Przetwarzanie danych osobowych do celów badań naukowych. Aspekty prawne
PDF

Słowa kluczowe

scientific research
GDPR
personal data
processing

Jak cytować

Pyka, A. (2019). Przetwarzanie danych osobowych do celów badań naukowych. Aspekty prawne. Studia Prawa Publicznego, (4(28), 79–101. https://doi.org/10.14746/spp.2019.4.28.4

Abstrakt

This article refers to the issue of personal data processing conducted in connection with scientific research and in accordance with the provisions of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation). It is not uncommon for the purposes of scientific research to process personal data, which is connected with the obligation to respect the rights of the data of the subjects involved. Entities conducting scientific research that process personal data for this purpose are required to apply the general reg­ulation governing, among others, the obligations imposed on the controllers. The issue of personal data processing for scientific research purposes has also been regulated in national legislation in connection with the need to apply the General Data Protection Regulation. The article discusses the basics of the admissibility of data processing for the needs of scientific research; providing personal data regarding criminal convictions and offences extracted from public registers at the request of the entity conducting scientific research; exercising the rights of the data of the subjects concerned; as well as the implementation of appropriate technical and organizational measures to ensure the security of data processing. In addition, the article discusses the issue of anonymization of personal data carried out after achieving the purpose of personal data processing, as well as the processing of special categories of personal data. The topics discussed in the article were not discussed in detail, as this would require further elaboration in a publication with a much wider volume range.

https://doi.org/10.14746/spp.2019.4.28.4
PDF

Bibliografia

Bienias M., Zasada czasowego ograniczenia przechowywania danych osobowych na gruncie RODO, „Informacja w Administracji Publicznej” 2017, nr 4.

Byczkowski M., Znaczenie norm ISO we wdrażaniu bezpieczeństwa technicznego i organizacyjnego wymaganego w RODO, „Monitor Prawniczy” 2017, nr 20, dodatek.

Byrski J., Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wybrane zagadnienia, „Monitor Prawniczy” 2011, nr 3, dodatek.

Fajgielski P., Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przepisach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, „Informacja w Administracji Publicznej” 2016, nr 4.

Fajgielski P., Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2018.

Grzymowska M., Standardy bioetyczne w prawie europejskim, Warszawa 2009.

Gumularz M., Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym, Warszawa 2018.

Krekora-Zając D., O konieczności regulacji prawnej biobanków, „Państwo i Prawo” 2012, z. 7.

Krekora-Zając D., Prawo dawców do autonomii i prywatności jako podstawa funkcjonowania biobanków w czasach Big Data, „Studia Iuridica” 2018, t. 73.

Łakomiec K., Biobanki w dobie Big Data z perspektywy prawa konstytucyjnego, „Studia Iuridica” 2018, t. 73.

Łakomiec K., Wybrane konstytucyjne aspekty funkcjonowania biobanków populacyjnych, „Państwo i Prawo” 2014, z. 12.

Marciniak B., Topolski P., Strapagiel D., Anonimizacja w dobie wielkich danych – sytuacja biobanków w kontekście RODO, „Studia Iuridica” 2018, t. 73.

Matasek B., Treść klauzuli zgody na gruncie RODO, „Informacja w Administracji Publicznej” 2018, nr 2.

Mednis A., Cechy zgody na przetwarzanie danych osobowych w opinii Grupy Roboczej Art. 29 dyrektywy 95/46 Nr 15/2011 (WP 187), „Monitor Prawniczy” 2012, nr 7, dodatek.

Mednis A., Ochrona danych genetycznych jako danych osobowych, „Studia Iuridica” 2018, t. 73.

Mrozowska A., Zasady przetwarzania danych osobowych do celów badań naukowych i prac rozwojowych, w: Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz, pod red. J. Woźnickiego, Warszawa 2019.

Nowakowska A., Bojar M., Krajowy Rejestr Karny jako baza danych i jego wykorzystanie, „Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management” 2015, nr 74.

Pawlikowski J., Ochrona prywatności dawców w kontekście biobankowania ludzkiego materiału biologicznego dla celów badań naukowych, w: Temida w dobie rewolucji

biotechnologicznej. Wybrane problemy bioprawa, pod red. O. Nawrota, A. Wnukiewicz-Kozłowskiej, Gdańsk 2015.

Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Komentarz, pod red. P. Litwińskiego, P. Barty, M. Kaweckiego, Warszawa 2018.

Warso Z, Przetwarzanie danych osobowych do celów badań naukowych w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w: Wybrane aspekty praw człowieka a bioetyka, pod red. A. Białek, M. Wróblewskiego, Warszawa 2016.

Winkowska-Zakrzewska U., Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, „Informacja w Administracji Publicznej” 2015, nr 2.