Przetwarzanie i ochrona danych dotyczących zdrowia przez organizatora systemu opieki zdrowotnej
PDF

Słowa kluczowe

data concerning health
health-care system
National Health Fund
(NFZ)
General Data Protection Regulation

Jak cytować

Lach, D. E. . (2020). Przetwarzanie i ochrona danych dotyczących zdrowia przez organizatora systemu opieki zdrowotnej. Studia Prawa Publicznego, (3 (31), 53–72. https://doi.org/10.14746/spp.2020.3.31.3

Abstrakt

The protection of individuals regarding to the processing of personal data is one of the fundamental rights. The General Data Protection Regulation (GDPR) lays down rules relating to the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and rules relating to the free movement of personal data. Data concerning health is one of the areas the GDPR defines as special personal data, the so-called sensitive data. With regard to these data, the GDPR allows their processing only on an exceptional basis, in certain situations. According to Art. 6 sec. 1 let. e GDPR and art. 9 sec. 2 let. b GDPR, data processing is allowed, inter alia, when such processing is necessary for the purposes of meeting the obligations and exercising specific rights of the controller or of the data subject in the field of employment and social security and social protection law. In turn, Art. 9 sec. 2 let. h GDPR permits the processing of health data that is necessary for the purposes of providing health or social care or treatment, or for managing health or social care systems and services on the basis of European Union or Member State law. The article discusses the national legal regulations regarding the collection and processing of personal data concerning health in the light of the organization of the health care system and the tasks of the National Health Fund (NFZ) as a placeholder, whose task is only to manage financial resources and conclude health care contracts on its own behalf with independent healthcare providers and their accounting. Against the background of the GDPR, the author discusses the provisions of the acts on health care services financed from public funds and on the information system in health care. Finally, specific regulation regarding the COVID-19 pandemic are presented.

https://doi.org/10.14746/spp.2020.3.31.3
PDF

Bibliografia

Barta J., Fajgielski P., Markiewicz R., Ochrona danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2011.

Bauer H., Privatisierung oder Publizisierung?, w: Publizisierung öffentlicher Aufgaben, Hrsg. von H. Bauer, M. Szewczyk, B. Popowska, M. Meier, A. Fuks, Potsdam 2018.

Bauer H., Von der Privatisierung zur Rekommunalisierung, w: Rekommunalisierung öffentlicher Daseinsvorsorge, Hrsg. von H. Bauer, Ch. Büchner, L. Hajasch, Potsdam 2012.

Biernat S., Prywatyzacja zadań publicznych. Problematyka prawna, Warszawa–Kraków 1994.

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, pod red. L. Boska, Warszawa 2020.

Buchner B., Schwichtenberg S., Gesundheitsdatenschutz unter der Datenschutz-Grundverordnung, „Gesundheit und Praxis” 2016, Nr. 6.

Dercz M., Izdebski H., Organizacja ochrony zdrowia w Rzeczypospolitej Polskiej w świetle obowiązującego ustawodawstwa, Warszawa–Poznań 2001.

Dmochowska A., Przetwarzanie danych szczególnych kategorii, w: A. Dmochowska, M. Zadrożny, Unijna reforma ochrony danych osobowych. Analiza zmian, Warszawa 2016.

Fajgielski P., Komentarz do rozporządzenia nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w: P. Fajgielski, Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2018.

Franzius C., Der „Gewährleistungsstaat” – ein neues Leitbild für den sich wandelnden Staat?, „Der Staat” 2003, Bd. 42.

Franzius C., Die Europäische Dimension des Gewährleistungsstaates, „Der Staat” 2006, Bd. 45.

Franzius C., Gewährleistung im Recht. Grundlagen eines europäischen Regelungsmodells öffentlicher Dienstleistungen, Tübingen 2009.

Jackowski M., Ochrona danych medycznych, Warszawa 2002.

