Uzdrowiskowe władztwo zakładowe oraz jego wpływ na prawa i obowiązki pacjentów zakładu lecznictwa uzdrowiskowego
PDF

Słowa kluczowe

company governance
spa treatment facility
regulations and statute of the medical entity
rights and obligations of users
patients

Jak cytować

Jachimowicz-Jankowska, P. (2022). Uzdrowiskowe władztwo zakładowe oraz jego wpływ na prawa i obowiązki pacjentów zakładu lecznictwa uzdrowiskowego. Studia Prawa Publicznego, (1 (37), 85–124. https://doi.org/10.14746/spp.2022.1.37.4

Abstrakt

The article presents the institution of corporate governance in spa treatment entities that conduct organized activities in the field of providing spa health care services and spa rehabilitation. Using the term health resort management adopted for the purposes of this study, attention is drawn to the general administrative powers of the health resort authorities towards users (patients). There is no doubt that this sovereignty is necessary to achieve the objectives of a given entity. In the case presented here, the goal of the health resort treatment facility is to conduct spa treatment and to provide patients with guaranteed health services in this area. This study confirms that the acts of corporate law include organizational regulations and the statute of the health resort in the health resort. Against their background, reference is made to the problem of compliance with the corporate governance guaranteed by authoritative legal measures. The aim of the study is to analyze and evaluate the legal regulations concerning the authority used in the spa treatment facility. In this matter, the concept and essence of the institution of corporate governance on the grounds of doctrine and jurisprudence are discussed, and a catalog of features typical of spa company governance is indicated. The institution of the company regulations and statutes of the spa treatment facility is also examined, indicating the characteristics and legal nature of the standards established by company bodies, in terms of both the legal forms of operation of the facility and the sources of law. The issues of users and the use of a spa treatment facility allow for the indication of the rights and obligations of users of this type of facility, along with showing doubts regarding the issue of paying fees for health services in the field of spa treatment or spa rehabilitation.

https://doi.org/10.14746/spp.2022.1.37.4
PDF

Bibliografia

Banaszczyk Z., Formy prowadzenia działalności leczniczej, w: Instytucje Prawa Medycznego, pod red. M. Safjana, L. Boska, Warszawa 2018.

Bigo T., Związki publiczno-prawne w świetle ustawodawstwa polskiego, Warszawa 1928.

Brzezicki T., Masternak M., Stanowienie norm ogólnych przez zakłady publiczne, w: Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania. Studia i materiały z Konferencji Naukowej poświęconej jubileuszowi 80-tych urodzin Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń 2005.

Bulejak R., Zaskarżalność czynności faktycznych administracji zdrowia publicznego do wojewódzkiego sądu administracyjnego, „Folia Iuridica Wratislavensis” 2012, vol. 1, no. 2.

Chmielnicki P., Zakłady administracyjne w Polsce. Ustrój wewnętrzny, Warszawa 2008.

Czarnik Z., Posłuszny J., Zakład publiczny, w: System prawa administracyjnego. Podmioty administrujące, t. 6, pod red. R. Hausera, Z. Niewiadomskiego, A. Wróbla, Warszawa 2011.

Dembiński H., Osobowość publiczno-prawna samorządu w świetle metody dogmatycznej i socjologicznej, Wilno 1934.

Dercz M., Komentarz do art. 23, w: M. Dercz, T. Rek, Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, Warszawa 2014.

Elżanowski M., Charakter prawny i zakres regulaminu zakładu państwowego, „Państwo i Prawo” 1969, nr 8/9.

Elżanowski M., Zakład państwowy w polskim prawie administracyjnym, Warszawa 1970.

Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 1998.

Halik J., Ochrona interesów pacjenta w przepisach ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i kodeksie etyki lekarskiej, „Antidotum” 1992, nr 5.

Howorka B., Wewnątrzzakładowe akty normatywne, „Nowe Prawo” 1986, nr 9.

Jabłoński M., Krajowe źródła prawa administracyjnego, w: Prawo administracyjne, pod red. M. Wierzbowskiego, Warszawa 2017.

Karkowska D., Prawa pacjenta, Warszawa 2009.

Karkowski T.A., Świadczenia szpitalne w powiązaniu z procesami zaopatrzenia medycznego i niemedycznego, Warszawa 2015.

Kasiński M., Podmioty administrujące. Zakład publiczny (administracyjny), w: Prawo administracyjne – pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, pod red. M. Stahl, Warszawa 2021.

Kawa S., Pobieranie opłat przez SPZOZ za świadczenia zdrowotne, https://www.rynekzdrowia.pl/Rynek-Zdrowia/Pobieranie-przez-SPZOZ-oplat-za-swiadczenia-zdrowotne,137564,2.html (dostęp: 10 III 2022).

Klonowski K., Ochrona praw użytkownika zakładu administracyjnego, w: Instytucje współczesnego prawa administracyjnego: księga jubileuszowa profesora zw. dra hab. Józefa Filipka, pod red. I. Skrzydło-Niżnik et al., Kraków 2001.

Komentarz do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, pod red. A. Pietraszewskiej-Machety, Warszawa 2015.

