Financial Crime Among Polish Workers in the Years 1945-1956

Main Article Content

Jędrzej Chumiński

Abstract

The subject of this article is financial crime among workers, in particular industrial workers who were supposed to be the “vanguards” of the new political system created in Poland after the year 1944. The paper will concentrate on theft in industrial plants and its motivations. This text also discusses the speed with which these negative – both for the economy and the Polish society – phenomena were shaped in the times when the experience of occupation and the new political experiences created unique circumstances their emergence.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Chumiński, J. (2017). Financial Crime Among Polish Workers in the Years 1945-1956. Studia Historiae Oeconomicae, 34, 85-104. https://doi.org/10.2478/sho-2016-0006
Section
Articles
Author Biography

Jędrzej Chumiński, Wrocław University of Economics, Wrocław

Jędrzej Chumiński – PhD, Professor of Wrocław University of Economics. Head of the Economic History Chair. Scientific interests: social and economic history of Polish People’s Republic, social structure, labour relations.

References

 1. Archiwum Akt Nowych (AAN) – Centralny Komitet Wykonawczy Polskiej Partii Socjalistycznej (CKW PPS) [Archive of New files, Polish Socialist Party Central Executive Committee].
 2. AAN – Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym (KSdWzNiSzG) [Special Commission on Fighting with Fraud and Economic Abuse].
 3. AAN – Komitet Centralny Polskiej Partii Robotniczej (KC PPR) [Central Committee of the Polish United Worker’s Party].
 4. AAN – Ministerstwo Sprawiedliwości (MS) [Ministry of Justice].
 5. AAN – Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego (PKPG) [National Committee of Economic Planning].
 6. Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (AIPN) – Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego Gabinet Ministra (MBP GM) [The Archive of the Institute of National Remembrance, Minister’s Office of the Ministry of Public Security].
 7. AAN – CKW PPS (Polish Socialist Party Central Executive Committee), sign. 235/VII/169, Report of the Polish Socialist Party Regional Committee in Łódź (1945 r.), f. 20.
 8. AAN – CKW PPS, sign. 235/XV/43, Report of the Economic Department of the Regional Committee in Łódź (July 29, 1948), ff 67-168.
 9. AAN – District Committee of the Polish Worker’s Party, sign. 295/IX/227, Report of the Łódź Committee of the Polish Workers’ Party for the period between August 1 and September 1, 1946, f. 47.
 10. AAN – Polish Workers’ Party Central Committee, sign. 295/VII/267, Excerpt from the Poznań region report for August 1945, f. 2.
 11. AAN – Polish Workers’ Party Central Committee, sign. 295/XI/325, A letter concerning mass theft committed in all factories in the textile industry in Łódź (August 22, 1947), ff 8-9.
 12. The Archive of the Institute of National Remembrance, Minister’s Office of the Ministry of Public Security, sign. 41/462a, Information Bulletin 5/27 (February 27, 1948).
 13. The Archive of the Institute of National Remembrance, Minister’s Office of the Ministry of Public Security, sign. 38/1a, The report on the activity of the Department IV for July 1947.
 14. AAN – PUWP Central Committee, sign. 1662, Protocol no. 42 from the seating the Political Bureau on May 5, 1955, ff 47-48.
 15. AAN – Ministry of Justice, sign. 91, The report of the Ministry of Justice for the year 1955, f. 26.
 16. The Archive of the Institute of National Remembrance – Information Provision Bureau, sign. 1572/10, National briefing of the Ministry of Public Security (July 7, 1953), ff 288-289.
 17. The Archive of the Institute of National Remembrance – Information Provision Bureau, sign. 1572/1457, Report of Department IV for July 1952, f. 134.