Jagielski M., Pojęcie danych medycznych i zasady ich ochrony, w: K. Andres i in., Ochrona danych osobowych medycznych, Warszawa 2018.

Jończyk J., Glosa do wyroku SN z dnia 10 grudnia 2004 r., III CK 134/04, OSP 2005, z. 6.

Jończyk J., Trudna modernizacja opieki zdrowotnej w Niemczech i w Zjednoczonym Królestwie (UK), „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2006, nr 6.

Karkowska D., Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, Warszawa 2016.

Krasińska M., Przetwarzanie danych osobowych w dokumentacji medycznej, w: K. Andres i in., Ochrona danych osobowych medycznych, Warszawa 2018.

Krasińska, P. Litwiński, A. Sieradzka, K. Wojsyk, Ochrona danych osobowych medycznych, Warszawa 2018.

Kuba M. Komentarz do art. 9, pkt 9, w: RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, pod red. E. Bielak-Jomaa, D. Lubasza, Warszawa 2018.

Lach D.E., Pojęcie i systematyka prawa ubezpieczeń społecznych, w: System prawa ubezpieczeń społecznych, t. 1, pod red. A. Wypych-Żywickiej, Warszawa 2020.

Lach D.E., Powiernicza technika realizacji zabezpieczenia społecznego (na przykładzie ubezpieczenia zdrowotnego), „Państwo i Prawo” 2009, z. 3.

Lach D.E., Powierzanie realizacji zadań publicznych z zakresu zabezpieczenia społecznego podmiotom niepublicznym, „Państwo i Prawo” 2015, z. 2.

Lach D.E., Tendencje rozwojowe „ubezpieczenia zdrowotnego” – kilka uwag na marginesie zapowiadanej publicyzacji systemu opieki zdrowotnej, w: Tendencje rozwojowe indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Księga jubileuszowa Profesora Grzegorza Goździewicza, Toruń 2017.

Lach D.E., Zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, Warszawa 2011.

Litwiński P., Powierzenie danych medycznych do przetwarzania. Umowy dotyczące danych osobowych medycznych, w: K. Andres i in., Ochrona danych osobowych medycznych, Warszawa 2018.

Łukasik B., Nowak-Kubiak J., Komentarz do art. 188–192, w: iidem, Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz, Warszawa 2006.

Mednis A., Ochrona danych osobowych w systemie ochrony zdrowia. Zasady prowadzenia, udostępniania i archiwizowania dokumentacji medycznej, w: Organizacja systemu ochrony zdrowia. System Prawa Medycznego, t. 3, pod red. D. Bach-Goleckiej, R. Stankiewicza, Warszawa 2020.

Schäfer R., Rekommunalisierung – Fallstricke in der Praxis w: Rekommunalisierung öffentlicher Daseinsvorsorge, Hrsg. von H. Bauer, Ch. Büchner, L. Hajasch, Potsdam 2012.

Sidorko A., Komentarz do art. 188 pkt 1, w: Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz, pod red. A. Pietraszewskiej--Machety, Warszawa 2018.

Szurgacz H., Zagadnienie przekazywania przez państwo zadań w zakresie zabezpieczenia społecznego podmiotom niepublicznym, w: Konstytucyjne problemy prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Referaty na XV Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Wrocław 1–2 czerwca 2005 r., pod red. H. Szurgacza, Wrocław 2005.

Świtała K., Odpowiedzialność podmiotów wykonujących działalność leczniczą za przetwarzanie zasobów informacyjnych dotyczących pacjentów w kontekście unijnej reformy regulacji ochrony danych osobowych, w: Odpowiedzialność w ochronie zdrowia, pod red. E. Kruk, A. Wołoszyn-Cichockiej, M. Zdyba, Warszawa 2018.

Świtała K., Pacjent jako beneficjent ograniczeń jawności elektronicznej dokumentacji medycznej, Warszawa 2018.

Treutner E., Kooperativer Rechtsstaat. Das Beispiel Sozialverwaltung, Baden-Baden 1998.