O bezpośredniości interesu prawnego w prawie administracyjnym

Wersje

PDF

Słowa kluczowe

individual interest
legal interest
legally protected interest
protection of legal interest

Jak cytować

Jakimowicz, W. (2022). O bezpośredniości interesu prawnego w prawie administracyjnym. Studia Prawa Publicznego, (3 (39), 9–37. https://doi.org/10.14746/spp.2022.3.39.1 (Original work published 24 listopad 2022)

Abstrakt

The aim of the article is to draw attention to the direct nature of the legal interest and to try to answer the question about the sources (grounds) of this interest. The analysis is carried out from the perspective of understanding individual interest in administrative law and focuses on the issues of qualifying legal interest, including law from the perspective of the nature of the relationship between individual interest and its normative basis, and from the perspective of the normative foundations for protecting this interest. It also refers to the issue of the axiological determinants of directness legal interest in administrative law. The analysis here justifies the conclusion that the source of legal interest in administrative law comprises substantive norms belonging to the entire system of generally applicable law, which objectify the individual interest, and only the close relationship between individual interest and the legal norm which is the source of this interest allows such interest to be defined as a legal interest. The lack of a close relationship between the individual interest and the legal norm, which is considered as the source of this interest, allows such an interest to defined, from the perspective of administrative law, only as a factual interest. The close bond that must exist between an individual interest and the legal norm on which it is based in order for such an interest to be classified as a legal interest is expressed by the characteristic defined as the directness of the legal interest. The article also presents arguments to justify the thesis that the mere need to protect a legal interest, or even real protection provided to a legal interest in the area of civil law, does not constitute a source of legal interest in the area of administrative law. Just as the source of the legal interest should be sought in the norms of generally applicable law, the legislator decides on the protection and the degree of protection for this interest by establishing appropriate separate legal norms in this respect.

https://doi.org/10.14746/spp.2022.3.39.1
PDF

Bibliografia

Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1996.

Bernatzik E., Rechtssprechung und materielle Rechtskraft, Verwaltungsrechtliche Studien von Dr. Edmund Bernatzik, Wien 1886.

Bigo T., Ochrona interesu indywidualnego w projekcie k.p.a., „Państwo i Prawo” 1960, nr 3.

Borkowski J., Art. 28, w: B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2017.

Borkowski J., Adamiak B., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1996.

Chełmoński A., Typy norm materialnego prawa administracyjnego i ich rola w kształtowaniu sytuacji prawnej jednostki, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji II”, Wrocław 1972, nr 167.

Chróścielewski W., Legitymacja skargowa w postępowaniu sądowoadministracyjnym, „Zeszyty Naukowe NSA” 2010, nr 5–6.

Cieślak Z., Określenie prawa administracyjnego, w: Prawo administracyjne. Część ogólna, pod red. Z. Cieślaka, I. Lipowicz, Z. Niewiadomskiego, Warszawa 2000.

Dawidowicz W., Ogólne postępowanie administracyjne. Zarys systemu, Warszawa 1962.

Duda A.S, Interes prawny w polskim prawie administracyjnym, Warszawa 2008.

Filipek J., Prawo administracyjne. Instytucje ogólne. Część II, Kraków 2001.

Filipek J., Strona w postępowaniu administracyjnym, „Państwo i Prawo” 1979, nr 11.

Gizbert-Studnicki T., Zasady i reguły prawne, „Państwo i Prawo” 1988, nr 3.

Gizbert-Studnicki T., Grabowski A., Normy programowe w konstytucji, w: Charakter i struktura norm konstytucji, pod. red. J. Trzcińskiego, Warszawa 1997.

Gołaszewski P., Art. 28, w: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, pod red. R. Hausera, M. Wierzbowskiego, Warszawa 2017.

Jakimowicz W., Publiczne prawa podmiotowe, Kraków 2002.

Jochymczyk A., Art. 25(a), teza 2, w: Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, pod red. B. Dolnickiego, Warszawa 2010.

Klimkowicz J., Interwencja uboczna według kodeksu postępowania cywilnego, Warszawa 1972.

Klonowiecki W., Strona w postępowaniu administracyjnym, Lublin 1938.

Lang J., Struktura prawna skargi w prawie administracyjnym, Wrocław 1972.

Łaszczyca G., Negatywne źródła interesu prawnego jako elementu pojęcia strony ogólnego postępowania administracyjnego, w: Fenomen prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora Jana Zimmermanna, pod red. W. Jakimowicza, M. Krawczyka, I. Niżnik-Dobosz, Warszawa 2019.

Majchrzak B., 1.2. Funkcje procesowe interesu prawnego, w: Procedura zgłoszenia robót budowlanych, Warszawa 2008, LEX 2021.

Niżnik-Dobosz I., Prawo administracyjne jako mechanizm realizacji wartości, w: Aksjologia prawa administracyjnego, t. 1, pod red. J. Zimmermanna, Warszawa 2017.

Oniszczuk J., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Kraków 2000.

Peretiatkowicz A., Podstawowe pojęcia prawa administracyjnego, Poznań 1947.

Piechowiak M., Dobro wspólne jako fundament polskiego porządku prawnego, Warszawa 2012.

Przybysz P., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. XIII, Warszawa 2021.

Romanowski M., Zasada swobody działalności gospodarczej w świetle praktyk KRRiT, „Przegląd Prawa Handlowego” 2001, nr 5.

Romańska M., Art. 28, w: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, pod red. H. Knysiak-Molczyk, Warszawa 2015.

Rowiński T., Interes prawny w procesie cywilnym i postępowaniu nieprocesowym, Warszawa 1971.

Schmidt-Aßmann E., Ogólne prawo administracyjne jako idea porządku. Założenia i zadania tworzenia systemu prawnoadministracyjnego, Warszawa 2011.

Skrzydło-Niżnik I., Dobosz P., Prawne problemy procesu inwestycyjno-budowlanego i konserwatorskiego, Kraków 2002.

Smoktunowicz E., Kodeks postępowania administracyjnego w orzecznictwie Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Administracyjnego, Warszawa 1995.

Stahl M., Dobro wspólne w prawie administracyjnym, w: Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, pod red. J. Bocia, A. Chajbowicza, Wrocław 2009.

Włodyka S., Interes prawny jako przesłanka dopuszczalności zaskarżenia orzeczeń w prawie cywilnym, „Nowe Prawo” 1963, nr 9.

Woś T., Legitymacja do uruchomienia postępowania sądowoadministracyjnego, w: Postępowanie sądowoadministracyjne, pod red. T. Wosia, Warszawa 2004.

Woś T., Postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa 1999.

Zimmermann J., Aksjomaty postępowania administracyjnego, Warszawa 2017.

Zimmermann J., Aksjomaty prawa administracyjnego, Warszawa 2013.

Zimmermann J., Konstrukcja interesu prawnego w sferze działań Naczelnego Sądu Administracyjnego, w: Gospodarka. Administracja. Samorząd, pod red. H. Olszewskiego, B. Popowskiej, Poznań 1997.

Zimmermann J., Polskie sądownictwo administracyjne. Uwagi o projekcie ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, „Krakowskie Studia Prawnicze” 1993–1994, nr 26–27.

Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2020.