Nr 1 (37) (2022)
Pełny numer
PDF

Artykuły

Sławomir Pawłowski
9-28
Wykonywanie zawodu lekarza przez cudzoziemca niebędącego obywatelem państwa członkowskiego UE a znajomość języka polskiego
https://doi.org/10.14746/spp.2022.1.37.1
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2022.1.37.1
Krzysztof Świderski
29-60
Ustanowienie świętego patrona miast, gmin, powiatów i województw
https://doi.org/10.14746/spp.2022.1.37.2
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2022.1.37.2
Piotr Szudejko
61-83
Przerywanie ciąży – rozważania w świetle orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 1/20
https://doi.org/10.14746/spp.2022.1.37.3
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2022.1.37.3
Paulina Jachimowicz-Jankowska
85-124
Uzdrowiskowe władztwo zakładowe oraz jego wpływ na prawa i obowiązki pacjentów zakładu lecznictwa uzdrowiskowego
https://doi.org/10.14746/spp.2022.1.37.4
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2022.1.37.4
Anna Dąbrowska
125-150
Historia powstania regionalnych trybunałów praw człowieka
https://doi.org/10.14746/spp.2022.1.37.5
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2022.1.37.5

Komentarze, opinie, polemiki

Paweł Borecki
151-168
Immunitet jurysdykcyjny Stolicy Apostolskiej a odpowiedzialność za nadużycia seksualne duchowieństwa. Rozważania na kanwie wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 12 października 2021 r. w sprawie J.C. i inni v. Belgia (Skarga nr 11625/17)
https://doi.org/10.14746/spp.2022.1.37.6
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2022.1.37.6

Z orzecznictwa

Sebastian Gajewski
169-183
Glosa do postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 29 stycznia 2021 r., sygn. II SA/Ke 1068/20 (glosa krytyczna)
https://doi.org/10.14746/spp.2022.1.37.7
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2022.1.37.7
Paweł Gacek
185-197
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 czerwca 2020 r., sygn. I OSK 2233/19
https://doi.org/10.14746/spp.2022.1.37.8
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2022.1.37.8

Przegląd Piśmiennictwa - Przegląd polskich opracowań naukowych

Paulina Jachimowicz-Jankowska
199-210
Małgorzata Grześków, Nawiązywanie stosunków zatrudnienia w służbach zmilitaryzowanych, seria Monografie Prawnicze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2020, ss. 237, ISBN 978-83-8198-315-0
https://doi.org/10.14746/spp.2022.1.37.9
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2022.1.37.9

Przegląd Piśmiennictwa - Przegląd wybranych czasopism zagranicznych

Anna Dąbrowska
211-212
Solomon Dersso, Forty years of the African Charter and the reform issues facing the discourse and practice of human rights (Czterdzieści lat Karty Afrykańskiej i problemy reform, przed którymi stoi polemika z prawami człowieka i praktyka ich stosowania) „African Human Rights Law Journal” 2021, vol. 21, no. 2
https://doi.org/10.14746/spp.2022.1.37.10
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2022.1.37.10
Karol Dąbrowski
213-214
Helena Prášková, Status jednotlivce ve správním právu (Status jednostki w prawie administracyjnym), „Acta Universitatis Caolinae – Iuridica” 2021, vol. 67, no. 4
https://doi.org/10.14746/spp.2022.1.37.11
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2022.1.37.11

Sprawozdania i Informacje

Beniamin Rozczyński
215-225
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Simplifications of administrative procedure”, Poznań, 16–17 września 2021 r.
https://doi.org/10.14746/spp.2022.1.37.12
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2022.1.37.12