Lex deweloper – analiza porównawcza projektu pierwotnego specustawy mieszkaniowej z ostatecznie uchwaloną ustawą

Main Article Content

Sławomir Pawłowski

Abstrakt

The study is a comparative analysis of the original draft Act on facilitating the preparation and implementation of housing and associated investments, i.e. from March 2018 with the text finally adopted on 5 July 2018. Making such comparative analysis is justified by significant changes that occurred in the original concept of the act intended to encourage private investors to significantly accelerate the fulfilment of housing needs in Poland. Being similar to special public investment acts, the act initially established the voivode as the authority competent to take the final decision in the first instance. In addition, this decision was to take the form of an integrated decision, in which not only permission for the location of a residential investment would be issued, but also, in a simplified mode, consent for cutting down trees in cities would be obtained. These and other solutions were criticized during public consultations, and these opinions were taken into account. This elaboration will present the thesis that the original shape of the Act on facilitating the preparation and implementation of housing and associated investments would unjustifiably affect the planning authority of the commune, whose position would be marginalized. In addition, there is also a discussion of the legal nature of the location decision, which in the adopted act took the form of a commune council resolution. This part of the study will first analyze the legal nature of municipal council resolutions in general, including whether they will always take the form of general and abstract acts. This will be the starting point for assessing whether this resolution will constitute a general act of applying the law, i.e. a general administrative act. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pawłowski, S. (2020). Lex deweloper – analiza porównawcza projektu pierwotnego specustawy mieszkaniowej z ostatecznie uchwaloną ustawą. Studia Prawa Publicznego, (2 (30), 49-67. https://doi.org/10.14746/spp.2020.2.30.2
Dział
Artykuły
Biogram autora

Sławomir Pawłowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Sławomir Pawłowski, prof. UAM dr hab., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, e-mail:womir@amu.edu.pl, https:// orcid.org/0000-0002-2060-6638. 

Bibliografia

 1. Gębala K., Uznanie administracyjne w systemie prawa niemieckiego, „Państwo i Prawo” 2011, z. 1.
 2. Hauser R., Orzecznictwo sądowoadministracyjne w sprawach samorządu terytorialnego. Zagadnienia wybrane, „Samorząd Terytorialny” 2015, nr 3.
 3. Jakimowicz W., Zewnętrzne granice uznania administracyjnego, „Państwo i Prawo” 2010, z. 5, s. 42–54.
 4. Jaśkowska M., Uznanie administracyjne a inne formy władzy dyskrecjonalnej, w: System prawa administracyjnego, t. 1: Instytucje prawa administracyjnego, pod red.
 5. R. Hausera, Z. Niewiadomskiego, A. Wróbla, Warszawa 2010.
 6. Leoński Z., Nauka administracji, Warszawa 2002.
 7. Leoński Z., Zarys prawa administracyjnego, Warszawa 2004.
 8. Leoński Z., Kruś M., Szewczyk M., Prawo zagospodarowania przestrzeni, Warszawa 2019.
 9. Matan A, Akt administracyjny „osobowo-rzeczowy” – zagadnienie następstwa prawnego, „Roczniki Administracji i Prawa” 2008, R. VII/VIII.
 10. Mincer M., Uznanie administracyjne, Toruń 1983.
 11. Orłowski J., Uznanie administracyjne w prawie podatkowym, Gdańsk 2005.
 12. Pawłowski S., Specustawa mieszkaniowa a inne specustawy. Podobieństwa i różnice, w: Specustawa mieszkaniowa a samodzielność planistyczna gminy. Dylematy prawników i urbanistów, pod red. J.H. Szlachetki, Gdańsk 2019.
 13. Rostkowska K., Idą duże zmiany prawa w mieszkaniówce. Prezent od rządu dla deweloperów?, www.bankier.pl, 15 V 2018 (dostęp: 8 V 2020).
 14. Szafer W., Ochrona przyrody a postulaty higieny społecznej, „Ochrona Przyrody” 1933, R. 13.
 15. Szewc A., Szewc T., Uchwałodawcza działalność organów samorządu terytorialnego, Warszawa 1999.
 16. Szewczyk E., Współdziałanie organów administracji publicznej a decyzje zależne na przykładzie unormowań dotyczących planu ruchu zakładu górniczego, „Studia Prawa Publicznego” 2019, nr 2.
 17. Szewczyk M., Charakter prawny uchwały rady gminy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszących, w: Specustawa mieszkaniowa a samodzielność planistyczna gminy. Dylematy prawników i urbanistów, pod red. J.H. Szlachetki, Gdańsk 2019.
 18. Szewczyk W., Szewczyk M., Generalny akt administracyjny, Warszawa 2014.
 19. Szot A., Słuszność a uznanie administracyjne, „Studia Iuridica Lublinensia” 2011, nr 1.
 20. Wierzbicka A., Art. 14 u.s.g., w: Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, pod red. B. Dolnickiego, LEX/el. 2018.
 21. Wlaźlak K., Art. 14, w: Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, pod red. P. Chmielnickiego, LEX/el. 2013.
 22. Wodziczko A., Zieleń miast z punktu widzenia ochrony przyrody, „Ochrona Przyrody” 1930, R. 10.
 23. Wróbel A., Art. 106, w: M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2000.