Μία βόλτα κατά τισ παλιέσ εκκλησίεσ τησ θεσσαλονίκησ, δηλαδή επιλεγμένο λεξιλόγιο βυζαντινήσ αρχιτεκτονικήσ
PDF

Jak cytować

Gortych, K. (2018). Μία βόλτα κατά τισ παλιέσ εκκλησίεσ τησ θεσσαλονίκησ, δηλαδή επιλεγμένο λεξιλόγιο βυζαντινήσ αρχιτεκτονικήσ. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (8), 265–274. https://doi.org/10.14746/snp.2006.08.20

Abstrakt

Μία βόλτα κατά τισ παλιέσ εκκλησίεσ τησ θεσσαλονίκησ, δηλαδή επιλεγμένο
λεξιλόγιο βυζαντινήσ αρχιτεκτονικήσ
https://doi.org/10.14746/snp.2006.08.20
PDF