Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 czerwca 2018 r., sygn. II OSK 1697/16
PDF

Jak cytować

Zwolak, S. (2019). Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 czerwca 2018 r., sygn. II OSK 1697/16. Studia Prawa Publicznego, (4(28), 165–177. https://doi.org/10.14746/spp.2019.4.28.8

Abstrakt

Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 czerwca 2018 r., sygn. II OSK 1697/16

https://doi.org/10.14746/spp.2019.4.28.8
PDF

Bibliografia

Babiel T.B., Nadzór budowlany. Kompetencje organów administracji. Wzory. Akty prawne, Warszawa 2001.

Bernatowicz Ł., Nosiński M., Prawo budowlane od dnia 28 czerwca 2015 r. Szczegółowy komentarz do zmian, Gdańsk 2015.

Bogucka I., Państwo prawne a problem uznania administracyjnego, „Państwo i Prawo” 1992, z. 10.

Cherka M., W. Grecki, Samowola budowlana w polskim prawie budowlanym, Warszawa 2013.

Filipowicz T., Plucińska, Postępowanie naprawcze i decyzja wydana w tym postępowaniu na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane z 1994 r., „Samorząd Terytorialny” 2015, nr 7–8.

Krupa-Dąbrowska R., Brak pozwolenia na użytkowanie może się zemścić po latach, „Rzeczpospolita” 16 I 2012.

Leoński Z., Szewczyk M., Kruś M., Prawo zagospodarowania przestrzeni, Warszawa 2012.

Małysa K., Proces inwestycyjno-budowlany, Kraków 2002, s. 131.

Mzyk E., Orzecznictwo sądowo-administracyjne w sprawach budowlanych, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny” 1998, z. 1.

Niewiadomski Z., Komentarz do art. 51, w: Prawo budowlane. Komentarz, pod red. Z. Niewiadomskiego, Warszawa 2011.

Ostrowska A, Pozwolenie na budowę, Warszawa 2012.

Piórecki K., Dąbrowski J., Pozwolenie na użytkowanie (nie)bezpieczna przestań inwestora?, „Rzeczpospolita” 17 V 2013.

Plucińska-Filipowicz A., Glosa do wyroku NSA z dnia 26 lutego 2014 r., II OSK 2286/12, LEX 2014.

Serafin S., Prawo budowlane. Komentarz, Warszawa 2006.

Serafin S., Zagadnienia techniczne w prawie budowlanym, Warszawa 2005.

Sobal P.J., Decyzja administracyjna jako szczególny rodzaj aktu administracyjnego, „Państwo i Prawo” 1970, z. 6.