Tytuł profesora w postępowaniu przed Radą Doskonałości Naukowej
PDF

Słowa kluczowe

requirements for candidates for the title of professor
Council for Scientific Excellence
President of the Republic of Poland

Jak cytować

Wojtczak, K. . (2021). Tytuł profesora w postępowaniu przed Radą Doskonałości Naukowej. Studia Prawa Publicznego, (2(34), 9–63. https://doi.org/10.14746/spp.2021.2.34.1

Abstrakt

The Act of 20 July 2018 on Higher Education and Science is the eighth Polish normative act of statutory rank since 1920 to deal with matters concerning the title of professor, not counting separate acts and their amendments. It is also the first act based on the regulations in force before 1965 to regulate in a single act matters of higher education and science. Despite their new formulation, not all of the solutions implemented by this Act imply a full withdrawal from the regulations adopted in previous years. What is absolutely new in it, however, is the simplification of the procedure and conditions of the proceedings for conferring the title of professor through: (1) a new definition of fields of science (arts) and scientific disciplines (artistic disciplines) based, following the OECD classification, on the two-tier qualification of sciences (with some exceptions); (2) the constitution of the Council for Scientific Excellence, as a new institution, as of 1 January 2021 exclusively endowed with the right to initiate proceedings for the conferment of the title of professor (including refusal) and the subsequent process, ending with a positive or negative decision of that Council. Other solutions of this law have been subject to broader or narrower changes or have been retained in their current wording. Those of such a nature constitute answers to the following questions: (1) On whom may the title of professor be conferred, and in relation to whom, despite meeting the requirements for it, is this unacceptable, for other statutory reasons?; (2) What requirements does the legislator expect from a candidate for this academic title, and to what extent do the expectations placed on them – outstanding scientific (artistic) achievements – go beyond the framework of the previously binding standards in this regard?; (3) What determines the selection of candidates for reviewers in this procedure, and what is the procedure for selecting them?; (4) What are the conditions for a candidate’s legal protection against negative decisions by the Council for Scientific Excellence, taking into account (5) the conditions for the President of the Republic of Poland’s participation in this procedure, which have remained unchanged since 1990?

https://doi.org/10.14746/spp.2021.2.34.1
PDF

Bibliografia

Białas A., Biliński S., Zamiast wstępu, w: Meandry kariery naukowej, pod red. S. Bilińskiego, Kraków 2016.

Błocki Z., Kariera naukowa w Polsce. Czy da się zmienić coś, co nie działa?, w: Ścieżki kariery akademickiej i rozwój młodej kadry naukowej, Konferencja programowa poprzedzająca Narodowy Kongres Nauki, Uniwersytet Śląski, 26–27 I 2017 r., Katowice, www.nkn.gov.pl (dostęp: 21 X 2020).

Borecki T., Obecny stan postępowań o nadanie stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora – uwagi nie tylko krytyczne, w: Meandry kariery naukowej, pod red. S. Bilińskiego, Kraków 2016.

Brzeziński J.M., O poprawianiu (ale też i o psuciu) systemu przeprowadzania awansów naukowych w Polsce w latach 1990–2017, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 2017, nr 2(50).

Gowin J., Słowo wstępne, w: Ścieżki kariery akademickiej i rozwój młodej kadry naukowej, Konferencja programowa poprzedzająca Narodowy Kongres Nauki, Uniwersytet Śląski, 26–27 I 2017 r., Katowice, www.nkn.gov.pl (dostęp: 21 X 2020).

Izdebski H., Zieliński J., Prawo o szkolnictwie wyższym. Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym. Komentarz do nowelizacji, Warszawa 2011.

Kierznowski Ł., Stopnie naukowe i stopnie w zakresie sztuki. Komentarz, Warszawa 2021.

Kołaczkowski B., Analiza i ocena reform w szkolnictwie wyższym w latach 2015–2019. Dobre zmiany?, Poznań 2019.

Kuniński M., Pracownik naukowy w otoczeniu społecznym. Status społeczny i powinności, w: Meandry kariery naukowej, pod red. S. Bilińskiego, Kraków 2016.

Lang W., Prawo i moralność, Warszawa 1989.

Leoński Z., Organy administracji państwowej w RP, Poznań 1995.

Malanowski J., Art. 35 k.p.a., w: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, pod red. M. Wierzbowskiego, A. Wiktorowskiej, Warszawa 2011.

Marciniak Z., Profesor „belwederski” – dekoracja czy konieczność?, https://www.prawo.pl/student/procedura-nadania-tytulu-profesora-zwyczajnego,496226.html (dostęp: 1 III 2021).

Mojak R., Instytucja Prezydenta RP w okresie przekształceń ustrojowych 1989–1992, Warszawa 1994.

Uniwersalny słownik języka polskiego, pod red. S. Dubisza, Warszawa 2008.

Węgrzyn G., Łatwo zablokować nominację na profesora, https://www.prawo.pl/student/procedura-nadania-tytulu-profesora-zwyczajnego,496226.html (dostęp: 1 III 2021).

Węgrzyn G., Recenzenci i recenzje: kryzys recenzowania, w: Meandry kariery naukowej, pod red. S. Bilińskiego, Kraków 2016.

Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, pod red. A. Radkowskiego, Warszawa 2008.

Wojtczak K., O stopniach naukowych w Polsce Ludowej. Część 2. Organizacja aspirantury naukowej i studiów doktoranckich, „Studia Prawa Publicznego” 2016, nr 2(11).

Wojtczak K., Prawne determinanty nadawania tytułu naukowego profesora w latach 2003–2017, w: Prawo administracyjne wobec współczesnych wyznań. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Wierzbowskiemu, Warszawa 2018.

Wojtczak K., Tytuł profesora w pierwszych latach przemian ustrojowych Rzeczypospolitej Polskiej, „Studia Prawa Publicznego” 2020, nr 2(30).

Wojtczak K., Tytuł profesora w Polsce w latach 1920–1990. Część 1. Warunki przyznawania tytułu profesora w prawie szkół wyższych, „Studia Prawa Publicznego” 2017, nr 4(20).

Wojtczak K., Tytuł profesora w Polsce w latach 1920–1990. Część 2. Warunki nadawania tytułu profesora w prawie o stopniach i tytułach naukowych, „Studia Prawa Publicznego” 2018, nr 1(21).

Wojtczak K., W sprawie tytułu profesora w projektach założeń Prawa szkolnictwa wyższego (Ustawa 2.0), „Studia Prawa Publicznego” 2017, nr 4(20).

Ziembiński Z., Logika praktyczna, Warszawa 2002.

Ziembiński Z., Podstawy nauki o moralności, Poznań 1981.