Funkcje oraz zadania samorządu zawodowego komorników sądowych
PDF

Słowa kluczowe

professional self-government
self-government of judicial officers
public tasks

Jak cytować

Rączka, P., & Kosiński, K. (2022). Funkcje oraz zadania samorządu zawodowego komorników sądowych. Studia Prawa Publicznego, (3 (39), 83–100. https://doi.org/10.14746/spp.2022.3.39.4

Abstrakt

The professional self-government, as a component of the decentralised public authority, is an institution which derives its legitimacy from the supreme legal act, the Constitution of Poland. Its basic framework is set out in Article 17(1) of the Constitution, according to which: “By means of a statute, self-governments may be created within a profession in which the public repose confidence, and such self-governments shall concern themselves with the proper practice of such professions in accordance with, and for the purpose of protecting, the public interest”. The ratio legis of this regulation is the possibility of statutory entrustment of certain professional corporations with the performance of public tasks in authoritative forms appropriate for public administration. This study presents of the functions and tasks that the legislator has provided for the professional self-government of judicial officers. Currently, the provision regulating the tasks performed by the judicial officers’ self-government is Article 195 of the Act of 22 March 2018 on judicial officers, according to which the tasks of the judicial officers’ self-government include in particular: 1) supporting the administrative supervisory bodies in supervising the conscientious performance of service by judicial officers and the proper performance of duties by assessors and trainees, 2) participating in ensuring the conditions for the performance of the statutory tasks of judicial officers, 3) representing judicial officers and assessors, 4) the professional development of judicial officers and assessors, and participation in the training of trainees, 5) establishing and promoting the principles of professional ethics and ensuring their observance, 6) conducting research into the functioning of judicial enforcement. The authors analyse the normative material regulating the issue in question. Looking through the prism of theoretical concepts of professional self-government, they also assess the legitimacy of the solutions adopted by the legislator. Consequently, they make de lege lata remarks and de lege ferenda postulates.

https://doi.org/10.14746/spp.2022.3.39.4
PDF

Bibliografia

Antkowiak P., Samorząd zawodowy w Polsce, Warszawa–Poznań 2012.

Banach T., Art. 195, w: Ustawa o komornikach sądowych. Komentarz, pod red. G. Sikorskiego, Sopot 2019.

Fundowicz S., Decentralizacja władzy publicznej w Polsce, Lublin 2005.

Rabska T., Podstawowe pojęcia organizacji administracji, w: System prawa administracyjnego, t. 1, pod red. J. Starościaka, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1977.

Rączka P., Funkcje i zadania samorządu komorników sądowych, w: Analiza i ocena ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, pod red. K. Lubińskiego, Sopot 2000.

Rączka P., Opinia dotycząca projektu resortowego ustawy o komornikach sądowych w zakresie regulacji dotyczących ustroju i kompetencji samorządu zawodowego komorników

sądowych, w: Opinia na temat projektu ustawy o komornikach sądowych (projekt z dnia 22 listopada 2016 r. – UD 146), Warszawa 2016.

Rączkowski M., Art. 195, w: Ustawa o komornikach sądowych. Ustawa o kosztach komorniczych. Komentarz, pod red. M. Sibierowicza, M. Świtkowskiego, LEX.

Smarż J., Samorząd zawodowy inżynierów budownictwa jako samorząd zawodu zaufania publicznego, Lublin 2013.

Szydło M., Art. 17, w: Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86, pod red. M. Safijana, L. Boska, Warszawa 2016, Legalis.

Tabernacka M., Zakres wykonywania zadań publicznych przez organy samorządów zawodowych, Wrocław 2007.

Wojtczak K., Administracyjnoprawna reglamentacja wolnych zawodów, w: Rola materialnego prawa administracyjnego a ochrona praw jednostki, pod red. Z. Leońskiego, Poznań 1998.

Wojtczak K., Co to jest wolny zawód?, „Zeszyty Naukowe WSZiB w Poznaniu” 1997, nr 2.

Wojtczak K., Pojęcie wolnego zawodu w świetle prawa, „Studia Prawnicze” 1997, z. 3–4.

Wojtczak K., Publicznoprawna reglamentacja wykonywania wolnych zawodów, w: Węzłowe problemy materialnego prawa administracyjnego, pod red. Z. Leońskiego, Poznań 1998.

Wojtczak K., Reglamentacja form wykonywania zawodów zaufania publicznego w rozwiązaniach prawa polskiego i państw Unii Europejskiej, w: Zawody zaufania publicznego a interes publiczny – korporacyjna reglamentacja versus wolność wykonywania

zawodu. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Polityki Społecznej i Zdrowia Senatu RP przy współudziale Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod patronatem Marszałka Senatu RP Longina Pastusiaka, 8 kwietnia 2002 r., Warszawa 2002.

Wojtczak K., Wykonywanie wolnego zawodu a praca najemna, „Zeszyty Naukowe WSZiB w Poznaniu” 1999, nr 1(6).

Wojtczak K., Wykonywanie zawodu a prowadzenie działalności gospodarczej, „Zeszyty Naukowe WSZiB w Poznaniu” 1998, nr 1(3).

Wojtczak K., Zawód i jego prawna reglamentacja. Studium z zakresu prawa administracyjnego, Poznań 1999.