Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 czerwca 2020 r., sygn. I OSK 2233/19
PDF

Słowa kluczowe

administrative decision
service of an administrative decision
period for filing an appeal
an application to reconsider the matter
a statement on waiving the right of appeal

Jak cytować

Gacek, P. . (2022). Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 czerwca 2020 r., sygn. I OSK 2233/19. Studia Prawa Publicznego, (1 (37), 185–197. https://doi.org/10.14746/spp.2022.1.37.8

Abstrakt

The judgment commented on here concerned the issue connected with the period for filing an appeal. The view was shared that the period for lodging an appeal begins on the day on which the administrative decision is served upon the party (com- municated orally to the party) and it is at this moment that the period commences, although the day on which an administrative decision is served is not counted when calculating this time limit. Therefore, on the very day on which an adminis- trative decision is served, the party may submit an appeal against it, an application to reconsider the matter or waive the right of appeal. An appeal, an application    to reconsider the matter or a statement on waiving the right of appeal are legally effective, because they are submitted during period for the filing an appeal. not content of Art. 57 (1) of The Code of Administrative Proceedings, which regulates the way of calculating the time limit in days. Given the content of this provision, it cannot be assumed that the period for lodging an appeal commences on the day following the one on which the administrative decision is served.

https://doi.org/10.14746/spp.2022.1.37.8
PDF

Bibliografia

Fornalik A., Jak liczyć termin do zrzeczenia się odwołania?, „ius.focus®” lipiec 2021, Legalis/el.

Gacek P., Doręczenie decyzji administracyjnej jako zdarzenie inicjujące bieg terminu do wniesienia odwołania – wybrane aspekty, „Przegląd Prawa Publicznego” 2021, nr 9.

Gacek P., Termin na złożenie oświadczenia o zrzeczeniu się odwołania, „Acta Iuridica Resoviensia” 2021, nr 4(35).

Gacek P., Zasada dwuinstancyjnego postępowania a zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania, „Przegląd Prawa Publicznego” 2018, nr 10.

Iserzon E., Starościak J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, teksty, wzory i formularze, Warszawa 1970.

Jaskułowska A., Rypina M., Stankiewicz R., Wierzbowski M., Komentarz do art. 57, w: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, pod. red. R. Hausera,

M. Wierzbowskiego, Warszawa 2021, Legalis/el.

Kędziora R., Komentarz do art. 57, w: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2017, Legalis/el.

Kędziora R., Komentarz do art. 127a, w: Kodeks postępowania administracyjnego. Komen- tarz, Warszawa 2017, Legalis/el.

Stankiewicz R., Komentarz do art. 57, w: Kodeks postępowania administracyjnego. Ko- mentarz, pod red. M. Wierzbowskiego, A. Wiktorowskiej, 2021, Legalis/el.