 18. AAN – Special Commission for Fighting with Fraud and Economic Abuse, sign, 18, the Activity of the Special Commission (January-December 1949), ff 202-205.
 19. AAN – Special Commission for Fighting with Fraud and Economic Abuse, sign. 17, The letter from a Milęcin work camp doctor to the Prison Management Department of the Ministry of Public Security (February 5, 1949), f. 66.
 20. AAN – National Committee of Economic Planning, sign. 683, Employment in the national economy excluding agriculture in the years 1946-1954, f. 69.
 21. AAN – National Committee of Economic Planning, sign. 330, The estimate of the margin of work efficiency increase in large and medium industry (1953), ff 17-27.
 22. AAN – Ministry of Justice, sign. 2713, The report of the Ministry of Justice 1946-1952, f. 54.
 23. AAN – Ministry of Justice, sign. 2713, The report of the Ministry of Justice 1946-1952, f. 127.
 24. „Słowo Polskie”, issue 17 of November 17, 1946.
 25. Bobek J. (1988), Próba porównania wskaźników efektywności gospodarki polskiej i wybranych krajów w latach 1970-1985 [An attempt to compare efficiency indicators for the economy of Poland and other selected countries in the years 1970-1985], „Z prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS” [From the works of the Statistical and Economic Workshop of the Polish Statistical Office, vol. 171.
 26. Buszko A. (2015), Ekonomia moralna a dystrybucja PKB w kontekście szarej strefy [Moral economy and gross domestic product in the context of black market], [in]: Ostaszewski J. [ed.], „O nowy ład finansowy w Polsce. Rekomendacje dla animatorów życia gospodarczego” [New financial order in Poland. Recommendations for the organizers of the economic life], Wydawnictwo SGH, Warsaw.
 27. Chumiński J. (2015), Robotnicy polscy 1945-1956. „Stary” i „nowy” ośrodek przemysłowy na przykładzie Krakowa i Wrocławia, [Polish workers 1945-1956. Old and new industrial centers based on the examples of Kraków and Wrocław], Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 28. Chumiński J. (1999), Ruch zawodowy w warunkach kształtującego się systemu totalitarnego 1945-1956 [Professional movement in the conditions of the birth of totalitarian system 1945-1956], Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 29. Chumiński J. (2012), The Act on Securing the Socialist Discipline of Labour – a contribution to the totalitarianization of social life in Poland, “Studia Historiae Oeconomicae”, issue 30.
 30. Chumiński J. (2014), The material situation of polish workers between 1945 and 1956, “Studia Historiae Oeconomicae”, issue 32.
 31. Dahrendorf R. (2008), Klasy i konflikt klasowy w społeczeństwie przemysłowym [Class and class conflict in the industrial society], Wydawnictwo NOMOS, Kraków 2008.
 32. Decree of November 16, 1945 on crimes posing a special threat in the period of state reconstruction [Journal of Laws, no. 53, item 300].
 33. Decree of November 16, 1945 on emergency procedures, Journal of Laws no. 53 item 301.
 34. Decree of November 16, 1945 on the creation and the scope of activity of the Special Commission for Fighting with Fraud and Economic Abuse, Journal of Laws, no. 53, item 302.
 35. Decree of June 13, 1946 on crimes posing a special threat in the period of state reconstruction [Journal of Laws, no. 30, item 192].
 36. Decree of March 4 1953 on increasing collective property protection, Journal of Laws, no. 17, item 68.
 37. Decree of March 4, 1953 on intensifying the fight against low quality in production, socialist Poland Journal of Laws, no. 16, item 63.
 38. Decree of March 4, 1952 on protecting collective property against petty theft, Journal of Laws, no. 17, item 69.
 39. Decree of December 23, 1954, changing some provisions concerning collective property protection, Journal of Laws, no. 57, item 283.
