Administracyjne kary pieniężne w ustawie o produktach kosmetycznych a dyrektywy wymiaru kary z art. 189d Kodeksu postępowania administracyjnego
PDF

Słowa kluczowe

administrative law
cosmetic products
market supervision
financial administrative penalties

Jak cytować

Żywicka, A., & Wierzbowski, M. (2022). Administracyjne kary pieniężne w ustawie o produktach kosmetycznych a dyrektywy wymiaru kary z art. 189d Kodeksu postępowania administracyjnego. Studia Prawa Publicznego, (3 (39), 39–62. https://doi.org/10.14746/spp.2022.3.39.2

Abstrakt

Within the legal system applicable in the Republic of Poland, it is the Act on cosmetic products of 4 October 2018 that regulates the supervision and supervisory measures in the market for such products. The domestic scheme of market supervision in respect of cosmetic products involves the competencies of the State Sanitary Inspectorate and the Trade Inspectorate. These bodies have been equipped with supervisory measures in the form of administrative sanctions, the most severe of which are financial administrative penalties imposed on business entities under their administrative criminal liability. The ratio legis of this legislative act is based on the premise that the appropriate level of protection of public interest (consumer health and life protection) may be best achieved through the preventive and repressive character of fines. The article substantiates the claim that effective supervision (which provides an appropriate level of consumer health and life protection) determines that supervisory bodies employ financial administrative penalties in judicial matters only if the directives on the penalty extent are understood correctly. This article constitutes a dogmatic and legal analysis of the statutory premises which determine the extent of financial administrative penalties imposed by supervisory bodies (the so-called ‘directives on the penalty extent’) on entrepreneurs within the cosmetics industry under the scheme stipulated in the Act on cosmetic products of 4 October 2018. The article aims to present how these premises are understood and applied in judicial matters by the State Sanitary Inspectorate and the Trade Inspectorate. It is the correct understanding and application of these premises (directives) for the extent of financial administrative penalties that result in the appropriate behaviour on the part of the entrepreneur during the course of the proceedings. This, in turn, is a direct consequence of the extent and severity of the administrative monetary penalty, as it has a preventive and repressive function.

https://doi.org/10.14746/spp.2022.3.39.2
PDF

Bibliografia

Adamiak B., Art. 189d, w: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. 17, pod. red. B. Adamiak, J. Borkowskiego, Legalis 2021.

Błachnio-Parzych A., Zbieg odpowiedzialności karnej i administracyjno-karnej jako zbieg reżimów odpowiedzialności represyjnej, Warszawa 2016, LEX.

Błachucki M., System postępowania antymonopolowego w sprawach kontroli koncentracji przedsiębiorców, Warszawa 2012. https://doi.org/10.12775/EiP.2012.009 DOI: https://doi.org/10.12775/EiP.2012.009

Bojar-Fijałkowski T., Prawo sanitarne w systemie ochrony prawnej środowiska w Polsce, Bydgoszcz 2019.

Bożek W., Publicznoprawne kary pieniężne o charakterze prewencyjnym stanowiące źródło dochodu budżetu państwa, Legalis 2022.

Czyżak M., Dyrektywy wymiaru kary pieniężnej w prawie energetycznym, „Roczniki Nauk Prawnych” 2019, nr 4(29). https://doi.org/10.18290/rnp.2019.29.4-3 DOI: https://doi.org/10.18290/rnp.2019.29.4-3

Filipek J., Sankcjonowane i sankcjonujące stosunki administracyjnoprawne, w: Księga pamiątkowa profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń 1999.

Glibowski K., Art. 139, w: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. 7, pod. red. R. Hausera, M. Wierzbowskiego, Warszawa 2021, Legalis.

Jabłoński M., Art. 189b, w: Kodeks postepowania administracyjnego. Komentarz, wyd. 7, pod red. R. Hausera, M. Wierzbowskiego, Legalis 2021.

Jabłoński M., Art. 189d, w: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. 30, pod red. M. Wierzbowskiego, A. Wiktorowskiej, Legalis 2021.

Kędziora R., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. 5, Warszawa 2017, Legalis.

Kocowski T., Reglamentacja działalności gospodarczej w polskim administracyjnym prawie gospodarczym, Wrocław 2007.

Kruk E., Sankcja administracyjna, Lublin 2013.

Michór A., Z problematyki odpowiedzialności administracyjnej, w: Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, pod. red. J. Bocia, A. Chajbowicza, Wrocław 2009.

Niżnik-Dobosz I., Aksjologia sankcji w prawie administracyjnym, w: Sankcje administracyjne. Blaski i cienie, pod red. M. Stahl, R. Lewickiej, M. Lewickiego, Warszawa 2011.

Nowak P., Sankcja karna w prawie administracyjnym oraz charakter prawny administracyjnych kar pieniężnych, „Internetowy Przegląd Prawniczy” 2012, nr 3.

Nowicki H., Sankcje administracyjne, w: Prawo administracyjne materialne. System Prawa Administracyjnego, t. 7, pod red. R. Hausera, Z. Niewiadomskiego, A. Wróbla, Warszawa 2012.

Popik-Chorąży K., Kara pieniężna w prawie ochrony środowiska, Lublin 2009.

Przybysz P.M., Art. 189d, w: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz aktualizowany, Lex 2022.

Sala-Szczypiński M., Administracyjne kary pieniężne czasu epidemii i zasada stosowania ustawy względniejszej, „Roczniki Administracji i Prawa” 2021, nr 1(21). https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.2510 DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.2510

Sawczyn W., Administracyjne kary pieniężne, w: Prawo administracyjne materialne. System Prawa Administracyjnego, t. 9, wyd. 4, pod red. R. Hausera, Z. Niewiadomskiego, A. Wróbla, Legalis 2020.

Stahl M., Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, pod red. M. Stahl, Warszawa 2016.

Stankiewicz R., Administracyjne kary pieniężne, w: Meritum. Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne, pod. red. M. Wierzbowskiego, Warszawa 2022.

Stankiewicz R., Art. 189d, w: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. 7, pod red. R. Hausera, M. Wierzbowskiego, Legalis 2021.

Stankiewicz R., Regulacja administracyjnych kar pieniężnych w Kodeksie postępowania administracyjnego po nowelizacji, „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe” 2017, nr 2(11).

Suwaj R., Zasady nakładania administracyjnych kar pieniężnych, Warszawa 2022.

Szelągowska K., Art. 127–269, w: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, t. 3, pod red. M. Karpiuka, P. Krzykowskiego, A. Skóry, Olsztyn 2021.

Szydło M., Charakter i struktura prawna administracyjnych kar pieniężnych, „Studia Prawnicze” 2003, z. 4.

Turski J., Administracyjne kary pieniężne w świetle konstytucji RP – wybrane zagadnienia, „Zeszyty Naukowe WSAiB” 2013, nr 4.

Wincenciak M., Sankcje w prawie administracyjnym i procedura ich wymierzania, Warszawa 2008, Lex.

Wojciechowski P., Z problematyki odpowiedzialności administracyjnej i karnej w prawie żywnościowym, „Przegląd Prawa Rolnego” 2011, nr 1(8).

Wróbel A., Art. 189b, w: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. 8, pod red. M. Jaśkowskiej, M. Wilbrandt-Gotowicz, A. Wróbla, Lex 2020.

Wróbel A., Art. 189d, w: Komentarz aktualizowany do Kodeksu postępowania administracyjnego, pod red. M. Jaśkowskiej, M. Wilbrandt-Gotowicz, A. Wróbla, Lex 2022.