Swoboda wyboru prywatnoprawnej formy działania administracji gospodarczej w polskiej i niemieckiej doktrynie prawa publicznego
PDF

Słowa kluczowe

legal forms
administrative agreement
freedom to choose the legal orm of action
abuse of the legal form of action

Jak cytować

Sancewicz, . P. (2019). Swoboda wyboru prywatnoprawnej formy działania administracji gospodarczej w polskiej i niemieckiej doktrynie prawa publicznego. Studia Prawa Publicznego, (3(27), 93–116. https://doi.org/10.14746/spp.2019.3.27.4

Abstrakt

The purpose of this paper was to present views of both Polish and German public law doctrine on the issue of the possibility to choose a legal form of implementa­tion of public tasks by the public administration. This issue is not only a theoretical matter because currently administration has to cope with increasingly complex and complicated public tasks that must be implemented. The article first explains the concept of the legal forms of action, distinguished from the measures available in administration. Next, the freedom of choice of the legal form of action as well as the instances of its abuse are analysed. The considerations carried out in the article allow to adopt the position that the choice of the legal form of action by public administration cannot be actually prejudged under Polish law. The main limitation of the freedom to choose the le­gal form of action is contained in Article 7 read in connection with Article 2 of the Constitution of the Republic of Poland which stipulate a legal framework that ought to embrace them. There is also a concern that the authorities may abuse certain forms of action in order to, for example, avoid certain administrative procedures or to achieve desired fiscal objectives. As indicated in the course of the analysis, the German doctrine and practice encountered similar problems, and now the experi­ence and undoubted successes of German law and practice could be a significant inspiration for Polish lawmakers in this area. De lege ferenda, it is necessary to propose the introduction of legal regulations that will enable or facilitate a free choice of the legal form of action by administra­tive bodies. However, establishing such regulations will only be possible and and effective when the administrative agreement becomes part of the Polish legal system.

https://doi.org/10.14746/spp.2019.3.27.4
PDF

Bibliografia

Bauer H., Die negative und die positive Funktion des Verwaltungsvertragsrechts, w: Der Verwaltungsstaat im Wandel, Festschrift für Franz Knöpfle zum 70. Geburtstag, Hrsg. von D.Merten, R. Schmidt, R. Stettner, München 1996.

Bauer H., § 36 Verwaltungsverträge, w: Grundlagen des Verwaltungsrecht, Bd. 2: Informationsordnung, Verwaltungsverfahren, Handlungsformen, Hrsg. von W. Hoffmann-Riem, E. Schmidt-Assmann, A. Voßkuhle, München 2012.

Bauer H., Entwicklungslinien der Vertragsrechtslehre, w: Grundlagen des Verwaltungsrecht, Bd. 2. Informationsordnung, Verwaltungsverfahren, Handlungsformen, Hrsg. von W. Hoffmann-Riem, E. Schmidt-Assmann, A. Voßkuhle, München 2012.

Bauer H., Prywatyzacja czy publicyzacja? Możliwości świadczenia usług o charakterze użyteczności publicznej w sposób zorientowany na zaspokojenie zbiorowych potrzeb, w: Republicyzacja zadań publicznych, pod red. M. Szewczyka, B. Popowskiej, H. Bauera, L. Staniszewskiej, P. Lissonia, Poznań 2018.

Biernat S., Prywatyzacja zadań publicznych. Problematyka prawna, Warszawa–Kraków 1994.

Borkowski J., Decyzja administracyjna, Warszawa 1970, wyd. 2, 1998.

Bitner M., Kulesza M., Zasada legalizmu a zdolność kontraktowa jednostek samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny” 2009, nr 6.

Bullinger M., Vertrag und Verwaltungsakt, Stuttgart 1962.

U. Di Fabio, System der Handlungsformen und Fehlerfolgenlehre, w: Wandel der Handlungsformen im öffentlichen Recht. 31. Tagung der Wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fachrichtung „Öffentliches Recht”, Hrsg. von K. Becker-Schwarze, Bremen 1991.

Cieślak Z., Porozumienie administracyjne, Warszawa 1985.

Cieślik Z., Umowa administracyjna w państwie prawa, Kraków 2004.

Chróścielewski W, Imperium a gestia w działaniach administracji publicznej (w świetle doktryny i zmian ustawodawczych lat 90.), „Państwo i Prawo” 1995, z. 6.

Chróścielewski W., Akt administracyjny generalny, Łódź 1994.

Dudzik S., Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego, Kraków 1998.

Ehlers D., Verwaltung in Privatrechtsform, Berlin 1984; E. Forsthoff, Lehrbuch des Verwaltungsrechts, Allgemeiner Teil, Bd. 1, München 1973.

Ehlers D., Die Handlungsformen bei der Vergabe von Wirtschafssubventionen, „Verwaltungsarchiv” 1983.

Forsthoff E., Die Verwaltung als Leistungsträger, Stuttgart 1938.

