Kontrowersje wokół wykładni prawa – studium przypadku
PDF

Słowa kluczowe

interpretation of the law
the title of professor
training of scientific staff
Central Commission for Degrees, and Titles

Jak cytować

Duniewska, Z. (2022). Kontrowersje wokół wykładni prawa – studium przypadku. Studia Prawa Publicznego, (4 (40), 9–26. https://doi.org/10.14746/spp.2022.4.40.1

Abstrakt

The interpretation of the law plays a specific role in the whole legal system. In the vast area of constantly changing provisions of administrative law, with all their numerous imperfections, this interpretation takes on particular importance. An interpretative decision may be a simple reflection of a provision’s content, or it may take a slightly different form determined as a result of decoding it in the process of interpretation. The interpreter of the law must be guided by the requirements of the law, and achievements of the general theory of law, it must be based on rational grounds that allow for a reasonable and fair balance of arguments that are important in each case. It is primarily the letter of the law, the place of regulation in the legal system and the functions and purposes assigned to the interpreted provisions that determine the result of the interpretation. In the process of applying the law, this result determines the content of a decision taken. It has a significant influence on the position of the individual bound by such a decision, also in situations where this decision may cause justifiable apprehensions about its fairness. The interpretation of the law ordinarily focuses on resolving doubts against the background of specific cases under consideration. The article presents such a situation. I describe controversies relating to the interpretation of one of the provisions formulating the conditions that must be met by a person applying for the title of professor. In this case, it is a matter of the conditions for achievements obtained by her in training academic staff. The assumption that these conditions had not been cumulatively met affected a decision of the Central Commission for Degrees and Titles to refuse the presentation of the candidate to the President of the Republic of Poland for conferral of this title. But is there always a legal justification for challenging the fulfilment of these conditions? I will try to answer this question in this paper.

https://doi.org/10.14746/spp.2022.4.40.1
PDF

Bibliografia

Izdebski H., Zieliński J.M., Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym. Komentarz, Warszawa 2015.

Jabłońska-Bonca J., Wstęp do nauk prawnych, Gdańsk 1994. Jakimowicz W., Wykładnia w prawie administracyjnym, Kraków 2006.

Kamiński I.C., Słuszność i prawo. Szkic prawnoporównawczy, Kraków 2003.

Kasiński M., Zaufanie do władz publicznych w świetle zasady demokratycznego państwa prawnego, w: Zasady w prawie administracyjnym. Teoria, praktyka, orzecznictwo, pod. red. Z. Duniewskiej, M. Stahl, A. Krakały, Warszawa 2018.

Kiebała A., Kariera naukowa - zdobywanie stopni i tytułów naukowych, w: Kariera naukowa w Polsce. Warunki prawne, społeczne i ekonomiczne, pod red. S. Waltosia, A. Rozmusa, Warszawa 2012.

Kmieciak Z., Idea sprawiedliwości proceduralnej w prawie administracyjnym, "Państwo i Prawo" 1994, z. 10.

Kmieciak Z., Ogólne zasady prawa i postępowania administracyjnego, Warszawa 2000. Kustra E., Wstęp do nauk o państwie i prawie, Toruń 2000.

Lemańska J., Uzasadnione oczekiwania w perspektywie prawa krajowego i regulacji europejskich, Warszawa 2016.

Lipowicz I., Dyskusja, w: Prawo do dobrej administracji. Materiały ze Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego Warszawa-Dębie 23-25 września 2002 r., pod red. Z. Niewiadomskiego, Z. Cieślaka, Warszawa 2003.

Lipowicz I., 25 lat RPO 1988-2013, O mądre i wrażliwe państwo, Biuletyn RPO - Materiały nr 80, Warszawa 2013.

Łętowski J., Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1990. Morawski L. Wykładnia w orzecznictwie sądów. Komentarz, Toruń 2002.

Nerhot P., Interpretation in legal science, w: Law, Interpretation and reality Essays in epistemology, hermeneutics and jurisprudence, pod red. P. Nerhota, Dordrecht 1990. Sieniuć M., Jednostka w postępowaniach w sprawie nadania stopnia i tytułu naukowego. Studium z prawa administracyjnego procesowego, Łódź 2019. https://doi.org/10.1007/978-94-015-7875-2_11 DOI: https://doi.org/10.1007/978-94-015-7875-2_11

Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym, pod red. M. Stahl, M. Kasińskiego, K. Wlaźlak, Warszawa 2015.

Wartości w prawie administracyjnym, pod red. J. Zimmermanna, Warszawa 2015. Wojtczak K., Prawne determinanty nadawania tytułu naukowego profesora w latach2003-2017, w: Prawo administracyjne wobec współczesnych wyzwań. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Wierzbowskiemu, pod red. J. Jagielskiego, D. Kijowskiego, M. Grzywacza, Warszawa 2018.

Wojtczak K., Tytuł profesora w latach 1920-1990. Część 2. Warunki nadawania tytułu profesora w prawie o stopniach i tytułach naukowych, "Studia Prawa Publicznego" 2018, nr 1(21). https://doi.org/10.14746/spp.2018.1.21.2

Wojtczak K. Tytuł profesora w pierwszych latach przemian ustrojowych Rzeczypospolitej Polskiej, "Studia Prawa Publicznego" 2020, nr 2(30). https://doi.org/10.14746/spp.2020.2.30.1 DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2020.2.30.1

Wojtczak K. Tytuł profesora w Polsce w latach 1920-1990. Część 1. Warunki przyznawania tytułu profesora w prawie szkół wyższych, "Studia Prawa Publicznego" 2017, nr 4(20). https://doi.org/10.14746/spp.2018.1.21.2 DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2018.1.21.2

Wojtczak K., Tytuł profesora w postępowaniu przed Radą Doskonałości Naukowej, "Studia Prawa Publicznego" 2021, nr 2(34). https://doi.org/10.14746/spp.2021.2.34.1 DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2021.2.34.1

Wołodkiewicz W., Ius est ars boni et aequi, w: Wielka encyklopedia prawa, t. 1, Prawa świata antycznego, pod red. B. Hołysta, Warszawa 2014.

Wronkowska S., Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Poznań 2005. Ziembiński Z., Wartości konstytucyjne, Warszawa 1993.

Zimmermann J., Aksjomaty postępowania administracyjnego, Warszawa 2017. Zimmermann J., Aksjomaty prawa administracyjnego, Warszawa 2013