Zakład lecznictwa uzdrowiskowego. Część 2. Status prawny organów zakładowych podmiotu leczniczego i personel uzdrowiskowy zakładu
PDF

Słowa kluczowe

spa treatment facility
manager and social committee
health resort personnel
organizational regulations and statute of the facility

Jak cytować

Jachimowicz-Jankowska, P. (2021). Zakład lecznictwa uzdrowiskowego. Część 2. Status prawny organów zakładowych podmiotu leczniczego i personel uzdrowiskowy zakładu. Studia Prawa Publicznego, (1(33), 75–116. https://doi.org/10.14746/spp.2021.1.33.4

Abstrakt

The spa treatment facility located in the health resort is distinguished by its specificity due to the fact that it conducts spa treatment in this type of medical entity. For the proper performance of the healing function and offering the health services for which a given spa is intended, the human factor plays an important role, taking into account the specificity of the health resort. This applies to those constituting the authorities of a health resort treatment facility, namely the manager and social committee (which in this study are limited to non entrepreneurs), as well as medical professionals and other employees. The special powers of the authorities and staff of spa treatment facilities towards the people using the health services provided there are reflected in the sources of law, which include the statute and organizational regulations of this type of medical facility. The article contains an analysis and assessment of legal regulations relating to
the scope of the activities of the authorities of this type of spa treatment facilities, with particular emphasis on the manager and social council and staff, especially person body plays a fundamental role in managing a medical facility, with responsibility for management and for all facility employees. On the other hand, the social committee, which is the collegiate body of this institution, is appointed only in
a non-entrepreneurial medical facility, and this body is characterized by a specific legal nature that performs various tasks. The efficient operation of the plant is also ensured by professional medical staff, other medical workers and other employees. The legal status of company bodies and personnel is presented in terms of generally applicable regulations, as well as in the context of the organizational regulations and the statute of the spa treatment facility.

https://doi.org/10.14746/spp.2021.1.33.4
PDF

Bibliografia

Bartkowiak P., Niewiadomski P., Menedżer a kierownik w organizacji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 687, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2011, nr 48.

Borysiak W., Czynność prawna jako podstawowe źródło stosunku prawa medycznego, w: Instytucje Prawa Medycznego. System Prawa Medycznego, t. 1, pod red. M. Safjana, L. Boska, Warszawa 2018.

Bugaj J., Rozwój kompetencji zawodowych pracowników medycznych, w: M. Bugdol, J. Bugaj, I. Stańczyk, Procesy zarządzania zasobami ludzkimi w służbie zdrowia, Wrocław 2012.

Bujny J., Rada społeczna w świetle ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, „Samorząd Terytorialny” 2004, nr 7–8.

Chmielnicki P., Zakłady administracyjne w Polsce. Ustrój wewnętrzny, Warszawa 2008.

Dercz M., Komentarz do art. 1–4, w: M. Dercz, T. Rek, Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, Warszawa 2014.

Dercz M., Komentarz do art. 23, w: M. Dercz, T. Rek, Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, Warszawa 2014.

Dercz M., Komentarz do art. 46, w: M. Dercz, T. Rek, Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, Warszawa 2012.

Dercz M., Komentarz do art. 46, w: M. Dercz, T. Rek, Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, Warszawa 2014.

Dercz M., Komentarz do art. 47–49, w: M. Dercz, T. Rek, Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, Warszawa 2014.

Dercz M., Publiczni świadczeniodawcy w ochronie zdrowia, prawno-organizacyjne formy działalności – stan obecny i projektowany, „Antidotum” 2003, nr 12.

Drozdowska U., Komentarz do art. 16, w: Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Komentarz, pod red. L. Boska, Warszawa 2021.

Elżanowski M., Zakład państwowy w polskim prawie administracyjnym, Warszawa 1970.

Encyklopedia organizacji i zarządzania, Warszawa 1981.

Frączkiewicz-Wronka A., Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce ochrony zdrowia,

Warszawa 2009.

Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 1996.

Halik J., Ochrona interesów pacjenta w przepisach ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i kodeksie etyki lekarskiej, „Antidotum” 1992, nr 5.