Forsthoff E., Rechtsfragen der Leistenden Verwaltung, Stuttgart 1959.

Frankiewicz E., Szewczyk M., Generalny akt administracyjny, „Państwo i Prawo” 2003, z. 12.

Fröhler W., Das Wirtschaftsrecht als Instrument der Wirtschaftspolitik, Wien–New York 1969.

Gurlit E., Verwaltungsvertrag und Gesetz. Eine vergleichende Untersuchung zum Verhältnis von vertraglicher Bindung und staatlicher Normsetzungsautorität, Tübingen 2000.

Henke W., Das Recht der Wirtschaftssubventionen als öffentliches Vertragsrecht, Tübingen 1979; H.G. Henneke, 30 Jahre LVwG, 20 Jahre VwVfG – Stabilität und Flexibilität des Verwaltungshandelns, „Die Öffentliche Verwaltung” 1997.

Hoffmann-Riem W., § 33 Rechtsformen, Handlungsformen, Bewirkungsformen, w: Grundlagen des Verwaltungsrecht, Bd. 2.

Ipsen H.P., Öffentliche Subventionierung Privater, Berlin 1956.

Ipsen H.P., Subventionen, w: Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 4: Aufgaben des Staates, Hrsg. von J. Isensee, P. Kirchhof, München 1990.

Ipsen H.P., Diskussionsbeitrag, w: Ständige Deputation des Deutschen Juristentages, Ordnungsrahmen für das Recht der Subventionen, Verhandlungen des 55. Deutschen Juristentages, Bd. 2, Hrsg. von A. Bleckmann, München 1984.

Jaroszyński M., Zimmermann M., Brzeziński W., Rozdział IX. Formy działania administracji państwowej. Akt administracyjny, w: Polskie prawo administracyjne. Część ogólna, pod red. M. Jaroszyńskiego, Warszawa 1956.

Jaworski W.L, Nauka prawa administracyjnego. Zagadnienia ogólne, Warszawa 1924.

Kasznica S., Polskie prawo administracyjne. Pojęcia i instytucje zasadnicze, Poznań 1946

Zimmermann J., Prawo administracyjne, 2006.

Kiczka K., Administracyjnoprawne środki kształtowania sytuacji prawnej przedsiębiorców, w: A. Borkowski, A. Chełmoński, M. Guziński, K. Kiczka, L. Kieres, T. Kocowski, M. Szydło, Administracyjne prawo gospodarcze, Wrocław 2009.

Kijowski D., Umowy w administracji publicznej, w: Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania. Studia i materiały z konferencji naukowej poświęconej jubileuszowi 80-tych urodzin Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń 2005.

Kmieciak Z, Mediacja i koncyliacja w prawie administracyjnym, Kraków 2004.

Kokocińska K., Polityka regionalna w Polsce i w Unii Europejskiej, Poznań 2010.

Kosikowski C., Polskie publiczne prawo gospodarcze, Warszawa 2003.

Kosikowski C., Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2007.

Kotulski M., Normy kontraktowe jako przejaw tworzenia i stosowania prawa, w: Źródła prawa administracyjnego. Konferencja z okazji 100. rocznicy urodzin Profesora Jerzego Stefana Langroda, Uniwersytet Jagielloński – 23 kwietnia 2004 r., pod red. P. Dobosza, J. Zimmermanna.

Krawczyk A., Umowa administracyjna w demokratycznym państwie prawnym – w poszukiwaniu modelu regulacji prawnej, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2017, nr 6.

Kuta T., Funkcje współczesnej administracji i sposoby jej realizacji, Wrocław 1992.

Kumaniecki K.W., Akt administracyjny: studya nad istotą aktu administracyjnego z uwzględnieniem zasadniczego orzecznictwa austryackiego trybunału administracyjnego, Kraków 1913.

Leoński Z., Zarys prawa administracyjnego, Warszawa 2006.

Longchamps F., Uwagi o używaniu pojęć w naukach prawnych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego. Prawo” t. 7, Wrocław 1960.

Longchamps F., Współczesne problemy podstawowych pojęć prawa administracyjnego, „Państwo i Prawo” 1966, z. 6.

Łętowski J., Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1990.

Masternak M., Czynności materialno-techniczne jako prawna forma działania administracji publicznej, Toruń 2018.

Martini M., Verwaltungsprozessrecht. Systematische Darstellung in Grafik-Text- Kombination, München 2010.

Michael L., § 41 Formen- und Instrumentenmix Grundlagen des Verwaltungsrecht, Bd. 2, s. 1639–1688; F. Ossenbühl, Die Handlungsformen der Verwaltung, „Juristische Schulung” 1979.

Ostrowska A., Koncepcja umowy administracyjnej na przykładzie umowy o dotację w świetle polskich i zagranicznych regulacji, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” 2018, nr 3.

Parchomiuk J., Wolność wyboru i nadużycie formy realizacji zadań publicznych, w: Sposoby realizacji zadań publicznych, pod red. B. Dolnickiego, Warszawa 2017.

