Immunitet jurysdykcyjny Stolicy Apostolskiej a odpowiedzialność za nadużycia seksualne duchowieństwa. Rozważania na kanwie wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 12 października 2021 r. w sprawie J.C. i inni v. Belgia (Skarga nr 11625/17)
PDF

Słowa kluczowe

jurisdictional immunity
sovereignty
right to a fair trial
paedophilia
the Holy See

Jak cytować

Borecki, P. (2022). Immunitet jurysdykcyjny Stolicy Apostolskiej a odpowiedzialność za nadużycia seksualne duchowieństwa. Rozważania na kanwie wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 12 października 2021 r. w sprawie J.C. i inni v. Belgia (Skarga nr 11625/17). Studia Prawa Publicznego, (1 (37), 151–168. https://doi.org/10.14746/spp.2022.1.37.6

Abstrakt

The Belgian courts and the ECtHR treating the Holy See as a state is an over-inter-pretation. The Holy See cannot be treated as a foreign sovereign. This is a historical anachronism. At the very most, we can speak of the so-called ‘spiritual sovereignty’ of the Holy See, which his related to the fact that it is the governing body of the Catholic Church. However, it has no public-law powers over church structures and its followers. The Church is a voluntary international private association of natural persons. It has no administrative power over its members. The Holy See has a superior position over bishops. Therefore, it should also be responsible for the lack of a proper reaction by these church leaders to the sexual abuse of the clergy subordinate to them. In the past, the Catholic Church operated a policy of silence (omerta) based on clericalism. The pontificate of Pope Francis brought about fun-damental changes in this area. However, the judgment of the European Court of Human Rights of October 12, 2021 is procrastinating and will probably trigger what can be termed a ‘chilling effect’. What takes precedence is the good of the influential institution – the Holy See – and not those individuals wronged in their childhood.

https://doi.org/10.14746/spp.2022.1.37.6
PDF

Bibliografia

Bogacki P., Stolica Apostolska jako podmiot prawa międzynarodowego, Warszawa 2009.

Borecki P., Równouprawnienie kościołów i innych związków wyznaniowych, w: Leksykon prawa wyznaniowego. 100 podstawowych pojęć, pod red. A. Mezglewskiego, Warszawa 2014.

Czapliński W., Wyrozumska A., Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Warszawa 1999.

Durdieniewski W.N, Kryłow S.B., Podręcznik prawa międzynarodowego, Warszawa 1950.

Gruszczyński T.J., Szyjko C.T., Immunitet jurysdykcyjny państwa w prawie międzynarodowym publicznym. Aktualne zagadnienia teoretyczno-praktyczne, t. 1, Warszawa 2014.

Janik C., Zasada niezależności i autonomii Państwa oraz Kościoła w swoim zakresie naczelną zasadą konkordatu, w: Konkordat polski 1993, pod red. M. Winiarczyk-Kossakowskiej, C. Janika, P. Boreckiego, Warszawa 2019.

Karski K., Światowa Rada Kościołów, w: Religia. Encyklopedia PWN, pod red. T. Gadacza, B. Milerskiego, t. 9, Warszawa 2003.

Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, pod red. P. Majera, Kraków 2011.

Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Tom II/1. Księga II. Lud Boży, pod red. nauk. J. Krukowskiego, Poznań 2005.

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Komentarz do artykułów 1–18, t. 1, pod red. L. Garlickiego, Warszawa 2010.

Krukowski J., Biskup, w: Leksykon prawa kanonicznego, pod red. M. Sitarza, Lublin 2019.

Krukowski J., Konkordaty współczesne. Doktryna, teksty (1964–1994), Warszawa 1995.

Krukowski J., Kościelne prawo publiczne. Prawo konkordatowe, Lublin 2013.

Krukowski J., Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin 2000.

Krzywda J., Stolica Apostolska, w: Leksykon prawa kanonicznego, pod red. M. Sitarza, Lublin 2019.

Mezglewski A., Misztal H., Stanisz P., Prawo wyznaniowe, Warszawa 2011.

Mikuła M., Państwo-Miasto Watykan, w: Leksykon prawa wyznaniowego. 100 podstawowych pojęć, pod red. A. Mezglewskiego, Warszawa 2014.

Nowicki M.A., Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Warszawa 2010.

Olas E., Immunitet jurysdykcyjny państwa w wybranych orzeczeniach sądów krajowych, „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego” 2012, vol. 10.

Pietrzak M., Prawo wyznaniowe, Warszawa 2013.

Polscy biskupi nie są autorytetem dla Polaków. Miażdżący sondaż, https://wiadomosci.onet.pl/kraj/polscy-biskupi-nie-sa-autorytetem-moralnym-dla-polakow-miazdzacy-sondaz/1lw07t2 (dostęp: 8 I 2022).

Rode M., Mała encyklopedia teologiczna. Tom I, A–Ł, Warszawa 1988.

Sutor J., Immunitet państwa, Warszawa 2011.

Torfs R., Państwo i kościół w Belgii, w: Państwo i kościół w krajach Unii Europejskiej, Wrocław 2007.

Włodarczyk T., Konkordaty. Zarys historii ze szczególnym uwzględnieniem XX wieku, t. 1, Warszawa 1986.

Wójcik W., Biskup – w prawie kanonicznym, w: Encyklopedia Katolicka, t. 2, Lublin 1985.