Pejzaż językowy jako nośnik dziedzictwa kulturowego, na przykładzie miasta Poznania

Main Article Content

Marta Koszko

Abstrakt

Pejzaż językowy jako nośnik dziedzictwa kulturowego, na przykładzie miasta Poznania

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Koszko, M. (2018). Pejzaż językowy jako nośnik dziedzictwa kulturowego, na przykładzie miasta Poznania. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (13), 23-35. https://doi.org/10.14746/snp.2013.13.03
Dział
Językoznawstwo
Biogram autora

Marta Koszko, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

doktor nauk humanistycznych, anglistka, językoznawca, adiunkt w Katedrze Ekokomunikacji, Wydział Neofilologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Referencje

 1. Buczkowska, K. i A.M. von Rohrscheidt. 2009. (red.). Współczesne formy turystyki kulturowej. Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu.
 2. Chojnacki, J. 2008. „Nazwy ciągów i obiektów komunikacyjnych (ulic, alei, placów, mostów itp.)”. W zbiorze: Zagórski, Z. (red.). 427-540.
 3. Gąsiorowski, A. 1984. „Nazwy poznańskich ulic. Przemiany i trwanie: wieki XIV-XX”. Kronika Miasta Poznania 3-4. 23-64.
 4. Hicks, D. 2002. „Scotland’s linguistic landscape: the lack of policy and planning with Scotland’s place-names and signage”. Paper presented at the Word Congress on Language Policies, Barcelona April 2002. , 2006.
 5. Kaczmarek, J. i S. Kaczmarek. 2009. „Turystyka kulturowa – człowiek w miejskiej przestrzeni wymiany”. W zbiorze: Buczkowska, K. i A. M. von Rohrscheidt. (red.). 7-35.
 6. Landry, R. i R.Y. Bourhis. 1997. „Linguistic landscape and ethnolingustic vitality: an empirical study”. Journal of Language and Social Psychology 16 (1). 23-49.
 7. Rewers, E. 2008. „Od miejskiego genus loci do miejskich oligoptionów”. Konteksty 3-4. 282-283.
 8. Siwiec, A. 2006. „Przestrzeń miejska jako przestrzeń onimiczna (uwarunkowania lingwistycznokulturowe)”. W zbiorze: Święcicka, M. (red.). 115-128.
 9. Święcicka, M. (red.). 2006. Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie. Miasto. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 10. Zagórski, Z. 2008. (red.). Nazewnictwo geograficzne Poznania. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 11. UNESCO <http://www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-kulturowe/dziedzictwo-niematerialne>.