Popowska B., Klasyfikacja funkcji administracji w nauce publicznego prawa gospodarczego, w: Funkcje współczesnej administracji gospodarczej, pod red. B. Popowskiej, Poznań 2006.

Popowska B., Partnerstwo publiczno-prywatne w świetle koncepcji „ciągu działań prawnych” i jej wpływ na ocenę umowy o ppp, w: Środki prawne publicznego prawa gospodarczego, pod red. L. Kieresa, Wrocław 2007.

Popowska B., Decyzja i umowa jako formy działania podmiotów administracji gospodarczej; konkurencja, współwystępowanie czy alternatywa?, w: Instrumenty i formy prawne działania administracji gospodarczej, pod red. B. Popowskiej, K. Kokocińskiej, Poznań 2009.

Rabska T., Prawo administracyjne stosunków gospodarczych, Warszawa–Poznań 1977.

Radwański Z., Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2005.

Rüfner W., Formen öffentlicher Verwaltung im Bereich der Wirtschaft: Untersuchungen zum Problem der leistenden Verwaltung, Berlin 1967.

Sancewicz P., Teoria dwóch stopni w doktrynie niemieckiego prawa publicznego, „Studia Prawa Publicznego” 2013, nr 4.

Sancewicz P., Granice swobody zawierania przez jednostki samorządu terytorialnego umów, o których mowa w art. 3 ustawy o gospodarce komunalnej, „Kwartalnik Prawo, Społeczeństwo, Ekonomia” 2017, nr 2.

Sancewicz P., Umowa jako prawna forma działania administracji publicznej w polskiej i niemieckiej doktrynie prawa publicznego, „Studia Prawa Publicznego” 2019, nr 1 (25).

Schmidt-Aßmann, Die Lehre von den Rechtsformen des Verwaltungshandelns. Ihre Bedeutung im System E. des Verwaltungsrechts und für das verwaltungsrechtliche Denken der Gegenwart, „Deutsches Verwaltungsblatt” 1989.

Schulte M., Schlichtes Verwaltungshandeln. Verfassungs- und verwaltungsrechtsdogmatische Strukturüberlegungen am Beispiel des Umweltrechts, Tübingen 1995.

Starościak J., Prawne formy działania administracji, Warszawa 1957.

Starościak J., Prawne formy i metody działania administracji, w: System prawa administracyjnego, t. 3, pod red. T. Rabskiej, J. Łętowskiego, Warszawa 1978.

Stawińska Z.H., Legitymacja skargowa na gruncie art. 50 § 1 p.p.s.a. w przypadku wprowadzenia do polskiego porządku prawnego umów administracyjnych, subordynacyjnych na wzór rozwiązań z prawa niemieckiego z § 54 VwVfG, „Kwartalnik Prawo, Społeczeństwo, Ekonomia” 2019, nr 1, s. 29–38.

Strzelbicki M., Chołodecki M.. Publiczne prawo gospodarcze. Procedury, Poznań 2012.

Strzyczkowski K., Uwagi o zadaniach nauki o prawnych formach działania administracji gospodarczej, w: Instrumenty i formy prawne działania administracji gospodarczej, pod red. B. Popowskiej, K. Kokocińskiej, Poznań 2009.

Strzyczkowski K., Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2009.

Supernat J., Instrumenty działania administracji publicznej. Studium z nauki administracji, Wrocław 2003.

Szydło M, Umowne powierzanie wykonywania zadań z zakresu gospodarki komunalnej przez jednostki samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne” 2007, nr 4.

Szydło M., Ustawa o gospodarce komunalnej, Warszawa 2008.

Trzewik J., Kuś B., Zastosowanie konstrukcji prawnej umowy w administracji publicznej, „Studia Iuridica Lublinensia” 2017, nr 3.

Ura E., Prawo administracyjne, Warszawa 2009.

Wiktorowska A., Kierunki zmian w teorii prawnych form działania administracji, w: Koncepcja systemu prawa administracyjnego. Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, Zakopane, 24–27 września 2006 r., pod red. J. Zimmermanna, Warszawa 2007.

Wolff H.J., Bachof O., Stober R., Verwaltungsrecht I, München 1994.

Wyporska-Frankiewicz J., Publicznoprawne formy działania administracji o charakterze dwustronnym, Warszawa 2010.

Ziemski K., Określenie pojęcia formy prawnej działania administracji publicznej, w: Prawne formy działania administracji, seria System Prawa Administracyjnego, pod red. R. Hausera, Z. Niewiadomskiego, A. Wróbla, t. 5, Warszawa 2013.

Ziemski K., Indywidualny akt administracyjny jako forma prawna działania administracji, Poznań 2005.

Zimmermann M., Formy działania administracji i administracyjne, w: Prawo administracyjne, cz. 2, pod red. M. Jaroszyńskiego, Warszawa 1952.

Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2006.

Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2010.