Zasady porządkujące życie społeczeństwa postindustrialnego dotyczące sektora publicznego
PDF

Słowa kluczowe

post-industrial society
public administration
education

Jak cytować

Majewska, M. (2022). Zasady porządkujące życie społeczeństwa postindustrialnego dotyczące sektora publicznego. Studia Prawa Publicznego, (3 (39), 103–123. https://doi.org/10.14746/spp.2022.3.39.5

Abstrakt

The aim of this article is to identify the main principles for how the public sector functions in a post-industrial society. The research method adopted was a meta-analysis of the results of research by various authors on the issues of managing the development
of post-industrial society. The subject of the meta-analysis was primarily literature in the field of knowledge management, development economics and new growth theories. The post-industrial society presented in the article appears as a land of happiness, where everyone works together to multiply the common good, guided by the following principles: knowledge gives access to power because post-industrial society is a meritocracy; social standing depends on diligence and willingness to take advantage of the offers of the educational system; the role of the state is to provide and safeguard open access to the ruling elite for anyone who wishes to learn and improve their conduct by developing objectively formulated, fair and impartial procedures for filling public sector positions. Decision-makers, i.e. those who have power, are not only professionals but also people who put the common good before self-interest. Representatives of the science sector set the directions of state policy and prepare strategies for achieving them. The science sector is independent of government and business, which is manifested in the freedom of to teach and conduct research. Social inequalities are being tackled and citizens can monitor the spending of public funds, since we are dealing with a welfare state. The prevailing political system is participatory democracy. Citizens participate in the life of society on an equal footing, and decisions about the future of society are consulted with them. Political decentralization in the management of public administration is common.

https://doi.org/10.14746/spp.2022.3.39.5
PDF

Bibliografia

Bell D., Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, Warszawa 1998.

Bell D., The Coming of Post-Industrial Society, New York 1976. https://doi.org/10.1080/00131727609336501 DOI: https://doi.org/10.1080/00131727609336501

Cameron C., Neal L., Historia gospodarcza świata. Od paleolitu do czasów najnowszych, Warszawa 2004.

Domański H., Stratyfikacja a system społeczny w Polsce, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2009, nr 71(2).

Domański H., Struktura społeczna, Warszawa 2004.

Drucker P.F., Społeczeństwo pokapitalistyczne, Warszawa 1999.

Drucker P.F., Zarządzanie w XXI wieku, Warszawa 2000.

Esping-Endersen G., Trzy światy kapitalistycznego państwa dobrobytu, Warszawa 2010.

Giddens A., Socjologia, Warszawa 2006.

Hofstede G., Hofstede G.J., Minkov M., Cultures and Organizations, Software of the Mind, New York–Chicago–San Francisco–Lisbon–London–Madrid–Mexico City–Milan–New Delhi–San Juan–Seoul–Singapore–Sydney–Toronto 2010.

Huntington S.P., Trzecia fala demokratyzacji, Warszawa 2009.

Jantoń-Drozdowska E., Majewska M., Social Capital as a Key Driver of Productivity Growth of the Economy: Across-countries Comparison, „Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy” 2015, nr 10(4). https://doi.org/10.12775/EQUIL.2015.035 DOI: https://doi.org/10.12775/EQUIL.2015.035

Kokowski M., Uniwersytet nowego humanizmu, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 2015, nr 1(203).

Kozyr-Kowalski S., Socjologia, społeczeństwo obywatelskie i państwo, Poznań 2004.

Kożuch B., Zmiany w formach zatrudnienia administracji samorządowej szczebla podstawowego, „Zarządzanie Publiczne” 2009, nr 1(5).

Kwieciński Z., Sprawiedliwa nierówność czy niesprawiedliwa równość? Implikacje edukacyjne, „Nauka” 2007, nr 4.

Leś T., Koncepcje mądrości w filozofii Sokratesa, Platona i Arystotelesa, Kraków 2016.

Majewska E., Corruption and Social Capital Development, „Zarządzanie Publiczne” 2013, nr 3(23).

Majewska M., Jantoń-Drozdowska E., Metaanaliza motywatorów zwiększających produktywność pracownika wiedzy, „Marketing i Rynek” 2016, nr 3.

Młodawska J., Japonia. Państwo a sektor prywatny, Warszawa 1999.

Mysior R., Stratyfikacja i spójność statusowa w środowisku miejskim i wiejskim na przykładzie miasta i powiatu tarnowskiego, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania” 2013, nr 22(1).

Penc J., Podstawy nowoczesnego zarządzania. Projektowanie warunków rozwoju i strategii organizacji, Łódź 2005.

Penc J., Zachowania organizacyjne w przedsiębiorstwie. Kreowanie twórczego nastawienia i aspiracji, Warszawa 2011.

Pietrasiński Z., Znakomici szefowie i podwładni. O zmiennych czynnikach powodzenia, Warszawa 1994.

Rawls J., Teoria sprawiedliwości, Warszawa 2009.

Sauerland K., Idea uniwersytetu – aktualność tradycji Humboldta?, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 2006, nr 2(28).

Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1972.

Tatarkiewicz W., Historia filozofii. T. 2, Filozofia nowożytna do roku 1830, Warszawa 1990.

Toffler A., Szok przyszłości, Poznań 1998.

Toffler A., Trzecia fala, Poznań 2006.

Toffler A., Toffler H., Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali, Poznań 1999.

Wnuk-Lipiński E., Socjologia życia publicznego, Warszawa 2005.

Zawicki M., Nowe zarzadzanie publiczne, Warszawa 2011.