Rola Towarzystwa Budownictwa Społecznego w zaspokajaniu lokalnych potrzeb mieszkaniowych
PDF

Słowa kluczowe

company
implementation of tasks
housing

Jak cytować

Biniasz-Celka, D. . (2020). Rola Towarzystwa Budownictwa Społecznego w zaspokajaniu lokalnych potrzeb mieszkaniowych. Studia Prawa Publicznego, (2 (30), 181–201. https://doi.org/10.14746/spp.2020.2.30.7

Abstrakt

By the Act of 8 March 1990 on Municipal Self-Government, the legislator imposed a wide range of tasks to be performed by the municipality, including meeting the community’s needs in the area of municipal housing. The aim of the study is to present a legal entity that is autonomous from the commune and managed as a limited liability company, namely the Towarzystwo Budownictwa Społecznego (TBS) [Social Housing Society]. It operates under the Commercial Companies Code of 15 September 2000 within the scope resulting from Article 27(1) and (2) of the Act of 26 October 1995 on Certain Forms of Housing Promotion, thus performing the municipality’s housing tasks. TBS companies have been equipped with a legal personality primarily to become a more effective guarantor of the proper implementation of public tasks. The availability and standard of housing play a key role in meeting the housing needs of households. For those social groups that are unable to finance the purchase of a dwelling at market prices on their own, rental housing is a beneficial solution to meet their housing needs. The operations of the TBS are not subject to the principles of the market economy. The specificity of the company’s activity is that the primary and principal statutory objective cannot be profit-making, i.e. to seek to generate and maximise profits, but that any income must be allocated to statutory objectives. However, nothing stands in the way of such companies performing secondary and accessory activities at the same time, the income from which will support their non-commercial statutory objectives.

https://doi.org/10.14746/spp.2020.2.30.7
PDF

Bibliografia

Bandarzewski K., Chmielnicki P., Kisiel W., Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, Warszawa 2006.

Bednarek M., Prawo do mieszkania w konstytucji i ustawodawstwie, Warszawa 2007.

Bor W.G., The Making of Cities, London 1972.

Buczkowski S., Ograniczona odpowiedzialność przedsiębiorcy. Studium prawno-handlowe, Warszawa 1937.

Burke P., People’s History or Total History, w: People’s History and Socialist Theory, pod red. R. Samuela, London 1981.

Burnett J., A Social History of Housing 1815–1985, London 1986.

Chyra-Rolicz Z., Burzymy – tworząc: spółdzielczość robotnicza na ziemiach polskich do 1939 roku, Warszawa 1991.

Długoborski W., Mrozek W., Katowice. Ich dzieje i kultura na tle regionu, Katowice 1976.

Doliwa A., Komentarz do ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, w: idem, Prawo mieszkaniowe. Komentarz, wyd. 5, Warszawa 2015, Legalis/el.

Dolnicki B., Gminne jednostki organizacyjne a jednostki organizacyjne gminy, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2015, t. 34, s. 67–87.

Faris D.K., To Plow with Hope, New York 1958.

Fordham R. i in., Housing Need and the Need for Housing, Aldershot 1998.

Garlicki L., Konstytucja RP. Komentarz do art. 75, Warszawa 2003.

Gower L.C.B., Principles of Modern Company Law, by L.C.B. Gower, with contributions from D.D. Prentice, B.G. Pettek, London 1992.

Grimes O.F., Housing for Low-income Urban Families: Economics and Policy in the Developing World, Baltimore 1976.

Jeantin M., Droit des societes, Paris 1992.

Leckie S., From Housing Needs to Housing Rights: An Analysis of the Rights to Housing Under International Human Rights Law, London 1992.

Mączyński A., Prawo do mieszkania w świetle Konstytucji RP, w: Godność człowieka a prawa ekonomiczne i socjalne, Warszawa 2003.

Nalepka A., Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi w Polsce, Kraków 2007.

Niewiadomski W., Grzelczak Z., Ustawa o samorządzie gminnym z komentarzem, Warszawa 1990.

Pawełczyk M., Sokal P., Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Komentarz, Warszawa 2012.

Pawłowski S., Staniszewska L., Jędrzejczak M., Publicyzacja czy prywatyzacja zadań publicznych na przykładzie portów lotniczych, Poznań 2018, w: M. Szewczyk, B. Popowska, H. Bauer, L. Staniszewska, P. Lissoń, Republicyzacja zadań publicznych, Poznań 2018.

Pisko O., Die beschränkte Haftung des Einzelkaufmanns, „Zeitschrift für das Privat- und Öffentliche Recht der Gegenwart” (GrünhutsZ) 1910, Bd. 37.

Pytel A., Zadania gminy w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej a eksmisja rozumiana jako pewność ochrony przed bezdomnością, „Samorząd Terytorialny” 2016, nr 6, s. 61–70.

Serick R., Rechtsform und Realität juristischer Personen, Berlin 1995.

Smith W.F., What is Housing, w: D.R. Housing in America: Problems and Perspectives, pod red. D.R. Mandelkera, R. Montgomery’ego, New York 1973.

Sołtysiński S., Szajkowski A., Szwaja J., Kodeks handlowy. Komentarz, t. 1, Warszawa 1994.

Szczepaniak R., Dopuszczalny zakres działania spółki komunalnej, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2014, nr 2, s. 449–472.

Szczepaniak R., Nadużycie prawa do posługiwania się formą osoby prawej, Toruń 2009.

Szelągowska A., Finansowanie społecznego budownictwa mieszkaniowego, Warszawa 2011.

Szewc A., O pojęciu „jednostka organizacyjna” w polskim prawie samorządu terytorialnego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2005, z. 3, s. 105–111.

Świątek T.W., Rody starej Warszawy, Warszawa 2000.

Williams M., Society Today: Based on a Series New Society, London 1986.

Zaborniak P., Glosa aprobująca do wyroku NSA z dnia 11 sierpnia 2005 r., II GSK105/05, „Administracja” 2006, nr 2, s. 89–108.

Życiński J., Budownictwo mieszkaniowe w Europie Zachodniej. Historia mieszkaniowej solidarności, Warszawa 2004.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.