 40. Dorosz K. (1945), Skrzywdzone pokolenie, [The Harmed Generation] „Przegląd Socjalistyczny” [Socialist Review] issue 1.
 41. Ford H. (1924), My life and work, Wydawnictwo Biblioteka Polska, Warsaw.
 42. Gardawski J. (1996), Przyzwolenie ograniczone. Robotnicy wobec rynku i demokracji, [Limited permission. Workers, market and democracy], PWN, Warsaw.
 43. Jakowicki P. (1948), Złe skutki wojny [Bad consequences of the war], „Tygodnik Warszawski” issue 5 (114) of February 1.
 44. Karpiński A. (1958), Zagadnienia socjalistycznej industrializacji Polski [Problems of the socialist industrialization of Poland], Polskie Wydawnictwo Gospodarcze, Warsaw.
 45. Karpiński A. (1980), Zarys rozwoju gospodarczego Polski Ludowej [An outline of the economic development of socialist Poland], Książka i Wiedza, Warsaw.
 46. Kenney P. (2015), Budowanie Polski Ludowej. Robotnicy a komuniści 1945-1950 [Building socialist Poland. Workers and communism 1945-1950], Wydawnictwo WAB, Warsaw.
 47. Polish constitution adopted by the Sejm on July 22, 1952, Journal of Laws no. 33, item 232.
 48. Kornai J. (1985), Niedobór w gospodarce, [Shortage in the economy], PWE, Warsaw.
 49. Koszty produkcji i rentowność w przemyśle uspołecznionym w 1988 r. Production costs and profitability in the state-controlled industry in 1988]. Polish statistical office, Warsaw, 1989.
 50. Krahelska H. (1934), Prawda o stosunkach pracy, [The truth about work], Lwów.
 51. Lessel R. (1945), Bijemy na alarm, [Sound the alarms], “Robotnik” from June 10, 1945; National Industrial Conference, Poznań.
 52. Madej K. (2005), Robotnicy wobec kradzieży mienia społecznego w latach 1956-1970 [Workers and collective goods theft in the years 1956-1970] [in]: Miernik G., Piatkowski S. [ed.], „Robotnicy przemysłowi w realiach PRL”, [Industrial workers in socialist Poland], Wydawnictwo Radomskie Towarzystwo Naukowe, Radom-Starachowice.
 53. Short statistical yearbook 1939.
 54. Morrison F. D. (1990), Wielowymiarowa analiza statystyczna [Multidimensional statistical analysis], PWN, Warsaw.
 55. Na alarm!, [Sound the alarm!] “Trybuna Związkowca”, issue 9, August 16-31, 1945. Statistical yearbook 1956 GUS, Warsaw 1956.
 56. Statistical Yearbook 1958, BUS, 1958.
 57. The regulation of the president of Poland of July 11, 1932, Journal of Laws, no. 60, item 571.
 58. Smith A. (2007), An inquiry into the Nature and Causes of the wealth of Nations, vol. 1, PWN, Warsaw.
 59. Statystyka przemysłu 1945-1955, [Industry statistics 1945-1955], GUS, Warsaw 1956.
 60. Statistical tables 1953-1954, GUS, Warsaw 1956.
 61. Thomson E. P. (1991), Customs in Common, Penguin Books, New York.
 62. Act of March 7, 1959 on preventing rotation of workforce in professions and specialties particularly important for state-controlled economy, Journal of Laws, no. 10, item 107.
 63. Act of March 7, 1950 on planned employment of graduates of high schools and colleges, Journal of Laws, no. 10, item 106.
 64. Weber M. (1994), The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, Wydawnictwo Test, Lublin.
 65. Widerszpil S. (1965), Skład polskiej klasy robotniczej. Tendencje zmian w okresie industrializacji socjalistycznej, [Composition of the Polish working class. Transformation tendencies in the period of socialist industrialization], PWN, Warsaw.
 66. Wyka K. (1984), Życie na niby. Pamiętnik po klęsce [Fake life. Life after the defeat], Wydawnictwo Literackie, Warsaw.
 67. Zawisz M. (2015), Robotnicy przemysłowi w województwie kieleckim w latach 1945-1949 [Industrial workers in the Kielce region in the years 1945-1949], Kielce (unpublished doctoral dissertation).
 68. Zawłocki R. [ed.] (2015), Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarce [Crimes against property and the economy], Wydawnictwo C. H. Beck, Warsaw.