Kowalczyk-Pogorzelska A., Czy samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej mogą pobierać opłaty od pacjentów?, „Medinfo. Dodatek specjalny: Prawo dla medycyny”, listopad 2012.

Kraszewski S., Świadczenie w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, kultury, w: Obywatel – przedsiębiorstwo (zagadnienia prawne świadczeń na rzecz konsumenta), pod red. E. Łętowskiej, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1982.

Kubot Z., Opłaty za świadczenia zdrowotne udzielane przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, „Prawo i Medycyna” 2012, nr 44.

Kubot Z., Pozakontraktowe świadczenia opieki zdrowotnej, „Prawo i Medycyna” 2010, nr 1.

Leoński Z., Zarys prawa administracyjnego, Warszawa 2004.

Narolski M., Łokaj M., Działalność lecznicza. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, Warszawa 2013.

Nowak-Kubiak J., Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, Warszawa 2012.

Ochendowski E., Formy działania zakładu, w: Studia z zakresu prawa administracyjnego, Poznań 1968.

Ochendowski E., Organy administracji niezespolonej i zakłady administracyjne, w: System prawa administracyjnego, t. II, pod red. J. Jendrośki, Wrocław 1977.

Ochendowski E., Pojęcie zakładu publicznego, „Studia Iuridica” 1996, nr 32 – Współczesne problemy administracji publicznej.

Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń, 2006.

Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2013.

Ochendowski E., Prawotwórcza funkcja gminy, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1991, nr 53(2).

Ochendowski E., Zakład administracyjny jako podmiot administracji państwowej, Poznań 1969.

Olejniczak-Szałowska E., Źródła prawa administracyjnego, w: Zasady organizacji i działania terenowej administracji publicznej. Wstęp do prawa administracyjnego, pod red. M. Stahl, Warszawa 1991.

Paszkowska M., Obowiązki informacyjne sanatorium uzdrowiskowego wobec pacjentów w świetle teorii asymetrii informacji, „Biuletyn Uzdrowiskowy” 2017, nr 62(3).

Pietraszewska-Macheta A., Nowak F., Dopłaty do świadczeń gwarantowanych. Możliwości prawne współfinansowania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, „Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu” 2015, nr 4(45).

Raszewska-Skałecka R., Kwestia związania prawnego i swobody zakładów administracyjnych w stanowieniu statutu i regulaminu zakładowego, w: Współczesne europejskie problemy prawa administracyjnego i administracji publicznej. W 35. rocznicę utworzenia Instytutu Nauk Administracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego, pod red. A. Błasia, K. Nowackiego, „Prawo” 2005, t. CCXCV.

Raszewska-Skałecka R., Miejsce statutu i regulaminu zakładu administracyjnego w systemie źródeł prawa. Kwestie wybrane, „Przegląd Prawa i Administracji” 2008, t. LXXVII.

Raszewska-Skałecka R., Statut i regulamin zakładu administracyjnego w polskim prawie administracyjnym – wybrane zagadnienia, „Przegląd Prawa i Administracji” 2005, t. LXVII.

Raszewska-Skałecka R., Wybrane źródła prawa zakładowego i rola władztwa zakładowego wobec użytkownika zakładu administracyjnego, „Przegląd Prawa i Administracji” 2020, t. CXX, cz. 1 – Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Raszewska-Skałecka R., Zakres prawnej samodzielności prawotwórczej zakładu administracyjnego, w: Administracja publiczna pod rządami prawa. Księga pamiątkowa z okazji 70-lecia urodzin prof. zw. dra hab. Adama Błasia, pod red. J. Korczaka, Wrocław 2016.

Stankiewicz R., Podstawowe pojęcia teoretyczne w nauce prawa administracyjnego, w: Prawo administracyjne, pod red. J. Jagielskiego, M. Wierzbowskiego, Warszawa 2020.

Starościak J., Prawo administracyjne, Warszawa 1977.

Starościak J., Studia z teorii prawa administracyjnego, Wrocław–Warszawa–Kraków 1967.

Szewczyk M., Ziemski K., Prawo miejscowe a przepisy gminne, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1992, nr 54(1).

Ura E., Prawo administracyjne, Warszawa 2010.

Walasek-Walczak U., Komentarz do art. 23, w: Ustawa o działalność leczniczej. Komentarz, pod red. F. Grzegorczyka, Warszawa 2013.

Weber M., Wirtschaft und Geselschaft. Grundriss der Sozialekonomik, Tübingen 1922.

Wierzbowski M., Wiktorowska A., Podstawowe pojęcia teoretyczne w nauce prawa administracyjnego, w: Prawo administracyjne, pod red. M. Wierzbowskiego, Warszawa 2017.

Wronkowska S., Źródła prawa w projekcie Konstytucji Komisji konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, „Przegląd Legislacyjny” 1996, nr 4(10).

Zemke-Górecka A., Status prawny samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i jego prywatyzacja, Warszawa 2010.

Zimmermann J., Prawo administracyjne, Kraków 2005.

Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2018.

Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2020.

Zimna T., Zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Warszawa 2007.

Żelichowski M., Prawo do ochrony życia i do ochrony zdrowia, „Rzeczpospolita” z 3 III 1999.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.