy Murowanej (XIII–XVI wieku), [in:] Smołucha J. (ed.), Lipnica Murowana. Gród króla Władysława Łokietka, Księgarnia Akademicka, Kraków, 9-28.
 38. Kołodziejski S. (2016), Budownictwo obronne, [in:] Partyka J. (ed.), Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego. Dziedzictwo kulturowe, Ojcowski Park Narodowy. Muzeum im. Profesora Władysława Szafera, Ojców, 157-180.
 39. Körmendy A. (1995), Melioratio terrae. Vergleichende Untersuchungen über die Siedlungsbewegung im östlichen Mitteleuropa im 13.–14. Jahrhundert, Wydawnictwo PTPN, Poznań.
 40. Kotecki R. (2020), Żydzi, świętokradcy i pokój książęcy. Wokół instytucji protekcji monarszej w Polsce piastowskiej, [in:] Michałowski R., Pac G. (eds.) Oryginalność czy wtórność? Studia poświęcone polskiej kulturze politycznej i religijnej (X-XIII wiek), Wydawnictwo uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 27-75.
 41. Kuraś S. (1971), Przywileje prawa niemieckiego miast i wsi małopolskich XIV-XV wieku, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 42. Kutrzeba S., Ptaśnik J. (1910), Dzieje handlu i kupiectwa krakowskiego, Rocznik Krakowski, 14, 1-183.
 43. Laberschek J. (2008), Bezpośrednie zaplecze gospodarcze zamków województwa krakowskiego do połowy XVI wieku, [in:] Smołucha J., Waśko A., Graff T., Nowakowski P.F. (eds.), Historia vero testis temporum. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Krzysztofowi Baczkowskiemu w 70. rocznicę urodzin, Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, Kraków, 459-476.
 44. Laberschek J. (2016), Ojców i okolice do połowy XVI wieku, [in:] Partyka J. (ed.), Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego. Dziedzictwo kulturowe, Ojcowski Park Narodowy. Muzeum im. Profesora Władysława Szafera, Ojców, 75-105.
 45. Lalik T. (1967), Rec.: H. Rutkowski, Kazimierz Dolny. Krajobraz i architektura, Warszawa 1965, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 15(1), 179-180.
 46. Legut-Pintal M. (2017), Śląski model melioratio terrae na przykładzie ziemi nysko-otmuchow skiej i Pogórza Kaczawskiego, [in:] Adamska D., Chrzan K., Pankiewicz A. (eds.), Cum gratia et amicitia. Studia z dziejów osadnictwa dedykowane Pani Profesor Marcie Młynarskiej-Kaletynowej z okazji 65-lecia działalności naukowej, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Ośrodek Badań nad Kulturą późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza, Wrocław, 179-194.
 47. Luciński J. (1965), Lokacje wsi i miast monarszych w Małopolsce do 1385 r., Czasopismo Prawno-Historyczne, 17(2), 53-122.
 48. Maleczyński K., Bielińska M., Gąsiorowski A. (1971), Dyplomatyka wieków średnich, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 49. Marzec A. (2006), Urzędnicy małopolscy w otoczeniu Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego (1305-1370), Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulana”, Kraków.
 50. Mateszew S. (1980), Osadnictwo i stosunki własnościowe do końca XV wieku, [in:] Kiryk F., Ruta Z. (eds.), Bochnia – dzieje miasta i regionu, Urząd Miasta Bochni, Bochnia, 42-77.
 51. Myśliński K. (1962), Wójt dziedziczny u rada miejska w Lublinie 1317-1504, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin.
 52. Myśliński K. (1964), Początki miasta Kraśnika i Urzędowa na tle rozwoju południowej Lubelszczyzny, [in:] Myśliński K., Szaflik R. (eds.), Z dziejów powiatu kraśnickiego, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin, 11-27.
 53. Nederman C.J. (2001), The Monarch and the Marketplace: Economic Policy and Royal Finance in Wiliam Pagula’s Speculum regis Edwardi III, History of Political Economy, 32(1), 51-69.
 54. Nowak B. (1993), Maciej z Opatowca, [in:] Radzik T., Skarbek J., Witusik A.A (eds.), Słownik biograficzny miasta Lublina, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 169-170.
 55. Nowak T. (1989), Znaczenie budowli obronnych w Wielkopolsce, Kujawach, ziemi dobrzyńskiej, łęczyckiej i sieradzkiej w działaniach wojennych w XIV w. (1313-1385), Acta Universitatis Lodziensis Folia Historica, 36, 33-75.
 56. Nowakowski T. (2007), Elementy potocznej myśli ekonomicznej w arengach polskich dokumentów w XII-XIV wieku, [in:] Zyglewski Z. (ed.), Polska w kręgu polityki, kultury i gospodarki europejskiej. Księga pamiątkowa z okazji 70-lecia urodzin prof. Maksymiliana Grzegorza, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, 91-105.
 57. Obara A. (2010), Gospodarka a polityka. Decyzje gospodarcze Władysława Łokietka na obszarze wschodniego pogranicza, Res Historica, 40, 9-40.
