Cywilnoprawne aspekty umów zawieranych pomiędzy organem administracji publicznej a organizacją pozarządową w celu realizacji zadań publicznych
PDF

Słowa kluczowe

public authorities
non-governmental organizations
agreement
autonomy

Jak cytować

Biniasz-Celka, D. (2019). Cywilnoprawne aspekty umów zawieranych pomiędzy organem administracji publicznej a organizacją pozarządową w celu realizacji zadań publicznych. Studia Prawa Publicznego, (4(28), 53–78. https://doi.org/10.14746/spp.2019.4.28.3

Abstrakt

The article focuses on selected aspects of collaboration between public authorities and public benefit organizations (PBOs). PBOs not only enable the development of active citizenship, but also contribute to the effective implementation of public tasks, thus helping the authorities in implementing their statutory duties. An out­come of the collaboration may be, among other things, an agreement to implement certain tasks, taking the form of, for example, the realization of a task or the support provided for its realization following competitive tendering and in justified cases without the tender, or performed within the framework of a local initiative. The main focus of the article is to determine the scope of the autonomy of the parties in the classic approach, keeping in mind that the autonomy is one of the main principles governing civil law. Parties in a civil law contract must be able to create autonomous relationships. Consequently, in order to fulfil its functions, civil law must be an open system which regulates typical situations in a non-authoritative manner. The essential question seems to be to what extent this attitude may be transposed to public law. Undoubtedly, an agreement as a form of an administrative activity will never have the same legal nature as an agreement concluded between private parties. An administrative body that applies private law forms of action does not become subject to the same rights as a private entity and, consequently, is not exempt from the obligation to comply with the fundamental constitutional principles and values that have been established with a view of protecting civil rights and freedoms.

https://doi.org/10.14746/spp.2019.4.28.3
PDF

Bibliografia

Blicharz J., Komentarz do art. 19d u.d.p.p.w., Warszawa 2012.

Boć J., Działalność konsensualna (dwustronna i wielostronna), w: Prawne formy działania administracji, pod red. R. Hausera, Z. Niewiadomskiego, A. Wróbla, Warszawa 2013.

Brzozowski A., Skowrońska-Bocian E., Kocot W.J., Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa 2010.

Cieślik Z, Umowa administracyjna państwa prawa, Kraków 2004.

Cieślik Z., Konstytucyjne podstawy kontraktowych działań administracji publicznej, w: Prawo administracyjne dziś i jutro, pod red. J. Jagielskiego, M. Wierzbowskiego, Warszawa

Filipek J., Prawo administracyjne, instytucje ogólne, cz. 2, Kraków 2001.

Grzybowski S., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1974.

Izdebski H., Fundacje i stowarzyszenia. Komentarz, Warszawa 2003.

Kamiński I.C., Słuszność i prawo. Szkic prawnoporównawczy, Kraków 2003.

Kania M., Umowa jako prawna forma działania administracji publicznej, w: Publiczne prawo gospodarcze, seria System Prawa Administracyjnego, pod red. R. Hausera, Z.

Niewiadomskiego, A. Wróbla, t. 8B, Warszawa 2013.

Keti E., The possible role of the nonprofit sektor in Hungary, Baltimore 1989.

Kietlińska K., Rola trzeciego sektora w społeczeństwie obywatelskim, Warszawa 2010.

Kidyba A., Kodeks cywilny. Komentarz, t. 3: Zobowiązania – część szczególna, wyd. 2, LEX/el. 2014.

Kijowski D., Umowy w administracji publicznej, w: Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania. Studia i materiały z konferencji naukowej poświęconej

jubileuszowi 80-tych urodzin Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń 2005.

Kledzik P., Działalność organizacji pozarządowych na rzecz realizacji celów publicznych, Warszawa 2013.

Kornberger-Sokołowska E., Zdanukiewicz J., Cieślak R., Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenci środków europejskich, Warszawa 2012.

Kosowski J., Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi, Warszawa 2012.

Lasocik Z, Kilka uwag o roli organizacji pozarządowych w państwie demokratycznym, Warszawa 1994.

Łętowska E., Prawo cywilne a prawo administracyjne. Razem, ale nie do spółki. „Dobre” prawo cywilne, „złe” prawo administracyjne, w: A. Mączyński, M. Pazdan, A. Szpunar,

Rozprawy z polskiego i europejskiego prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi Józefowi Skąpskiemu, Kraków 1994.

Łętowska E., Ochrona niektórych praw konsumentów, Warszawa 2001.

Łętowski J., Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1990.

Jaworska-Dębska B., Umowy we współczesnej administracji, w: Umowy w administracji, pod red. J. Bocia, L. Drzewięckiej-Bokun, Wrocław 2008.

Lemańska J., Umowa administracyjnoprawna a umowa cywilnoprawna, w: Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Józefa

Filipka, pod red. I. Skrzydło-Niżnik, Kraków 2001.