Jachimowicz-Jankowska P., Zakład lecznictwa uzdrowiskowego. Część 1. Podstawowe pojęcia oraz prawne aspekty organizacji i działalności tego typu zakładów będących podmiotami leczniczymi, „Studia Prawa Publicznego” 2020, nr 4(32).

Karkowska K., Zawody medyczne, Warszawa 2012.

Karkowski T., Organy zarządzające podmiotami leczniczymi, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias” 2012, z. 6.

Katan A., Kaczorowska A., Rola fizjoterapii w lecznictwie uzdrowiskowym osób dorosłych w Polsce, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu” 2017, nr 40(1).

Kotarski D., Kryteria oceny jakości usług sanatoryjnych, „Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management” 2011, nr 54.

Koźmiński A.K., Jemielniak D., Zarządzanie od postaw, Warszawa 2011.

Kożusznik B., Kierowanie personelem pracowniczym, Warszawa 2005.

Kubot Z., Umowa o zarządzanie samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, „Prawo i Medycyna” 1999, nr 2.

Lichtarski J.M., Ewolucja profilu kompetencyjnego kierownika, w: Problemy pracy kierowniczej we współczesnym przedsiębiorstwie, pod red. K. Krzakiewicza, Poznań 2008.

Listwan T., Słownik zarządzania kadrami, Warszawa 2005.

Miętek A., Pisarczyk Ł., Prawo pracy w ochronie zdrowia, w: Organizacja systemu ochrony zdrowia. System Prawa Medycznego, t. 3, pod red. D. Bach-Goleckiej, R. Stankiewicza, Warszawa 2020.

Mikos M., Barczentewicz P., Kwalifikacje kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi, w: Zarządzanie podmiotami leczniczymi – bezpieczeństwo pacjentów i sposoby ograniczania ryzyka szpitali, pod red. M. Pasowicza, Kraków 2012.

Nowak-Kubiak J., Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, Warszawa 2012.

Ochendowski E., Prawotwórcza funkcja gminy, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1991, z. 2.

Ochendowski E., Zakład administracyjny jako podmiot administracji państwowej, Poznań 1969.

Organizacja i zarządzanie. Zarys problematyki, pod red. A. Stabryły, J. Trzcienieckiego, Warszawa 1986.

Puszczałowska-Lizis E., Zwiercan I., Bezpośrednia i odległa ocena skuteczności terapii uzdrowiskowej osób z dyskopatią lędźwiową, „Postępy Rehabilitacji” 2016, nr 1.

Rapacz A., Januszewska M., Umiejętności menedżerskie lekarzy w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i potrzeba ich kształtowania, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, seria Studia i Materiały 2010, nr 25.

Raszewska-Skałecka R., Zakres prawnej samodzielności prawotwórczej zakładu administracyjnego, w: Administracja publiczna pod rządami prawa. Księga pamiątkowa z okazji 70-lecia urodzin prof. zw. dra hab. Adama Błasia, pod red. J. Korczaka, Wrocław 2016.

Rek T., Komentarz do art. 42, w: M. Dercz, T. Rek, Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, Warszawa 2014.

Słownik języka polskiego, t. 3, pod red. W. Doroszewskiego, Warszawa 1961.

Szewczyk M., Ziemski K., Prawo miejscowe a przepisy gminne, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1992, z. 1.

Ura E., Prawo administracyjne, Warszawa 2010.

Walas-Trębacz J., Galata S., Ocena efektywności kadry kierowniczej w przedsiębiorstwie, „Państwo i Społeczeństwo” 2007, t. 7, nr 2.

Walasek-Walczak U., Komentarz do art. 23, w: Ustawa o działalność leczniczej. Komentarz, pod red. F. Grzegorczyka, Warszawa 2013.

Wierczyński G., Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz, Warszawa 2010.

Wojtczak K., Komentarz do art. 33–48, w: Z. Leoński, K. Wojtczak, Komentarz do ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, Warszawa 1993.

Wojtczak K., Kompetencje i zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie bezpieczeństwa zdrowia ludności, „Studia Prawa Publicznego” 2018, nr 3(23).

Wojtczak K., Rada społeczna w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej, w: Administracja i prawo administracyjne u progu trzeciego tysiąclecia, Łódź 2000.

Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, Warszawa 1984.

Zieleniewski J., Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do organizacji i kierowania, Warszawa 1982.