 58. Obara-Pawłowska A. (2014a), Polityka gospodarcza Władysława Łokietka, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 59. Obara-Pawłowska A. (2014b), Treści ekonomiczne w arengach dokumentów Władysława Łokietka, [in:] Sochacka A., Jusiak P. (eds), Scientia nihil est quam veritatis imago. Studia ofiarowane Profesorowi Ryszardowi Szczygłowi w siedemdziesięciolecie urodzin, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 1049-1060.
 60. Obara-Pawłowska A. [forthcoming], Inicjatywy gospodarcze ostatnich Piastów na obszarze ziemi lubelskiej. Planowe działania czy realizacja doraźnych potrzeb?
 61. Olejnik K. (2002), Działania wojenne na obszarze Wielkopolski i ziemi lubuskiej w dobie państwa piastowskiego (X-XIV wiek), [in:] Wróblewski W. (ed.), Działania militarne w Wielkopolsce i na ziemi lubuskiej, „Comandor”, Warszawa, 33-72.
 62. Potkański K. (1965), Walka o Poznań 1306-1312, [in:] Potkański K. (ed.), Lechici, Polanie, Polska. Wybór pism, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 474-505.
 63. Preissner A. (1965), Dokumenty Władysława Łokietka. Chronologiczny spis, regesty i bibliografia publikacji, Rocznik Biblioteki PAN W Krakowie, 11, 197-296.
 64. Rymar E. (1979), Rywalizacja o ziemię lubuską i kasztelanię międzyrzecką w latach 1319-1326 ze szczególnym uwzględnieniem stosunków pomorsko-śląskich, Sobótka, 34(4), 473-496.
 65. Rymar E. (2000), Polsko-litewska wyprawa zbrojna do Marchii Brandenburskiej w 1326 r., Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny, 7(1), 21-44.
 66. Skulimowski A., Skulimowski M. (1958), Magister Mikołaj – nadworny lekarz książąt wielkopolskich w drugiej poł. XIII i początkach XIV w., Archiwum Historii Medycyny, 21 (3-4), 285-290.
 67. Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu (2020), T. Jurek, S. Prinke (eds.) http://www.slownik.ihpan.edu.pl/index.php, accessed on 10.09.2020.
 68. Sochacka A. (1987), Własność ziemska w województwie lubelskim w średniowieczu, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 69. Sochacka A. (2012), Najdawniejsze dzieje parafii w Kazimierzu Dolnym, [in:] Pleszczyński A., Sobiesiak J., Tomaszek M., Tyszka P. (eds.), Historia Narrat. Studia mediewistyczne ofiarowane Profesorowi Jackowi Banszkiewiczowi, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 277-292.
 70. Sochacka A. (2014), Posiadłości Lewartów w Lubelskiem w późnym średniowieczu, [in:] Sochacka A. (ed.), Regimen, dominium, societas Nobilium. Z dziejów gospodarki, administracji i polityki w Lubelskiem w średniowieczu, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 103-127.
 71. Tanaś K. (2006), Społeczeństwo wielkopolskie w procesie kształtowania tożsamości regionalnej (1202-1314), Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
 72. Tomaszewski J. (1981), Polityka gospodarcza, [in:] Mączak A. (ed.), Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 roku, Wiedza Powszechna, Warszawa, 94-95.
 73. Wiesiołowski J. (2004), Dominikanki poznańskie w kręgu mecenatu Przedpełkowiców, Kronika Miasta Poznania, 3, 109-119.
 74. Wojenka M. (2014), Pradzieje i średniowiecze w świetle źródeł archeologicznych, [in:] Maciejowski W. (ed.), Monografia gminy Sułoszowa, Centrum Kultury w Sułoszowej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 183-203.
 75. Wroniszewski J. (2000), Prałaci kolegiaty wiślickiej w XIV wieku. Pochodzenie i drogi awansu, [in:] Radzimiński A. (ed.), Duchowieństwo kapitulne w Polsce średniowiecznej i wczesnonowożytnej: studia nad pochodzeniem i funkcjonowaniem elity kościelnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 84-99.
 76. Wyrozumski J. (1974), Maciej, w: PSB, 19, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 7.
 77. Wyrwa A.M. (1995), Procesy fundacyjne wielopolskich klasztorów cysterskich linii altenberskiej, Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.
 78. Wyrwa A.M. (1999), Zemsko-Bledzew, [in:] Wyrwa A.M., Strzelczyk J., Kaczmarek K. (eds.), Monasticon Cisterciense Poloniae, t. II: Katalog męskich klasztorów cysterskich na ziemiach polskich i dawnej Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, 370-386.
 79. Zajączkowski S. (1929), Polska a Zakon Krzyżacki w ostatnich latach panowania Włady sła wa Łokietka, nakł. Towarzystwa Naukowego, Lwów.
 80. Zientara B. (1952), Ze studiów nad historią techniki polskiego hutnictwa żelaznego do XVII wieku, Przegląd Historyczny, 43(2), 195-242.
 81. Zientara B. (1954), Dzieje małopolskiego hutnictwa żelaznego XIV-XVII w., Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 82. Zientara B. (1968), Konflikty narodowościowe na pograniczu niemiecko-słowianskim w XIII–XIV w. i ich zasięg społeczny, Przegląd Historyczny, 49(2), 197-213.